GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 31 GORFFENNAF, 2019 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Arolygon Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

 [Gweld Adroddiadau Cynllunio]

Rhif Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

10

7.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

33

8.         Coed:

 

             (i)        Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

40

9.         Materion Cynllunio Cyffredinol:

 

             (i)        Diweddariad ar Gamau Gorfodi - Tir yn Glannau'r Barri, Y Barri

[Gweld Cofnod]

42

10.       Ceisiadau Cynllunio:

[Gweld Cofnod]

 

             2018/01155/FUL

Tregolan House, Bradford Place, Penarth

[Gweld Cofnod]

54

            2018/01383/FUL

Eglwys a Neuadd Sant Paul, Rhodfa Sant Paul, Y Barri 

[Gweld Cofnod

80

             2019/00385/FUL

16 Tair Onen, Llanddunwyd

[Gweld Cofnod]

123

             2019/00435/RG3

Ysgol Uwchradd Whitmore, Port Road West, Y Barri

[Gweld Cofnod]

141

            2019/00439/FUL

6 Heol St. Nicholas, Y Barri

[Gweld Cofnod]

165

             2019/00520/TPO

Safle Waitrose presennol, Heol Palmerston, Y Barri

[Gweld Cofnod]

181

             2019/00548/FUL

4 Hen Neuadd, Stryd Fawr, Y Bont-Faen

[Gweld Cofnod]

193

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Gorffennaf, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. A. Rudman (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Chairman: Councillor: J.C. Bird;

Vice-Chairman: Councillor B.T. Gray;

Councillors: L. Burnett, Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, G.C. Kemp, P.G. King, A.C. Parker, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson, E. Williams and Ms. M. Wright