Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MAWRTH, 15 MEDI, 2020 AM 5.00 P.M.

         

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL   

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.        Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Chwefror, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

4.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

5.       Gweithio Tuag at Adferiad - Medi 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –

6.       Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019-2020 - Fersiwn Her.

[Gweld Cofnod]

7.       Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 1 2020/21.

[Gweld Cofnod]

8.       Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2020.   

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.       Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2020/21 yr 4ydd Chwarter. 

[Gweld Cofnod]

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

8 Medi, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

I holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol fel y’u hapwyntiwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020.

 

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709855.