Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                  DYDD MECHER, 26 IONAWR, 2022 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                      CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

          (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

Planning items

[Gweld Adroddiadau Cynllunio 

[Gweld Materion yn Codi]

[Gweld Cynlluniau a Ffotograffau]

Rhif Tudalen

4.        Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

5.        Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

10

6.        Apeliadau

[Gweld Cofnod]

26

7.        Coed:

 

          (i)       Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

32

8.        Ceisiad Cynllunio:

 

2021/00894/FUL

Arwelfa, Wallas Barns, Wick Road, Ewenny

[Gweld Cofnod]

35

2021/01082/RG3

Llan-faes, Llanilltud Fawr

[Gweld Cofnod]

52

2021/01095/FUL

39 Clive Place, Penarth

[Gweld Cofnod]

73

2021/01519/CAC

39 Clive Place, Penarth

[Gweld Cofnod]

83

2021/01185/FUL

Rose Paddock, gerllaw ac i’r gorllewin o Dy’r Cnepyn, Lôn Pont Sarn, Llanbedr-y-fro

[Gweld Cofnod]

91

2021/01363/FUL

Tir gerllaw 12 Oyster Bend, Sili

[Gweld Cofnod]

109

2020/00351/OUT

Tir i’r Dwyrain o’r B4265 – Safle A – Parsel Gorllewinol, Llan-faes

[Gweld Cofnod]

134

2020/00352/OUT

Tir i’r Gogledd o West Camp – Safle B – Parsel Dwyreiniol, Llan-faes

[Gweld Cofnod]

194

2021/00345/FUL

Gileston Manor, Gileston Road, Gileston

[Gweld Cofnod]

257

 

9.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Ionawr, 2022

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

G. Davies (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Cynghorydd J.C. Bird;

Is-gadeirydd: Cynghorydd B.T. Gray;

Y Cynghorwyr: J. Aviet, R.M. Birch, C.A. Cave, P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, G.C. Kemp, A.C. Parker, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, E. Williams, M.R. Wilson a  M. Wright

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx