Cost of Living Support Icon

  

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

  

Hysbysiad o Gyfarfod    CYFARFOD BLYNYDDOL CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU RHEOLIADOL

                                   A RENNIR   

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MAWRTH, 22 MEHEFIN, 2021 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai a'r Pennaeth Cyllid/ Swyddog Adran 151 –

6.         Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir. [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

7.         Cynllun Busnes y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Mehefin, 2021

 

 

Mae fersiwn o'r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. G. Davies, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr – Y Cynghorwyr D. Lewis a D. Patel
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr M. Michael a Ms. N. Mackie
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr J.W. Thomas a E. Williams

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.