Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 15 MAI, 2018 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –    

6.         “Eich Dewis Chi” – Dull Newydd o Gomisiynu Gofal a Chymorth Gartref yn Seiliedig ar Ganlyniadau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

7.         Tracio Penderfyniadau Craffu yr 4ydd Chwarter am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2018/19.

[Gweld Cofnod

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Mai, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

I holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol fel y’u hapwyntiwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018.