Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 26 HYDREF, 2020 AM 2.00 P.M.

 

Lleoliad                         CYFARFOD O BELL

 

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

5.         Honiadau o Fethiant i Arsylwi Cod Ymddygiad yr Aelodau a Wnaed yn Erbyn Cynghorydd Cymunedol A o B Cyngor Cymuned.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Hydref, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen (Ffôn: 01446 709856).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau (fel y cytunwyd)

Y Cynghorydd O. Griffiths.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. R. Hendicott

Mrs. L. Tinsley

Mr. G. Watkins

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy

 

 

Ar gyfer Eitem Rhif 3 yr Agenda

Cynghorydd Cymunedol A.

Ms. B. Allen, Swyddog Ymchwilio, Swyddfa'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709856.