Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD IAU, 23 MEHEFIN, 2022 AM 10.30 A.M.

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

4.       Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 17 Mawrth, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

5.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

6.       Cais am Ganiatâd. [Gweld Ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl Anfon Agenda]

[Gweld Cofnod]

7.       Sylwadau gan Aelodau Annibynnol o Gyfarfodydd Pwyllgorau Cynghorau Tref a Chymuned.

[Gweld Cofnod]

8.       Adroddiad Adborth yn dilyn Hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad a Fframwaith Safonau Moesegol i Gynghorwyr Bro Morgannwg ac Aelodau Lleyg / Cyfetholedig gan y Swyddog Monitro a Hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad a Fframwaith Safonau Moesegol i Gynghorau Tref a Chymuned gan y Swyddog Monitro ac Un Llais Cymru.

[Gweld Cofnod]

9.       Cyfarfodydd Swyddog Monitro gyda Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned.

[Gweld Cofnod]

10.     Materion i'w hystyried: Cyfarfod ag Arweinwyr Grwpiau, Fforwm Safonau Cymru Gyfan, Cynnydd o ran Argymhellion Adroddiad Richard Penn, Diweddariad ar Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Safonau Ymddygiad Canllawiau Statudol a Datganiadau o Ddiddordeb i Gynrychiolydd y Cyngor Cymuned ar y Pwyllgor Safonau.

[Gweld Cofnod]

11.     Gohebiaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

12.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

13.     Gohebiaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

 

14.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

17 Mehefin, 2022

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi K. Bowen (Ffôn: 01446 709856).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: R.M. Birch, J.E. Charles a C.P. Franks

 

Aelodau Annibynnol:

R. Alexander

P. Hallett

R. Hendicott

L. Tinsley

G. Watkins

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Y gwag

  

SYLWCH: Mae’r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd.  Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu’n barhaus yn seiliedig ar ganllawiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor ac wrth wneud hynny yn ystyried asesiadau risg perthnasol.  Ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol hyd nes y clywir yn wahanol.  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw ‘partïon â diddordeb’  sydd wedi cofrestru i siarad lle bo’n briodol.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

Bydd cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu ffrydio’n fyw, ac eithrio lle mae materion Rhan II yn cael eu hystyried yn gyfan gwbl neu’n rhannol ac yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-leoliad y Cyngor, sydd i’w weld yn https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/_Committee%20Reports/Remote-Procedures-COVID-19/Multi-Location-Meetings-Policy-WELSH.pdf.   Os ydych chi'n cymryd rhan, mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich recordio'n weledol ac mewn sain gyda'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar y rhyngrwyd. Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn. Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor arDPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709855.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx