Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 9 TACHWEDD, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Gwaredu Deunydd wedi’i Garthu yn Gysylltiedig ag Adeiladu Pwerdy Hinkley Point C; a

Cyflwyniad –

            Carthu Gwaddod Morol o Wely'r Môr yn Hinkley Point – Bydd EDF Energy: Chris Fayers, Pennaeth Amgylchedd; Peter Bryant, Arbenigwr Dadgomisynu ac Ymgynghorydd Gwastraff Ymbelydrol a Dr. Stephen Roast, Arbenigwr Technegol Morol yn Bresennol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r  yr Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

5.         Diweddariad Gorfodi Parcio Sifil.

[Gweld Cofnod]

6.         Gorfodi Amgylcheddol: Diweddaru Contract.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2017/18 yr 2il Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

2 Tachwedd, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd:Y Cynghorydd M. Lloyd;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, G. John, Mrs. A. Moore, A.R. Robertson, Ms. S. Sivagnanam a S.T. Wiliam