Cost of Living Support Icon

 

 

Notice of Meeting    CYFARFOD ARBENNIG O'R PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD LLUN, 1 HYDREF, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –  

3.         Aildrefnu Arfaethedig y Ddarpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro - Cabinet: 17 Medi, 2018

[Gweld Gwybodaeth Atodol Wedi'i llenwi yn y Cabinet (1) a (2)]

[Gweld Gwybodaeth Atodol wedi'i Ddewis yng Nghyfarfod Arbennig y Pwyllgor Craffu (Cyflwyniad), (1) a (2)]

 

(a)       Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a Chod Trefniadaeth Ysgolion 2013

(b)       Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

(c)        Rhesymau dros y cynnig, Opsiynau a Ystyriwyd a'r Broses Ymgynghori

(ch)     Asesiad Effaith Cymunedol

(e)       Dilysrwydd ac Ansawdd Addysg a Safonau mewn Addysg

(f)        Y Camau Nesaf / Crynodeb.

[Gweld Cofnod]

 

N.B. Gofynnir i aelodau'r cyhoedd a allai fod yn dymuno mynd i'r afael â'r Pwyllgor ar yr eitem gysylltu â Mr. M. Willmott (Swyddog Gwasanaethau Democrataidd Cynorthwyol) (manylion dros y dudalen) erbyn 4.30 p.m. Ddydd Gwener, 28 Medi, 2018 i drafod trefniadau.

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Medi, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. M. Willmott, Ffôn: 01446 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr N.P. Hodges

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, S.J. Griffiths, M. Lloyd, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. R. Nugent-Finn ac Mrs. S.D. Perkes.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. D. Griffith             (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                     (Uwchradd).

Rôl wag                     (Cynradd).

Mr. N. Want               (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Arbennig).

Rôl wag                     (Penaethiaid).

Rôl wag                     (Eglwysi Rhyddion).