Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 14 MEDI, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Atgoffir aelodau, gan gyfeirio at Eitem Agenda 5,

y dylid cynnal ymweliadau â rhannau amrywiol o’r ffordd ar y safle ledled y Fro yn y prynhawn ar 14 Medi 2017 o 1.30pm o Depo’r Alpau (argymhellir esgidiau cyfforddus)

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

4.         Gwella Trafnidiaeth Strategol ar gyfer Dinas Powys – Cabinet: 31 Gorffennaf, 2017; ac

            Cyflwyniad gan Arcadis Consulting (UK) Ltd (Dylunio ac Ymgynghori ar gyfer Asedau Naturiol ac Adeiledig).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

5.         Defnyddir Cynllun Ailwynebu Ffyrdd Tair Blynedd a System Sgorio.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

6.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2017-18): Bro Amgylcheddol Gyfrifol a Llewyrchus – I gynnwys cyflwyniad ar y newyddion diweddaraf gan Bennaeth y Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth o ran llifogydd diweddar yn y Fro.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Sioe Amaethyddol Bro Morgannwg 2017 – Brecwast Busnes: Adroddiad Adborth.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgorau Craffu Mai 2016 i Ebrill 2017.

[Gweld Cofnod]

9.         Tracio Penderfyniadau Craffu Argymhellion y Chwarter Cyntaf ac Amserlen Rhaglen Waith wedi’i Diweddaru 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Medi, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd:Y Cynghorydd M. Lloyd;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, G. John, Mrs. A. Moore, A.R. Robertson, Ms. S. Sivagnanam a S.T. Wiliam