Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 17 MAWRTH, 2020 AM 5.00 P.M.

           

Lleoliad                            SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG  

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Chwefror, 2020.

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Cyflwyniad -

4.        Cynorthwywyr Personol Deallus - Defnyddio Technoleg Prif Ffrwd i Wella Byw'n Annibynnol - Nick French, Prif Weithredwr, Innovate Trust.

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol -

5.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2019 i 31 Ionawr 2020.

6.         Adolygiad Lleoli Blynyddol Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc - Diweddariad Gweithgaredd Chwe Mis.

7.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 2019/20: Dyffryn Gweithredol ac Iach.

8.         Cynllun Cyflenwi Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2020/21.

(Mae atodiadau A, B, C, ac E wedi'u hanfon o dan orchudd ar wahân - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod â'r dogfennau hyn gyda chi i'r cyfarfod).

(Atgoffir yr aelodau i hysbysu'r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Craffu erbyn hanner dydd fan bellaf ar ddiwrnod y cyfarfod os oes angen presenoldeb swyddogion ar gyfer Monitro Perfformiad mewn perthynas ag Eitemau 7 ac 8 ar yr Agenda)

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

10 Mawrth, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Cynghorydd Mrs. R. Nugent-Finn;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd N.C. Thomas;

Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Mrs. J.E. Charles, O. Griffiths, S.J. Griffiths, T.H. Jarvie, K.P. Mahoney, R.A. Penrose a J.W. Thomas