GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser          DYDD LLUN, 24 CHEWFROR, 2020 AM 4.30 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

** GOFYNNIR I'R AELODAU NODI BOD YMWELIAD SAFLE Â NGHAEAU GLEBE WEDI'I DREFNU AR GYFER 3.00 P.M. **

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –   

3.         Tir yng Nghaeau Glebe.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –   

4.         Tir yng Nghaeau Glebe.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Chwefror, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. C. Lindsey: (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru –

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.A. Cox;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Y Cynghorwyr: Mrs. J.E. Charles, R. Crowley, Mrs. P. Drake, K.P. Mahoney ac S.T. Wiliam