Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD IAU, 23 IONAWR, 2020 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDOG DINESIG

 

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

4.        Ceisiadau am Ganiatâd a Defnydd o Bwerau Dirprwyedig y Swyddog Monitro.

[Gweld Cofnod]

5.        Sylwadau gan Aelodau'r Pwyllgor Safonau Annibynnol yng Nghyngor Bro Morgannwg a chyfarfodydd Cynghorau Tref a Chymuned. 

[Gweld Cofnod]

6.        Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

[Gweld Cofnod]

7.        Cyfarfod â Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned – Diweddariad Swyddog Monitro.

[Gweld Cofnod]

8.        Cofrestr Anrhegion a Lletygarwch yr Awdurdod Lleol.

[Gweld Cofnod]

9.        Gohebiaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Yn Ymwneud â Chwyn yn erbyn Cynghorydd A Mewn Perthynas â Chyngor Cymuned B.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

           (i)     Ceisiadau am Ganiatâd.  (Y Cynghorwyr Mrs. C.A. Cave, G.C. Kemp, K.F. McCaffer)

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

12.      Gohebiaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

[Gweld Cofnod]

13.      Adroddiad Yn Ymwneud â Chwyn yn erbyn Cynghorydd A Mewn Perthynas â Chyngor Cymuned B.

[Gweld Cofnod]

 

14.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Ionawr, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen (Ffôn: 01446 709856).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: B.T. Gray, O. Griffiths a Ms. M. Wright.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. R. Hendicott (Cadeirydd)

Mrs. L. Tinsley (Is-Gadeirydd)

Mr. R. Alexander

Mrs. P. Hallett

Mr. G. Watkins

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy