Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 28 MAWRTH 2019 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Arolygon Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

[Gweld Adroddiadau Cynllunio] 

Rhif Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

9

7.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

23

8.         Coed:

 

             (i)        Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

29

9.         Gweithredu Gorfodi:

 

             (i)        Tir i'r De o Sigingstone.

[Gweld Cofnod]

31

             (ii)       Tir ac Adeiladau yn Chantry House, Church Lane, Llanilltud Fawr.

[Gweld Cofnod]

38

             (iii)      Tir yn Cottage Farm, Llanfihangel Le Pit. 

[Gweld Cofnod]

46

             (iv)       Tir ac adeiladau ar Fferm Greenfields (Allt Isaf Alpacas), Llanbedr-y-fro.    

[Gweld Cofnod]

56

             (v)        Tir ac Adeiladau yn Tinkins Hall, Cowbridge Road, Sain Niclas.

[Gweld Cofnod]

64

10.        Ceisiadau Cynllunio:

 

             2018/01023/FUL

Tir i'r gogledd o Leckwith Road, Llandochau.

[Gweld Cofnod]

81

             2019/00068/FUL

Brynawel, Saint-y-brid.

[Gweld Cofnod]

113

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

           (i)     Tir ac Adeiladau yn South Haven Cam 2, Glannau'r Barri, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Mawrth, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. A. Rudman (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd B.T. Gray;

Is-gadeirydd: V.P. Driscoll;

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, L. Burnett, Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, Mrs. R. Nugent-Finn, A.C. Parker, R.A. Penrose, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson, E. Williams a Ms. M. Wright.