Coronafeirws (COVID-19)

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Bydd y dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cychwyn Coronafeirws Nofel (COVID-19).

 

Mae'r Cyngor yn annog pob preswylydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor a'r canllawiau cyfredol sydd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

  

 Warning-triangle--icon DIWEDDARIAD: Cyfyngiadau Lleol ym Mro Morgannwg  

Mae mesurau cloi rhagofalus i'w cyflwyno ym Mro Morgannwg mewn ymdrech i gadw cynnydd yn nifer yr achosion Covid-19 dan reolaeth. 

 

6.00pm ddydd Llun 28 Medi bydd y cyfyngiadau ychwanegol canlynol mewn grym ym Mro Morgannwg:

 • Ni all pobl adael y Sir na dod i mewn heb esgus rhesymol.

 • Bydd trefniadau aelwydydd estynedig yn cael eu hatal dros dro. Bydd hyn yn golygu na chaniateir cyfarfod dan do yn eich cartref, mewn caffi, bar na bwyty ag unrhyw un nad yw’n rhan o’ch aelwyd uniongyrchol

 • Rhaid i bobl weithio gartref pan fo hynny’n bosibl.

 

Ni ddylai unigolyn adael na mynd i mewn i Fro Morgannwg heb reswm derbyniol. Mae'r rhain yn cynnwys: bod yn weithiwr allweddol, mynd i'r ysgol neu'r coleg, ymweld â pherthynas oedrannus neu agored i niwed, mynd i apwyntiad meddygol neu brynu eitemau hanfodol na ellir eu cael yn lleol.

 

Llywodraeth Cymru: Gwybodaeth am Gyfyngiadau Lleol Bro Morgannwg

 

 

 • 27/09/2020 - Datganiad gan Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg

   

  Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, y Cynghorydd Neil Moore, wedi rhyddhau datganiad yn ymwneud â'r clo lleol ar gyfer Bro Morgannwg.

   

  Darllenwch ddatganiad yr Arweinydd

 • 11/09/2020 - Budd-dal Plant
   

  Peidiwch â cholli allan, hawlio Budd-dal Plant dros y ffôn neu'r post. Os na allwch gofrestru genedigaeth eich plentyn oherwydd coronafirws (COVID-19), gallwch barhau i wneud cais i dderbyn Budd-dal Plant. 

   

   

   

  Sut i hawlio Budd-daliadau Plant

   

 • 03/09/2020 - Cludiant Cymunedol Greenlinks
   

  Bydd Gwasanaeth Trafnidiaeth Gymunedol Greenlinks yn ail-gychwyn gwasanaeth llai o ddydd Llun 7 Medi 2020.  Bydd y gwasanaeth ar gael rhwng 9.30am a 4.00pm.   

   

  Noder bod y gwasanaethau G1 a G4 dal wedi’u hatal. 

   

  I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth llai, ffoniwch:

  • 0800 294 1113

   

  Trafnidiaeth Gymunedol Greenlinks

 • 27/08/2020 -  Apwyntiadau Treth y Cyngor a Budd-daliadau
   

  Gallwch nawr wneud apwyntiad ar-lein er mwyn ymweld ag ymgynghorydd yn y Swyddfeydd Dinesig. Gallwch drefnu apwyntiad 14 diwrnod o flaen llaw.  

   

  Wrth gyrraedd, dilynwch y system giwio sydd mewn lle. Bydd ymgynghorydd yn gwirio eich apwyntiad ac yn eich tywys i’r ystafell gyfweld pan fydd ar gael. Dewch â'r holl ddogfennau angenrheidiol sy’n berthnasol i’ch ymholiad gyda chi, a bydd hyn yn helpu'r cynghorydd i reoli eich penodiad yn effeithlon.  

   

  Mae pob apwyntiad wyneb yn wyneb am 20 munud. Dylech gyrraedd dim mwy na 5 munud cyn eich apwyntiad. Os oes angen apwyntiad hirach arnoch, ffoniwch y swyddfa a gallwn drefnu hyn ar eich rhan:

  • 01446 709244

   

  Sylwer: Wrth wneud eich apwyntiad, bydd y wybodaeth gyswllt a roddoch yn cael ei chadw am 21 diwrnod ar gyfer Cynllun Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru er mwyn cyfyngu lledaeniad Covid-19 - Hysbysiad preifatrwydd.

   

 • 24/08/2020 - Grant Darparwyr Gofal Plant

  Mae’r grant hwn yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau gofal plant sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac mae eu hincwm net wedi disgyn oherwydd COVID-19 ac nid ydynt wedi gallu cael grantiau drwy gynlluniau eraill Llywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru.

