GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser         DYDD LLUN, 28 MEDI, 2020 AM 4.00 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.      Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2020 a'r cyfarfod Anarferol a gynhaliwyd ar 24 Chwefror 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.      Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

         (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

4.         Tilney Financial Planning Ltd:

            (i)        Adroddiad Buddsoddi;

            (ii)        Diweddariad Buddsoddi.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Adnoddau –   

5.         Ceisiadau am Gymorth Ariannol 2020/21.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

7.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

         (i)   Diweddariad ar Dir yn Glebe Fields, Sili.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

         (i)   Diweddariad ar Dir yn Glebe Fields, Sili.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Medi, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. C. Lindsey: (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru –

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd G.A. Cos;

Y Cynghorwyr: Mrs. J.E. Charles, R. Crowley, Mrs. P. Drake, K.P. Mahoney ac S.T. Wiliam

 

                              

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709144