Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR  

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH 27 CHWEFOR 2018 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

  

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol a Gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2017.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Amserlen Cyfarfodydd: Mai 2018 - Mai 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir –

5.         Diweddariad ar yr Adolygiad o Drefniadau ar gyfer Darpariaeth Cŵn Strae.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad ar Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.

[Gweld Cofnod]

7.         Trosolwg a Diweddariad ar y Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Chwefror 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. G. Davies, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr Y Cynghorwyr D. Patel a D. Lewis
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr M. Michael a Ms. J. Parry
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr T.H. Jarvie a M.J.G. Morgan