Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 6 TACHWYDD, 2017 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Hydref, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau

4.         Y Diweddaraf ar Gynnydd bob 12 mis: Mrs. R. Whittle, Arweinydd Clinigol – Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc.

[Gweld Cofnod]

5.         Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg – Briffio – Cronfa Gofal Integredig, Gwasanaethau Pobl Hŷn a’r Trydydd Sector: Mr. C. Curtis, Rheolwr Gweithredol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –    

6.         Anhwylder Sbectrwm Awtistig: Diweddariad Blynyddol y Prosiect Monitro a Chymorth Cymunedol.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Blynyddol Cydweithfa Fabwysiadu Ranbarthol y Fro, y Cymoedd a Chaerdyd, 1 Ebrill 2016 tan 31 Mawrth 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a’r Fro 2016/2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2017/18 yr 2il Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Hydref, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd K.F. McCaffer;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, Mrs. C.A. Cave, S.T. Edwards, K.P. Mahoney, Mrs. R. Nugent-Finn, L.O. Rowlands ac N.C. Thomas.