Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 4 RHAGFYR 2017 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

4.         Contract Rheoli Hamdden – Adroddiad Blwyddyn 5.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –    

5.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

7.         Diweddariad Gwasanaeth Teleofal.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

8.         Cynnig i ddatblygu Uned Datblygu’r Gweithlu ar gyfer Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol ym Mro Morgannwg a Chaerdydd: Cabinet – 6 Tachwedd, 2017.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-2017: Fersiwn Derfynol: Cabinet – 6 Tachwedd, 2017.

[Gweld Cofnod]

10.      Comisiynu Cydweithredol Cenedlaethol: Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig – Adroddiad Blynyddol: Cabinet – 20 Tachwedd, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Tachwedd, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd K.F. McCaffer;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, Mrs. C.A. Cave, S.T. Edwards, K.P. Mahoney, Mrs. R. Nugent-Finn, L.O. Rowlands ac N.C. Thomas.