Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod     CYFARFOD BLYNYDDOL CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR   

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     DYDD MAWRTH, 14 RHAGFYR, 2021 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                         CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion:

          (i)       y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi, 2021; a

          (ii)      y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Dirprwy Swyddog Adran 151 –

4.       Cronfa Weithredu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

5.       Cynnig Cyllideb Ddrafft Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 2022/23.

[Gweld Cofnod]

6.       Trosolwg a Diweddariad ar Wasanaethau Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

7.       Ffioedd a Thaliadau Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 2022/23.

[Gweld Cofnod]

 

8.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Rhagfyr, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

G. Davies, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr – Y Cynghorwyr D. Lewis a D. Patel
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr M. Mackie a M. Michael (Cadeirydd)
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr J.W. Thomas a E. Williams (Is-gadeirydd)

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx