Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR  

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH 19 MEHEFIN 2018 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                     SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

4.         Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol a Gynhaliwyd ar 27 Chwefror, 2018.

[Gweld Cofnod

 

5.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir –

6.         Datganiad Cyfrifon Gwasanaethau Rheoleiddio Rhannol Drafft.

[Gweld Cofnod]

7.         Rhannu Gwasanaethau Rheoleiddio Cynllun Busnes 2018/2019.  [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 2017/18.

[Gweld Cofnod]

9.         Cynllun Gwasanaeth Gorfodi Iechyd a Diogelwch 2018/19.

[Gweld Cofnod]

10.       Harmoneiddio Amodau Trwyddedu Tân Gwyllt.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Mehefin,  2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. G. Davies, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr Y Cynghorwyr D. Patel a D. Lewis
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr M. Michael a Ms. N. Mackie
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr V.P. Driscoll a T.H. Jarvie