   

  Grant Darparwyr Gofal Plant

 • 13/08/2020 - Ardaloedd Masnachu ar gyfer Bwyd a Diod a Manwerthu Dros Dro

  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno Telerau ac Amodau dros dro ar gyfer darparu Ardaloedd Masnachu ar gyfer Bwyd, Diodydd a Manwerthu ar briffyrdd.

   

  Caffis, bwytai, tafarndai neu sefydliadau arlwyo eraill sy’n gweini bwyd a diod ar y safle yn unig fydd yn cael trwyddedau ardaloedd masnachu bwyd a diod dros dro, ac allfeydd manwerthu.

   

  Ardaloedd Masnachu Bwyd a Diod Dros Dro

 • 11/08/2020 - Trwyddedau Parcio 

  Rydym nawr yn derbyn ceisiadau drwy’r post am drwyddedau parcio.

   

  Mae'r trwyddedau parcio sydd wedi dod i ben (ar ôl 01 Ionawr 2020) nad ydynt eto wedi'u hadnewyddu bellach yn ddilys tan 01 Medi 2020. 

   

  Oherwydd y sefyllfa bresennol, rydym wedi penderfynu nad oes yn rhaid i breswylwyr ddychwelyd eu hen drwyddedau ond mae'n rhaid cynnwys prawf o breswyliaeth a pherchnogaeth/defnydd o'r cerbyd ynghyd â phob cais am drwydded sy’n cael ei anfon atom, neu ni fydd y drwydded yn cael ei rhoi. Mae hyn yn cynnwys unrhyw geisiadau am adnewyddu trwydded lle nad yw manylion y cerbyd wedi newid.

 • 07/08/2020 - Diweddariad ar y Swyddfeydd Dinesig

  O ddydd Llun 10 Awst 2020 bydd apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gyfer rhai gwasanaethau ar gael yn y Swyddfeydd Dinesig. Gofynnir i bob cwsmer wisgo mwgwd wrth ymweld â’r adeilad.

  • Bydd apwyntiadau ar gael rhwng 10:00am a 2:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

   

  Bydd y gwasanaethau canlynol ar gael:

   

  Cofrestryddion

  Mae cofrestru Hysbysiadau Priodas neu Bartneriaeth Sifil, Genedigaethau a Marw-enedigaethau drwy apwyntiad yn unig o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd Cofrestriadau Marwolaeth yn parhau drwy apwyntiadau dros y ffôn. 

   

  I wneud cais am apwyntiad ffoniwch:

  • 01446 700111

   


  Budd-daliadau

  Drwy apwyntiad yn unig Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. I ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â:

  • 01446 709244 

  Y Dreth Gyngor

  Drwy apwyntiad yn unig Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. I wneud cais am apwyntiad:

  • 01446 709564

  Arianwyr

  Ar gyfer taliadau brys dydd Mawrth a dydd Iau yn unig. 

   

 • 07/08/2020 - Diweddariad ar Lyfrgelloedd

   

  Mae llyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen a Llanilltud Fawr yn paratoi i ailagor ar sail wedi’i rheoli o ddydd Llun 10 Awst 2020.

    

  Bydd cyfyngiadau llym ar nifer y pobl a ganiateir i’r adeiladau ar yr un pryd. 

   

  Yn ystod y cyfnod hwn bydd y canlynol ar waith:

   • Gofynnir i unrhyw un sy'n dod i mewn i'r adeilad ddefnyddio diheintydd dwylo a chwblhau cerdyn tracio ac olrhain gan roi ei enw a'i fanylion cyswllt
   • Bydd cadeiriau wedi’u symud o lyfrgelloedd fel na all pobl eistedd i lawr.
   • Bydd y tai bach ar gau i’r cyhoedd.
  • Ni fydd mod trefnu cyfarfodydd, gweithgareddau na chadw ystafelloedd.
  • Bydd staff y llyfrgell yn gweithio o’r tu ôl i sgriniau amddiffynnol wrth y ddesg ac yn gwisgo feisor ar bob adeg.
  • Caiff pob llyfr a ddychwelyd ei roi dan gwarantîn am 72 awr nes cael ei lanhau a’i ryddhau eto. 

  Cyfrifiaduron

  Gellir trefnu sesiwn 50 munud o hyd unwaith yr wythnos ar gyfrifiaduron, gyda llai o gyfrifiaduron ar gael er mwyn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol. Bydd cyfyngiadau amser penodol hefyd yn golygu y gall staff lanhau’r peiriannau’n iawn rhwng pob defnyddiwr. 


  Pori am Lyfrau 

  Gallwch nawr trefnu slot 20 munud i bori a dewis llyfrau o lyfrgelloedd.


