Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                   PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod       DYDD IAU, 24 MEDI, 2020 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                       CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.       Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

4.       Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

5.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

          (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.       Swyddfa Archwilio Cymru – Ymholiadau archwilio i’r Rhai sydd yn Gyfrifol am Lywodraethiant a Rheolaeth.

[Gweld Cofnod]

7.       Cynllun Archwilio Allanol 2020/21.

[Gweld Cofnod]

8.       Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol 2019/10 – Adrodd i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu.  [Gweld Atodiad Diwygiedig A]

[Gweld Cofnod]

9.       Swyddfa Archwilio Cymru – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol - Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

10.     Diweddariad Chwarter 1 y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

11.     Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol -

12.     Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol 2020/21.

[Gweld Cofnod]

13.     Siarter Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

14.     Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.     Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Medi, 2020

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: (I'w benodi yn y cyfarfod);

Is-gadeirydd: (I'w benodi yn y cyfarfod);

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, Mrs. J.M. Norman, L.O. Rowlands a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.