Cost of Living Support Icon

 

 

 

Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD MAWRTH, 11 RHAGFYR, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Tachwedd 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad -

4.         Gwaith Fforwm Ieuenctid y Fro - Isaac Cramb a Cameron Edwards, Cynrychiolwyr Fforwm Ieuenctid y Fro.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

5.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2019/20 a Chyllideb Ddiwygiedig 2018/19.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynigion y Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2019/20 i 2023/24 a Monitro Cyfalaf 2018/19.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 (2018-19): Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol.

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

4 Rhagfyr, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Ms. A. Rudman, Ffôn: 01446 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr N.P. Hodges;

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, S.J. Griffiths, M. Lloyd, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. R. Nugent-Finn ac Mrs. S.D. Perkes.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

Rôl wag (Yr Eglwys Babyddol).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Vacant                                  (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                                 (Uwchradd).

Rôl wag                                 (Cynradd).

Mr. Isaac Cramb                    (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Cameron Edwards            (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                 (Arbennig).

Rôl wag                                 (Penaethiaid).

Rôl wag                                 (Eglwysi Rhyddion).