  Oriau agor

  Llyfrgell y Barri:Llun - Gwener, 10.00am – 1.00pm a 2.00pm – 4.00pm / Sadwrn 10.00am – 1.00pm

   

  Llyfrgell y Bon-faen:Llun - Gwener, 10.00am – 1.00pm a 2.00pm – 4.00pm / Sadwrn 10.00am – 1.00pm

   

  Llyfrgell Llanilltud Fawr:Llun - Gwener, 2.00pm – 4.00pm / Sadwrn 10.00am – 1.00pm

   

  Llyfrgell Penarth: Ar gau i wneud gwelliannau Fodd bynnag, bydd o hyd fodd i gynnig gwasanaeth ffôn a chlicio a chasglu dros y we, fel yn y Barri, y Bont-faen a Llanilltud Fawr. 


  Llyfrgelloedd Cymunedol

  Mae llyfrgelloedd cymunedol yn y Rhws, Sain Tathan a Sili yn cynnig gwasanaeth clicio a chasglu, gyda Dinas Powys a Gwenfô yn debygol o wneud hyn hefyd yn y dyfodol agos. 

   


  Trefnu Apwyntiad

  I gadw apwyntiad i fynd i lyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen neu Lanilltud Fawr cysylltwch â’r llyfrgell yn uniongyrchol.

   

  Dod o hyd i’ch Llyfrgell leol

   

  I ‘Glicio a Chasglu’ eitem ewch i’n tudalen Clicio a Chasglu

  Clicio a Chasglu

 • Tai a Chymorth Tai

  Homes4U

  Mae tîm Homes4U yn parhau i weithredu fel yr arfer. Gall unrhyw un sydd ag ymholiad yn gysylltiedig â Homes4U gysylltu â nhw ar:

   

   

  Mae'r hysbyseb Homes4U hefyd yn parhau i gael ei gyhoeddi, ond bydd amlder yr hysbysebion yn dibynnu ar y tai cymdeithasol sydd ar gael. Dim ond yn ddigidol y mae'r hysbyseb ar gael nawr a gellir ei weld ar dudalennau gwe a Facebook Cyngor Bro Morgannwg.

   

  Hefyd, bydd ymgeiswyr sydd wedi cofrestru i dderbyn diweddariadau'r Cyngor hefyd yn cael gwybod pan fydd hysbysebion yn 'mynd yn fyw'.

   

  Cyswllt UnFro


  Digartrefedd (Atebion Tai) 

  Mae'r Gwasanaeth Atebion Tai yn dal i weithredu yn ôl yr arfer, heblaw bod cyfweliadau dros y ffôn ar hyn o bryd yn lle rhai wyneb yn wyneb. 

   

  Dylai pawb sy'n ddigartref neu’n credu eu bod mewn perygl o ddod yn ddigartref gysylltu â'r Gwasanaeth Atebion Tai:

   

   

  Ar gyfer unrhyw argyfyngau tai y tu allan i'n horiau gwaith (Llun – Iau 8:30 i 17:00 a dydd Gwener 8:30 i 16:30) gellir cysylltu â gwasanaeth y tu allan i oriau’r Cyngor:

   

  • 01446 721534

  Tai Cymorth

  Yn parhau i weithredu gyda nifer lai o staff er mwyn sicrhau mesurau ymbellhau cymdeithasol.

   
  Mae'r tîm yn parhau i dderbyn atgyfeiriadau i Tai Cymorth a chaiff asesiadau addasrwydd eu cynnal dros y ffôn lle y bo'n bosibl.  

   


  Cymorth Tai 

  Yn parhau i weithredu dros y ffôn a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.  Dim ond gyda'r cleientiaid sydd fwyaf agored i niwed y cynhelir cymorth wyneb yn wyneb.  

   


  Siop Un Stop

  Nid yw'r Siop Un Stop ar agor – mae cymorth yn cael ei roi dros y ffôn.  Mae'r gwasanaeth ar gyfer pobl sydd ag anghenion cymorth tymor byr.  

   

  • 01446 735444
  • 07796 239784

  Gwasanaethau Atebion Llety

  Mae Llety Gofal Llai Dwys yn dal i gael ei drefnu ar gyfer pobl sy’n cael eu rhyddhau o'r ysbyty ac/neu i atal derbyniadau. Mae'r gwasanaethau isod yn cael eu cwblhau dros y ffôn i gefnogi rhyddhau o'r ysbyty ac atal derbyniadau i'r ysbyty:

   

  • Cyngor / Asesu Codi a Chario

  • Asesiadau ar gyfer addasiadau

  • Cyngor i weithwyr iechyd proffesiynol ar ryddhau o ysbytai mewn achosion cymhleth

  • Mae gwaith Glanhau a Chlirio'n cael ei gwblhau a'i gydlynu dros y ffôn ac e-bost.

