Cost of Living Support Icon

Daeth Cyngor Bro Morgannwg yn rhan o gynllun Cymraeg Gwaith yn 2022.

Mae Dysgu Cymraeg y Fro, sy’n rhan o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned yn y Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau, wedi penodi Cydlynydd Cymraeg Gwaith sydd ar gael i hyfforddi, cynghori a chefnogi’r holl siaradwyr Cymraeg a dysgwyr sy’n gweithio i’r Fro. Mae’r cynllun hwn yn cefnogi staff i ddysgu Cymraeg ac yn annog mwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau dysgu hyblyg, a ariennir yn gyfan gwbl gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ar ran Llywodraeth Cymru, gan gynnwys sesiynau blasu, hunan-astudio ar-lein, cyrsiau dan arweiniad tiwtor ac ystod o gyfleoedd anffurfiol i ymarfer a defnyddio eich Cymraeg. Mae’r cyrsiau Cymraeg Gwaith yn cael eu haddysgu yn ystod oriau gwaith ac yn rhan o’ch wythnos waith.

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg bob amser wedi annog aelodau o staff i ddysgu Cymraeg ac wedi ariannu’r dysgu yn y gorffennol trwy gytundeb â Dysgu Cymraeg y Fro. Darganfyddwch sut mae pobl wedi dod o hyd i'r cynllun:

 

 • Sian

  Dechreuais ddysgu Cymraeg ychydig cyn y pandemig ac roeddwn yn ddiolchgar am y dysgu a'r gwmnïaeth trwy gydol y cyfyngiadau symud. Roedd yn rhywbeth cyson ac yn hwyl ac ysgogol i edrych ymlaen ato bob wythnos.

   

  Ers dechrau dysgu Cymraeg rydw i wedi ehangu fy ngorwelion drwy wylio rhaglenni teledu Cymraeg a mynychu gwyliau a digwyddiadau Cymraeg. Rwyf wedi gallu darllen llyfrau a helpu fy mab gyda’i waith cartref Cymraeg a dyna oedd fy mhrif reswm dros arwyddo i fyny ond mae ymdeimlad annisgwyl a dwfn o wladgarwch ochr yn ochr â chyfeillgarwch newydd wedi cadarnhau i mi fod fy mhenderfyniad i ddysgu Cymraeg yn iawn. Rwy'n ei argymell i unrhyw un.

 • Carol

  Roedd dysgu Cymraeg wastad wedi bod ar fy rhestr bwced ac felly pan oedd gwaith yn cynnig sesiynau blasu amser cinio es i draw i weld os oedd o i mi. Roedd y staff yn hynod gyfeillgar a chroesawgar ac roedd y sesiynau'n hamddenol. Ar ôl ei gwblhau, cynigiwyd y cyfle i bawb a fynychodd symud i’r cam nesaf a mynychu gwersi Cymraeg wythnosol.

   

  Penderfynais dderbyn y cynnig ac rwy'n dal i wneud hynny 6 mlynedd yn ddiweddarach.

  Mae llawer a fynychodd y sesiynau blasu yn dal ar yr un daith â mi ac rydym i gyd yn rhoi cefnogaeth wych i'n gilydd. Mae'r gwersi bob amser yn hamddenol ac yn hwyl, ac rydym yn gallu symud ymlaen ar ein cyflymder ein hunain. Mae ein tiwtor yn deall bod gan bobl yn aml ymrwymiadau cartref a gwaith prysur iawn ac mae bob amser ar gael i ddarparu cymorth ychwanegol os oes angen.

   

  Mae’r cyngor yn gwbl gefnogol i ddysgwyr Cymraeg, nid yn unig yn ariannu’r dosbarthiadau ond hefyd yn caniatáu i staff ymgorffori’r gwersi yn eu hwythnos waith. Felly yn y bôn os ydych yn falch o fod yn Gymro ac eisiau dysgu eich mamiaith – does dim esgus!

 • Chris

  Mae'n bwysig i bobl sy'n gweithio yn y Cyngor gan mai dim ond drwy gyfrwng y Gymraeg y gall llawer o bobl gyfathrebu eu hanghenion yn effeithiol. I lawer o siaradwyr Cymraeg, mae’n rhaid i’r gallu i ddefnyddio’ch iaith eich hun gael ei weld fel elfen graidd, nid rhywbeth ychwanegol dewisol.

   

  Mae’r Gymraeg yn rhan allweddol o ddiwylliant a hunaniaeth y rhanbarth, gan mai hi yw’r brif iaith a siaredir yn rhai o’n cymunedau, yn ogystal â chael presenoldeb sylweddol mewn llawer o weithleoedd, sefydliadau dysgu, ac o amgylch strydoedd ein trefi a’n cymunedau. pentrefi.

