Cost of Living Support Icon

 

 

 

Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD MAWRTH, 18 MEDI, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod anhygoel a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –  

4.         Darparu Gwasanaethau i Bobl â Nam ar y Golwg neu Nam Mawr ar y Golwg a/neu Nam ar y Clyw - Cabinet: 3 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc - Adolygiad o Leoliadau Blynyddol - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach A Gofal Cymdeithasol: 11 Medi, 2018. Cyfeirniad i’w ddilyn). [Gweld Cyfeirniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

6.         Adroddiad Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 2) 2017-18.

[Gweld Cofnod]

7.         Crynodeb o'r Adroddiad Arolygu Ysgolion ar gyfer Tymor yr Haf 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Hyfforddi Llywodraethwyr ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.         Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgorau Craffu Mai 2017 – Ebrill 2018.

[Gweld Cofnod]

10.       Trosolwg o Waith Gweithgor Craffu Consortiwm Canolog y De.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Medi, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Bowen, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr N.P. Hodges

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, S.J. Griffiths, M. Lloyd, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. R. Nugent-Finn ac Mrs. S.D. Perkes.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. D. Griffith            (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                     (Uwchradd).

Rôl wag                     (Cynradd).

Mr. N. Want               (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Arbennig).

Rôl wag                     (Penaethiaid).

Rôl wag                     (Eglwysi Rhyddion).