  • 07976 221078

  Caiff y gwasanaethau hyn eu cwblhau'n bersonol os oes angen a/neu os oes risg uchel. Mae Asesiadau Therapi Galwedigaethol i gefnogi ceisiadau Homes4U yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb nawr.


  Gwasanaethau Rheoli Tai 

  Mae gwasanaethau Rheoli Tai yn dal i gael eu cynnal lle mae'n bosibl ymbellhau'n gymdeithasol, gyda rhai gwasanaethau wedi eu newid neu eu hatal dros dro. 

   

  Rhowch wybod i ni ymlaen llaw os oes rhywun yn eich cartref yn arddangos symptomau’r Coronafeirws.

  • Atgyweiriadau: Argyfwng yn unig a pheth atgyweiriadau allanol.

  • Gwiriadau Diogelwch Nwy a Thrydan: Gwasanaeth arferol ar gyfer profion nwy a thrydanol.

  • Gwasanaethau Glanhau: Mae gwasanaethau glanhau yn parhau mewn cynlluniau tai gwarchod.

  • Cynnal a Chadw Tiroedd: Mae ein gwasanaethau torri glaswellt yn parhau..

  • Cynlluniau a hostelau tai gwarchod/byw'n annibynnol: Mae pob cynllun a hostel ar gau i ymwelwyr nad ydynt yn hanfodol.

  • Gosod Tai: Mae’r gwaith o osod eiddo yn mynd rhagddo lle bo modd.

  • Bancio amser a Hyfforddiant a Chynnwys Tenantiaid: Mae pob gweithgaredd wedi'i atal ar hyn o bryd. 

  • Archwilio Ystadau:  Yn parhau, gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith.  

  • Dod â Thenantiaeth i Ben: Gallwch ddod â'ch tenantiaeth i ben trwy gysylltu â 01446 700111 i roi rhybudd a dychwelyd allweddi.

  • Datblygiadau: Mae gwaith ar safleoedd adeiladu yn mynd rhagddo gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith.

  • Cymorth gydag Arian: Mae ein tîm cyngor ariannol yn parhau i gynnig cyngor dros y ffôn, cysylltwch â Mark 07739194963, Lisa 07739194956 neu Charlotte 07739194962.

  • Swyddfeydd Dinesig a swyddfeydd a hybiau eraill y Cyngor: Mae pob swyddfa bellach ar gau i ymwelwyr.

  • Taliadau Rhent: Gallwch barhau i dalu eich rhent drwy ddebyd uniongyrchol, archeb sefydlog, neu gallwch gysylltu â 01446 700111 (Cyswllt Un Fro) 736815 (llinell dalu awtomataidd).

 • 10/07/2020 - Hawliau Tramwy Cyhoeddus

  Llwybr Troed Cyhoeddus 73 yn arwain i Barc Porthceri yng Nghlos Cwm Barri

   

  Mae Rheoliad 9 Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, fel y'i diwygiwyd yn ei gwneud yn ofynnol ymhlith y pethau eraill i'r Cyngor gau hawliau tramwy lle mae'n eu hystyried:

   

  (a) i fod yn atebol i nifer fawr o bobl yn ymgynnull neu'n agos at ei gilydd, neu

  (b) y mae ei ddefnyddio fel arall yn peri risg uchel i achosion neu ledaeniad y coronafirws

  yn ei ardal

  Mae'r rheoliadau hefyd yn gofyn am adolygiad cyfnodol o unrhyw gau a wneir. Cwblhaodd y cyngor adolygiad o gau Llwybr Troed 73 ar 9 Gorffennaf 2020. Wrth wneud hynny, ystyriodd y Cyngor ei ddyletswydd o dan reoliad 9 a'r meini prawf canlynol

   

  • Defnydd gan niferoedd mawr

  • Natur / lleoliad y llwybr

  • Tystiolaeth o fethiant i gadw at bellter cymdeithasol (defnydd anghyfrifol)

  • Cyflyrau iechyd

   

  O ran y tri maen prawf cyntaf, canfu'r Cyngor nad yw'r amodau o amgylch Llwybr Troed 73 yn wahanol i rannau eraill o'r parc neu'r mynedfeydd iddo. Mae'n cydnabod fodd bynnag y gallai risg uwch sy'n gysylltiedig â chyflyrau iechyd effeithio ar y rhain. O'r herwydd, maent wedi ystyried y risg honno yng nghyd-destun canllawiau, cyngor technegol a llacio'r cyfyngiadau a allai fod wedi arwain at bwysau cynyddol ar fynedfeydd parciau neu a oedd yn arwydd o gyfraddau trosglwyddo cyffredinol.