   

  Gall bod yn amlieithog helpu i wella meddwl, gallu dysgu a gall leihau dirywiad meddyliol gydag oedran. Mae’n bwysig i lywodraethau annog dysgu ieithoedd fel y Gymraeg gan ei fod yn llesol i iechyd. Y peth gorau i mi am ddysgu Cymraeg yw cael sgyrsiau gyda phobl ar y stryd neu mewn siopau - gallu siarad Cymraeg yn y gymuned.

 • Annabel

  Cefais groeso gan Saran a’r dysgwyr a theimlais yn rhan o’r dosbarth o’r cychwyn cyntaf. Yn wreiddiol byddai'r dosbarth yn cyfarfod yn ystod y tymor rhwng 4 a 6pm yn Palmerston ond yn symud ar-lein trwy Zoom pan darodd pandemig Covid. Mae'n rhaid i mi fod yn onest, roedd y dosbarth ar-lein yn dipyn o fendith yn ystod y pandemig gan fy mod wedi symud i weithio gartref a theimlo'n ynysig iawn a dechrau edrych ymlaen at y dosbarth ar-lein wythnosol, ychydig o normalrwydd ar adegau rhyfedd.

   

  Rwyf bob amser wedi teimlo fy mod yn cael cefnogaeth fawr gan y tiwtor ac ni allaf ddiolch digon i Saran am ei chefnogaeth a’i chred sydd wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau Cymraeg ac mae fy hyder yn parhau i dyfu. Yn bendant, gwnes i’r penderfyniad iawn pan ddewisais i ddechrau dysgu Cymraeg, nid yn unig ar gyfer cyfleoedd gwaith ac oherwydd bod fy wyrion yn mynychu’r ysgol Gymraeg, ond ar gyfer fy natblygiad personol a chyflawniad fy hun.

   

  Bellach mae gen i griw gwych o ffrindiau drwy’r dosbarth ac yn dal i fwynhau mynychu’r dosbarthiadau a byddaf yn parhau i wneud hynny.

 • Paula

  Cefais fy ysbrydoli i ddechrau dysgu Cymraeg yn dilyn ymweliad ag un o’n hysgolion cyfrwng Cymraeg newydd. Roedd y dosbarth derbyn (y rhan fwyaf ohonynt o gefndiroedd Saesneg eu hiaith) eisoes yn sgwrsio yn Gymraeg ac yn canu’r anthem Genedlaethol i mi. Roeddwn yn teimlo embaras na allwn ymuno!

   

  Penderfynais ddechrau dosbarth lefel mynediad gyda Dysgu Cymraeg yn y Fro. Roedd dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn llawer o hwyl ac yn parhau i fod yn bleserus iawn pan symudon ni ar-lein yn ystod y pandemig. Rwyf wedi cyfarfod â llawer o bobl newydd ac wedi dod i adnabod cydweithwyr eraill ar draws y Cyngor. Rydw i wedi ffeindio bod y tiwtoriaid yn gefnogol iawn ac yn hynod o amyneddgar, does dim byd yn ormod iddyn nhw.

   

  Erbyn hyn rwy’n gallu cyfathrebu’n well ag amrywiaeth o gydweithwyr sy’n siarad Cymraeg ac yn gallu defnyddio’r Gymraeg yn fwy nid yn unig yn y gwaith ond mewn bywyd bob dydd. Mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau neu i gwrdd yn anffurfiol am sgwrs y tu allan i'r dosbarthiadau. Gallwch chi wneud cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch ac mae sefyll arholiadau yn ddewisol hefyd.

   

  Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau’r lefel nesaf ym mis Medi, rydym bob amser yn cael hwyl yn ein gwersi ac rwy’n gweld ei fod yn atal straen go iawn. Yn fwy na dim arall, gallaf nawr ganu'r Anthem Genedlaethol gyda hyder a balchder yn y gemau rygbi rhyngwladol.

Ydych chi eisiau bod yn un o'r miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050? P’un a ydych yn ddechreuwr pur, wedi gwneud ychydig o Gymraeg ac yn dymuno ei godi eto neu’n siaradwr Cymraeg ac yn dymuno’r cyfle i ddefnyddio/gloywi eich Cymraeg, bydd y Fro yn eich helpu a’ch cefnogi.

Penarth Pier Sunset

Gyrfaoedd gyda Chyngor Bro Morgannwg

Porwch drwy'r swyddi gwag presennol, sefydlwch rybuddion swyddi a gwnewch gais ar-lein.