Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 30 TACHWEDD, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirio –

3.         M4, Cyffordd 34 i A48 WelTAG Cam 1 Astudiaeth TrafnidiaethCabinet: 20 Tachwedd, 2017a Chyflwyniad.[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Diweddariad ar y Datblygiad Biomas yn Woodham / David Davies Road, Dociau’r Barri.

 

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r  yr Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

5.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Tachwedd, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd:Y Cynghorydd M. Lloyd;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, G. John,  N. Moore, A.R. Robertson, Ms. S. Sivagnanam a S.T. Wiliam