GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser          DYDD LLUN, 20 IONAWR, 2020 AM 4.30 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.      Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.      Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

         (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –   

4.      Ceisiadau am Gymorth Ariannol 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

5.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Ionawr, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. C. Lindsey: (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru –

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.A. Cox;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Y Cynghorwyr: Mrs. J.E. Charles, R. Crowley, Mrs. P. Drake, K.P. Mahoney ac S.T. Wiliam