Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 11 MEDI, 2017 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – 

4.         Drafft Strategaeth Dementia Caerdydd a’r Fro 2017 -2027.  

[Gweld Cofnod]

5.         Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

6.         Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2016/17 – Cabinet: 31 Gorffennaf, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – 

7.         Gwasanaethau sy'n Addas i’r Dyfodol, Ansawdd a Llywodraethiant ym Maes Iechyd a Gofal yng Nghymru.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-17: Herio’r Fersiwn.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad ar Arolygiad Perfformiad a Gwerthusiad Blynyddol y Prif Arolygydd mewn cysylltiad ag Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Bro Morgannwg 2016‑17.  

[Gweld Cofnod]

10.       Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2017-18): Bro Actif ac Iach.

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

11.      Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgorau Craffu Mai 2016 i Ebrill 2017.

[Gweld Cofnod]

12.      Tracio Penderfyniadau Craffu Argymhellion y Chwarter Cyntaf ac Amserlen Rhaglen Waith wedi’i Diweddaru 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

4 Medi, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. K.F. McCaffer;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, Mrs. C.A. Cave, S.T. Edwards, K.P. Mahoney, Mrs. R. Nugent-Finn, N.C. Thomas a Ms. M. Wright.