   

  Gan ystyried y rhain ynghyd â chanllawiau diweddar ar ailagor llwybrau, mae'r Cyngor wedi penderfynnu y dylid dirymu cau'r llwybr dros dro o ddydd Llun 13eg Gorffennaf 2020. Darperir arwyddion yn annog pellhau cymdeithasol ac mae argaeledd y llwybr yn cael ei fonitro trwy gyfeirio at yr uchod pedwar prawf.

   

  Mae’r Cyngor yn gwybod nad yw llwybr troed rhif 73 ar agor ar hyn o bryd. Mae’r Cyngor wedi cyflwyno hysbysiad gorfodi dan a143 o Ddedd Priffyrdd 1980 a bydd yn ystyried ymhellach ffurfiau priodol ar union cyfreithiol yn ôl yr angen

   

  Llwybrau eraill

   

  Mae'r holl gyfyngiadau cau eraill, a gyflwynwyd fel rhan o’r mesurau coronafeirws, bellach wedi'u codi.

   

  Wrth ddefnyddio llwybrau cyhoeddus, byddwch yn gyfrifol, gan aros yn lleol a dilyn cyngor iechyd y cyhoedd.

   

  Yn dilyn y cyfnod cloi, mynegwyd pryderon gan dirfeddianwyr am y defnydd cynyddol o hawliau tramwy cyhoeddus ar eu heiddo, mwy o gŵn a'r risgiau canfyddedig o ddod i gysylltiad â Covid-19 ar gyfer preswylwyr a gweithwyr fferm, yn enwedig lle mae aelodau teulu naill ai'n agored i niwed a/neu'n hunan-ynysu.

   

  I helpu i fynd i'r afael â hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau:  'Cadw'n heini, cadw'n iach, aros yn lleol' a mwy o negeseuon am hamdden cyfrifol.

   

  Nid oes gan dirfeddianwyr yr hawl gyfreithiol i rwystro neu rwystro hawliau tramwy cyhoeddus neu dir mynediad.  Fodd bynnag, mewn amgylchiadau prin iawn lle mae nifer fawr o bobl yn defnyddio llwybrau o'r fath neu lle mae preswylwyr yn ddiamddiffyn neu'n hunan-ynysu, gall tirfeddianwyr ystyried y mesurau canlynol:

   

  Arddangos hysbysiadau cwrteisi dros dro sy'n annog defnyddwyr i barchu trigolion a gweithwyr lleol drwy ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol ac ystyried defnyddio llwybrau amgen nad ydynt yn mynd drwy erddi neu fuarthau ffermydd*.

   

  Cynnig llwybr amgen o amgylch gerddi a buarthau dim ond lle mae'n ddiogel gwneud hynny (rhaid i chi gael caniatâd tirfeddianwyr perthnasol a sicrhau bod y llwybr yn ddiogel i ddefnyddwyr a da byw) cyn belled â bod yr hawl tramwy wreiddiol yn cael ei chynnal.

   

  *Cais cwrtais yn unig yw hwn, ac nid oes unrhyw bŵer o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (CGHT) na Deddf Priffyrdd 1980 i dirfeddianwyr gau neu rwystro hawl tramwy cyhoeddus neu ddefnydd ar dir mynediad

   

  Pwyntiau allweddol i'w nodi o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Deddf Priffyrdd 1980:

   

  O dan adran 137 Deddf Priffyrdd 1980 ac adran 14 CGHT mae'n drosedd rhwystro'r daith rydd ar hyd hawl tramwy cyhoeddus neu Dir Mynediad.

   

  Mae'n drosedd o dan adran 57 Deddf Parciau Cenedlaethol a mynediad i Gefn Gwlad 1949 i arddangos hysbysiad sy'n cynnwys "unrhyw ddatganiad ffug neu gamarweiniol sy'n debygol o atal y cyhoedd rhag defnyddio" hawl tramwy.

   

  Mae hefyd yn drosedd o dan adran 14 CGHT i arddangos arwydd sy'n rhwystro'r cyhoedd rhag arfer eu hawl i ddefnyddio'r tir mynediad hwnnw.

   

  Mae'n drosedd o dan adran 132 Deddf Priffyrdd 1980 i arddangos ar wyneb hawl tramwy cyhoeddus neu ar unrhyw goeden neu adeiledd o fewn yr hawl tramwy cyhoeddus unrhyw arwydd neu farc heb ei awdurdodi.

   

  Gall perchnogion tir fod yn atebol am anaf personol o dan adran 2 Deddf Atebolrwydd Meddianwyr 1957 ac adran 1 Deddf Atebolrwydd Meddianwyr 1984 os ydynt yn ddi-hid neu'n bwriadu creu risg – er enghraifft drwy gynnig dewis amgen peryglus.

