Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 1 TACHWYDD, 2018 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

 

[Gweld Cofnod

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Arolygon Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

[Gweld Adroddiadau Cynllunio

 

Rhif Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

12

7.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

30

8.         Coed:

 

             (i)        Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

39

9.         Ceisiadau   Cynllunio:

 

            2016/01520/OUT

[Gweld Cofnod]

Land West of Swanbridge Road, Sully

41

            2018/00913/FUL

[Gweld Cofnod]

Corner Plot on Merthyr Street and Belvedere Crescent, Barry

87

            2015/01152/OUT

[Gweld Cofnod]

Land at Higher End, Llantwit Road, St Athan

108

            2018/00858/FUL

[Gweld Cofnod]

22 Porthkerry Road, Rhoose.

138

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

25 Hydref, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad I Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. G. Davies (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd B.T. Gray;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd V.P. Driscoll;

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, L. Burnett, Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, Mrs. R. Nugent-Finn, A.C. Parker, R.A. Penrose, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson, E. Williams a Ms. M. Wright.