Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MAWRTH, 8 RHAGFYR, 2020 AM 5.00 P.M.

           

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL          

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.          Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Tachwedd, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Adroddiad Blynyddol Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnodau –  

5.         Ymateb Gwasanaethau Dydd i'r Pandemig Coronafirws – Cabinet: 16 Tachwedd, 2020.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2019/20 – Cabinet: 30 Tachwedd, 2020.  [Rhaid darparu geirfa ar lafar yn y cyfarfod]

[Gweld Cofnod]

7.         Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2021-22 – Cabinet: 30 Tachwedd, 2020.  [Rhaid darparu geirfa ar lafar yn y cyfarfod]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –

8.        Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 2 2020/21.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

9.        Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi 2020.

[Gweld Cofnod]

10.      Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2021/22.

[Gweld Cofnod]

11.      Cynigion y Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2021/22 i 2025/26.

[Gweld Cofnod]

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

1 Rhagfyr, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Cynghorydd Mrs. J.E. Charles;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd N.C. Thomas;

Cynghorwyr: Ms. J. Aviet,  O. Griffiths, S.J. Griffiths, T.H. Jarvie,  Mrs. R. Nugent-Finn a J.W. Thomas (ynghyd â dwy swydd wag)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709855.