Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod             PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod        DYDD LLUN, 03 CHWEFROR, 2020 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Swyddog Adran 151 –

4.        Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2020/21 a'r Diweddariad ar gyfer 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol –

5.         Cydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynnydd yn erbyn y cynllun archwilio ar sail risg 1 Ebrill 2019 i 31 Rhagfyr 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Blaenraglen Waith.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiad y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

8.        Diweddariad Chwythu'r Chwiban.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.        Polisi Chwythu'r Chwiban Diwygiedig.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Ionawr, 2020

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr:,Mrs. P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, Mrs. J.M. Norman a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)