Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 10 GORFFENNAF, 2018 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –    

4.         Datblygu Model Ardal o Ddarpariaeth Iechyd Meddwl Cymunedol ledled Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

5.         Diweddariad Blynyddol 2017-18 Teuluoedd yn Gyntaf.

[Gweld Cofnod]

6.         Cau Cyfrifon 2017/18.

[Gweld Cofnod]

7.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Tai a Llety Pobl Hŷn Gan Gynnwys Gyda Gofal a Gofal Parod.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

9.         Ail-lunio Gwasanaethau: Dull Cynaliadwy o ran Darparu Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored Defnyddiwr Unigol – Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018

(Caiff y Gyfeireb gan y Cabinet ei anfon at Aelodau pan fydd ar gael).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

10.      Tracio Penderfyniadau Craffu yr 4ydd Chwarter am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2018/19. 

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Gorffennaf, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd K.F. McCaffer;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. R. Nugent-Finn;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Ms. B.E. Brooks, .G.D. Carroll, Mrs. C.A. Cave, S.T. Edwards, K.P. Mahoney, L.O. Rowlands ac N.C. Thomas.