Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     DYDD MECHER, 27 GORFFENNAF, 2022 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                         CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

          (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

  

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

planning reports

[Gweld Adroddiadau Cynllunio]

[Gweld Cynlluniau a Ffotograffau]

[Gweld Cynlluniau a Ffotograffau wedi'u Diweddaru]

[Gweld Materion yn Codi]

Rhif Tudalen

4.        Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

5.        Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

14

6.        Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

33

7.        Coed:

 

          (i)       Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

46

8.       Camau Gorfodi

 

          (i)       Tir ac Adeiladau ar Dir y Tu Ôl i'r Eiddo o Holland Cottage, The Sycamores and Old Copse, Llantwit Road, Sain Tathan.

[Gweld Cofnod]

48

          (ii)      Tir ac Adeiladau yn 101, Port Road West, Y Barri. [Gwybodaeth atodol]

[Gweld Cofnod]

58

9.        Ceisiad Cynllunio:

 

           2021/00622/FUL

[Gweld Cofnod]

81-85 Holton Road, Y Barri

76

          2021/00764/FUL

[Gweld Cofnod]

Maes Gwersylla Arfordir Treftadaeth Monknash

104

          2021/01270/FUL

[Gweld Cofnod]

Brooklands, Brook Lane, St. Nicholas

125

          2021/01386/RG3

[Gweld Cofnod]

2 Dyffryn Close, St. Nicholas

158

          2021/01387/RG3

[Gweld Cofnod]

4 Dyffryn Close, St. Nicholas

169

          2021/01388/RG3

[Gweld Cofnod]

13 Dyffryn Close, St. Nicholas

181

          2021/01809/FUL

[Gweld Cofnod]

Ysgubor (i'r gogledd o Fferm Howe Mill), Heol Sain Tathan, Eglwys y Santes Fair 

192

          2021/00571/FUL

[Gweld Cofnod]

Canolfan Gofal Waverley, 122-124, Heol Plymouth, Penarth 

222

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

20 Gorffennaf, 2022

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

M. Swindell (01446) 709479

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Cynghorydd N.C. Thomas;

Is-gadeirydd: Cynghorydd S.D. Perkes;

Y Cynghorwyr: R.M. Birch, G. Bruce, C.A. Cave, C.E.A. Champion, C.M. Cowpe, P. Drake, A.M. Ernest, W. Gilligan, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, H.M. Payne, I.A.N. Perry, C. Stallard, E. Williams ac M.R. Wilson.

 

SYLWCH: Mae’r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd.  Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu’n barhaus yn seiliedig ar ganllawiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor ac wrth wneud hynny yn ystyried asesiadau risg perthnasol.  Ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol hyd nes y clywir yn wahanol.  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw ‘partïon â diddordeb’  sydd wedi cofrestru i siarad lle bo’n briodol.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Bydd cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu ffrydio’n fyw, ac eithrio lle mae materion Rhan II yn cael eu hystyried yn gyfan gwbl neu’n rhannol ac yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-leoliad y Cyngor, sydd i’w weld yn https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/_Committee%20Reports/Remote-Procedures-COVID-19/Multi-Location-Meetings-Policy-WELSH.pdf   Os ydych chi'n cymryd rhan, mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich recordio'n weledol ac mewn sain gyda'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar y rhyngrwyd. Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn. Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709279

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx