Cost of Living Support Icon

 

  

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 12 MAWRTH, 2018 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

4.         Cynllun Ardal Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth 2018-2023 Y Cabinet: 5 Mawrth, 2018.

(Bydd Cyfeirnod y Cabinet o 5 Hydref, 2018 yn cael ei hanfon at Aelodau'r Pwyllgor cyn gynted ag y bydd ar gael.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –    

5.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Ionawr 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 (2017-18): Bro Actif ac Iach.

[Gweld Cofnod]

7.         Gosod Targedau ar gyfer 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.         Cynlluniau Gwasanaeth 2018-22: Gwasanaethau Oedolion, Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Adnoddau, Rheoli a Diogelu, a Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Mawrth, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd K.F. McCaffer;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, Mrs. C.A. Cave, S.T. Edwards, K.P. Mahoney, Mrs. R. Nugent-Finn, L.O. Rowlands ac N.C. Thomas.