 • 19/06/2020 - Cyrchfannau, meysydd parcio a thoiledau cyhoeddus

  O ddydd Sadwrn 20 Mehefin byddwn yn dechrau ailagor y meysydd parcio yn ein parciau gwledig a'n cyrchfannau glan môr, gan gynnwys Ynys y Barri.

   

  Bydd toiledau cyhoeddus yn y lleoliadau hyn hefyd yn cael eu hailagor. 

   

  Mae'r mesurau hyn yn cael eu cymryd i ganiatáu i breswylwyr lleol ddefnyddio'r cyfleusterau hyn a gwneud hynny'n ddiogel.

   

  Mae rheoliadau a chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar aros yn lleol, ac o fewn pum milltir i'ch cartref.

 • 18/06/2020 - Ysgolion 

  Dros yr wythnosau diwethaf mae staff wedi bod yn gweithio'n ddiwyd ar ddatblygu cynlluniau i sicrhau eu bod yn ddiogel i blant ddychwelyd i ysgolion.


  Mae yna nifer o newidiadau pwysig y mae angen i rieni fod yn ymwybodol ohonynt y bydd ysgol eich plentyn yn eu rhannu gyda chi.

  Mae’r dychwelyd i ysgolion yn rhan o strategaeth 'Ailgydio, Dal i Fyny, a Pharatoi’ Llywodraeth Cymru, sy’n canolbwyntio ar les disgyblion.

  Er mwyn cyfyngu ar nifer y disgyblion ar y safle ac i wneud yr amgylchedd mor ddiogel â phosibl, bydd plant yn cael eu gwahodd i'r ysgol ar ddiwrnodau penodol a byddant gyda'u cyfoedion mewn grwpiau o 8 neu lai am y diwrnod.

  Bydd eich ysgol yn rhannu manylion penodol ar ba ddyddiau y bydd eich plant yn cael eu gwahodd i mewn cyn gynted â phosibl.

  Yn anffodus, ni allant dderbyn ceisiadau am ddiwrnodau penodol oherwydd y logisteg gymhleth.

  Os nad ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn anfon eich plant i'r ysgol, yna byddwch yn sicr na fydd unrhyw ganlyniad i hyn. Dim ond os ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus y dylai plant ddod i mewn.

  Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn anfon eich plant i'r ysgol dim ond os ydyn nhw'n iach. Os ydyn nhw'n dangos unrhyw arwyddion o salwch, yn enwedig os ydyn nhw'n datblygu peswch parhaus, tymheredd uchel, yn colli blas neu arogl, yna cadwch nhw gartref.  

 • Gweithwyr Ifanc – Gweithwyr sy’n Blant yn ystod COVID-19

  Rydym yn ymwybodol nad yw llawer o weithwyr ifanc yn gweithio ar hyn o bryd gan NAD yw’r gwaith maent yn ei wneud yn cael ei ystyried yn weithgaredd allweddol ac felly nid yw’n hanfodol.   Fodd bynnag, os ydych yn cyflogi gweithiwr ifanc ar hyn o bryd gan ei fod yn ymgymryd â gweithgaredd allweddol, mae’n rhaid i chi sicrhau bod mesurau diogelu ychwanegol ar waith i amddiffyn lles gweithwyr ifanc yn ystod cyfyngiadau presennol y llywodraeth oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

   

  Os yw gweithiwr ifanc (o oedran ysgol gorfodol) yn gweithio i chi ar hyn o bryd, mae’n rhaid i chi sicrhau’r canlynol:

   

  • Bod gan y gweithiwr ifanc drwydded waith a gyhoeddwyd gan Gyngor Bro Morgannwg
  • Bod yr asesiad risg ar gyfer gweithwyr ifanc yr ydych wedi'i gynnal yn unol â Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1992, fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Pobl Ifanc) 1997, yn cynnwys adran benodol i gyfyngiadau COVID-19 ac yr amlinellir canllawiau gan Lywodraeth Cymru, y GIG a Sefydliad Iechyd y Byd i sicrhau nad yw pobl ifanc yn agored i risg yn ddiangen. 

   

  Gallwn eich cefnogi trwy ddarparu asesiad risg cyffredinol y gallwch chi ei addasu i fod yn addas i waith penodol Gweithwyr Ifanc yn eich sefydliad.

   

  Ceisiadau am drwydded waith newydd:

  Caiff pob cais am drwydded waith ei asesu fesul achos unigol.

