Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                   PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod       DYDD MAWRTH, 1 MAWRTH, 2022 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                      CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

          (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyferiadau –

4.       Archwiliad o Asesiad 2020-21 Cyngor Bro Morgannwg o Berfformiad a Chynnydd yn erbyn Argymhellion Rheoleiddio Allanol a Chynigion i’w Gwella – Cabinet: 10 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

5.       Grynodeb Archwilio Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg 2021 – Cabinet: 14 Chwefror, 2022.

[Gweld Cofnod]

6.       Cyflwyno Strategaeth Fuddsoddi Gwasanaeth Di-Drysorlys, y Gronfa Buddsoddi a Thwf – Cabinet: 28 Chwefror, 2022.

[Gweld Cofnod]

7.       Cod Rheolaeth Ariannol 2021/22 – Cabinet: 28 Chwefror, 2022.

[Gweld Cofnod]

8.       Archwilio Cymru: Gwaith Partneriaeth y Trydydd Sector – Cyngor Bro Morgannwg - Cydbwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol: 7 Chwefror, 2022 (Gweld Cyfeiriad).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Pennaeth Cyllid Dros Dro –

9.       Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2022/23 a Diweddariad ar gyfer 2021/22.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Prif Weithredwr

10.     Diweddariad Chwarter 3 y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol –

11.     Cynnydd yn erbyn y Cynllyn Archwilio Mewnol Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

12.     Polisȉau Atal Twyll Drafft.

[Gweld Cofnod]

 

13.     Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.     Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

22 Chwefror, 2022

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Cynghorydd L.O. Rowlands (wedi’i ohirio am y cyfnod 18 Chwefror i 17 Mawrth 2022);

Y Cynghorwyr: P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, J.M. Norman a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)

 

 

SYLWCH: Mae’r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd.  Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu’n barhaus yn seiliedig ar ganllawiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor ac wrth wneud hynny yn ystyried asesiadau risg perthnasol.  Ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol hyd nes y clywir yn wahanol.  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw ‘partïon â diddordeb’  sydd wedi cofrestru i siarad lle bo’n briodol.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Yn weithredol o 5 Mai 2022 er mwyn cydymffurfio ag Adrannau 46 a 47 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 bydd rhai cyfarfodydd yn gofyn i’r rhai sy’n bresennol allu “i siarad â’i gilydd ac i gael eu clywed gan ei gilydd ac i weld ei gilydd ac i gael eu gweld gan ei gilydd ".  Mae cydweithwyr yn y Gwasanaethau Democrataidd a TGCh yn gweithio i sicrhau y cedwir at ofynion Adrannau 46 a 47 yn barod ar gyfer 5 Mai 2022.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx