Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 10 MEDI, 2020 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                     CYFARFOD O BELL

 

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mawrth, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

4.       Cais am Ganiatâd.

[Gweld Cofnod]

5.       Blaenraglen Waith 2020/21.

[Gweld Cofnod]

6.       Adroddiad yn dilyn Sylwadau yng Nghyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor Tref a Chymuned.

[Gweld Cofnod]

7.       Briff Archwilio - Cod Ymddygiad Aelodau.

[Gweld Cofnod]

9.       Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru 2018-19.

[Gweld Cofnod]

10.     Gohebiaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

11.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

12.     Gohebiaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

13.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

4 Medi, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen (Ffôn: 01446 709856).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: B.T. Gray, O. Griffiths a Ms. M. Wright.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. R. Hendicott (Cadeirydd)

Mrs. L. Tinsley (Is-Gadeirydd)

Mr. R. Alexander

Mrs. P. Hallett

Mr. G. Watkins

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.