   

  Os hoffech chi fwy o wybodaeth neu i drafod unrhyw faterion neu bryderon, cysylltwch â:

   

 • Gwybodaeth i yrwyr tacsi ym Mro Morgannwg

  Dim ond adnewyddiadau gyrwyr tacsi y byddwn yn eu prosesu ar hyn o bryd.

   

  Mae’n rhaid i chi ddarparu’r holl ddogfennaeth h.y. gan ffurflen hunan-ddatgan feddygol, tystiolaeth o’r hawl i aros yn y DU a Thystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) (lle y bo’n berthnasol) 

   

  Os na allwch chi wneud hyn nawr (h.y. oherwydd nad ydych yn gweithio neu’n methu gweithio), byddwch yn gallu cyflwyno eich cais yn ddiweddarach heb gosb h.y. cyhyd â bod eich holl ddogfennau’n ddilys, ac nad oes gennych unrhyw gollfarnau pellach, cewch eich ail-drwyddedu o’r dyddiad y cymeradwyir eich cais.

   

  Anfonwyd llythyrau atgoffa i’r holl yrwyr sydd ar fin dod i ben hyd at wythnos gyntaf mis Mehefin a byddwn yn parhau i anfon llythyrau atgoffa.  Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl am unrhyw newid i’ch cyfeiriad neu’ch manylion cyswllt.

   

  Mae eich llythyr yn esbonio’r hyn sydd ei angen ar gyfer pob cais penodol.  Darllenwch y wybodaeth yn ofalus cyn i chi gyflwyno eich cais.

   

  Os nad oes angen tystysgrif feddygol neu GCG eleni, gallwch e-bostio’ch ffurflen gais, ynghyd â chopi o flaen eich trwydded yrru DVLA i licensing@valeofglamorgan.gov.uk.

   

  Os nad oes ar yrwyr angen gwiriad meddygol neu GDG eleni, gallant e-bostio eu ffurflen gais, ynghyd â chopi o flaen eu trwydded yrru DVLA i  licensing@valeofglamorgan.gov.uk.

   

  Hefyd mae’n rhaid i chi ddarparu cod gwirio’r DVLA i ni ei brosesu.

   

  Os bydd angen GDG arnoch, neu os bydd angen i chi gadarnhau eich Hawl i Weithio, dilynwch y weithdrefn a ddisgrifir ym mhecyn y llythyr atgoffa.  Gofynnir i chi sganio eich dogfennau GDG a/neu’r dogfennau hawl i weithio i ni. 

   

  Ni fydd angen anfon y ddogfennaeth wreiddiol yn ddiweddarach oni bai bod gennym ragor o ymholiadau.

   

  Pan fyddwn wedi derbyn cais dilys byddwn yn  cysylltu â chi gyda manylion ynghylch sut i dalu’r ffi.

   

  Bydd angen i chi fod â’ch bathodyn gyrrwr wrth law pan fyddwch yn talu oherwydd bod angen rhif eich bathodyn gyrrwr ar gyfer eich Cyfeirnod.

   

  Pan fydd y cais wedi’i ddilysu, caiff trwydded ei hanfon atoch drwy e-bost.  Bydd ffotogerdyn y gyrrwr yn dilyn yn ddiweddarach pan fyddwn mewn sefyllfa i wneud hynny. Dilëwch hyn pan fyddwch mewn sefyllfa i wneud hynny.

   

  Cewch hefyd bostio cais, gyda’r wybodaeth y cyfeirir ati uchod, i:

   

  Trwyddedu

  Swyddfeydd Dinesig

  Heol Holltwn

  Y Barri

  CF63 4RU

   

  Fodd bynnag, gan fod mynediad cyfyngedig at wasanaethau post ar hyn o bryd, mae hyn yn debygol o oedi eich cais felly ceisiwch wneud cais cyn gynted ag y bo modd.  Eto, byddwn yn cysylltu â chi i esbonio sut i dalu ffi’r drwydded. 

   

  Ni chaiff unrhyw yrrwr presennol na all gael trwydded oherwydd na all gyflwyno’r ddogfennaeth sydd ei hangen neu nad yw’n dymuno gweithio yn ystod argyfwng Covid 19 ei gosbi.  Pan fyddwch yn gwneud cais dilys, caiff ei roi o dan y gweithdrefnau presennol e.e. mae’r broses adnewyddu hwyr gyfredol wedi’i hatal.

   

  Mae’n bosibl y bydd yn cymryd mwy o amser i ymholiadau e-bost ond mae ein blwch post licensing@valeofglamorgan.gov.uk yn cael ei fonitro

   

  Os byddwch yn defnyddio’r ganolfan gyswllt Cyswllt Un Fro, gadewch gyfeiriad e-bost os oes gennych un.

