Cost of Living Support Icon

 

Oherwydd pryderon gyda Covid19, bydd y cyfarfod hwn bellach yn cael ei gynnal o bell

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    ARBENNIG CYFARFOD BLYNYDDOL CYDBWYLLGOR Y

                                   GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR   

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD IAU, 2 RHAGFYR, 2021 AM 9.30 A.M.

 

Lleoliad                        SAFLE CORFFORAETHOL, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL

                                    HOLTON, BARRY

 

 

GOFYNNIR I AELODAU NODYN AMSER A'R FENNAF AM Y CYFARFOD HON

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

3.         Penodi Pennaeth Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

5.         Penodi Pennaeth Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

25 Tachwedd, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

G. Davies, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr – Y Cynghorwyr D. Lewis a D. Patel
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr M. Mackie a M. Michael (Cadeirydd)
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr J.W. Thomas a E. Williams (Is-gadeirydd)

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.