   

  Mae’n bosibl y bydd angen i ni uwchraddio’r wybodaeth hon o bryd i’w gilydd a byddwn yn postio unrhyw newidiadau i’r prif wefan o dan Adran diweddariadau Covid 19 yn www.valeofglamorgan.gov.uk

   

   

  Gweler adran 2 ar dystysgrifau meddygol Grŵp 2 os yw’n bryd i chi gyflwyno tystysgrif feddygol eleni.

   

 • Trefniadau meddygol grŵp 2

  Mae'r Adran Drafnidiaeth yn ymwybodol o'r anawsterau presennol o ran cael adroddiadau archwiliadau meddygol, a ddefnyddir ar gyfer hawliadau Cerbydau Nwyddau Trwm a gyrwyr bysiau Grŵp 2, y mae llawer o awdurdodau trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat hefyd yn cynnal eu hasesiadau yn seiliedig arnynt.

   

  Dros dro, mae'r Llywodraeth wedi llacio'r gofyniad i yrwyr bysiau a lorïau gyflwyno adroddiad meddygol gan feddyg er mwyn adnewyddu eu trwydded.   Gan fod gofynion meddygol Cyngor Bro Morgannwg yn adlewyrchu gofynion Grŵp 2 DVLA, bydd y llacio hwn hefyd yn berthnasol i yrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat y mae angen adroddiad meddygol arnynt i adnewyddu eu trwydded yn y cyfnod yn arwain at 30 Mehefin 2020.

   

  Bydd gofyn i'r gyrrwr lenwi ffurflen hunan-ddatganiad a fydd yn cael ei chofnodi yn y lle cyntaf ar y gronfa ddata gan nodi y bydd yn dod i ben dri mis o’r dyddiad y cafodd ei chymeradwyo.  Caiff y broses hon ei hadolygu yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth ar y cyfyngiadau cymdeithasol a hunanynysu a chaiff y dyddiad ei ymestyn os bydd angen.

   

  Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y llacio, NI DDYLAI’R gyrrwr fod ag unrhyw gyflyrau iechyd hysbysadwy presennol.

   

  Dylai'r gyrwyr hynny y mae angen archwiliad meddygol arnynt lenwi'r ffurflen hunan-ddatganiad a'i dychwelyd gyda'u cais. 

   

  Bydd hyn yn gymwys i drwyddedau sy’n para am un flwyddyn yn unig i gyd-fynd â phroses y DVLA.

   

 • Ailgylchu a Gwastraff
  Mae nifer o newidiadau i'r gwasanaethau ailgylchu a gwastraff:
  • Casgliadau Gwastraff Gardd - Fel arfer. 

  • Casgliadau bagiau du - Rydym yn gofyn i breswylwyr i geisio sticio i’r cyfyngiad o ddau o fagiau lle bo’n bosibl, drwy barhau i ailgylchu. Os ydych chi’n cael trafferth â’r cyfyngiad o ddau fag du, rydym yn cynyddu’r cyfyngiad i bedwar ar sail dros dro. Os nad ydych yn siŵr os oes modd ailgylchu rhywbeth, defnyddiwch ein chwiliwr ailgylchu A i Y defnyddiol.

  • Darnau pren - Rydym yn atal ein gwasanaethau torri pren am ddim nes y ceir rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi  

  • Canolfannau Ailgylchu - Mynediad i ganolfannau ailgylchu trwy apwyntiad yn unig.

  • Bagiau a chynwysyddion ailgylchu - Cofiwch archebu dim ond os yw'n gwbl hanfodol. Gan fod swyddfeydd y Cyngor ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, gall preswylwyr archebu bagiau neu gynwysyddion ailgylchu i'w hailddefnyddio i'w dosbarthu. Yn syml, Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein i wneud cais. Byddwn yn ceisio eu cyflawni o fewn 14 diwrnod. 

   

  Archebu cynwysyddion ailgylchu

 • Prydau Ysgol am Ddim

  O ganlyniad i fesurau cenedlaethol yn ymwneud ag ymateb COVID -19 (Coronavirus), cadarnhawyd y bydd talebau archfarchnad yn lle prydau ysgol am ddim yn parhau i gael eu ddosbarthu ar gyfer disgyblion cymwys tan 31 Awst.

   

  O ddydd Mercher 01 Ebrill 2020, mae teuluoedd â phlant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wedi bod yn derbyn taleb gan yr Awdurdod Lleol, y gellir ei adbrynu mewn archfarchnad leol enwebedig ar gyfer darparu bwyd i blant. Yn anffodus, ni fydd ysgolion yn gallu darparu prydau ysgol tan fis Medi 2020 ar y cynharaf.

   

  Gall teuluoedd cymwys wneud cais i dderbyn talebau trwy e-bost neu bost (os nad oes e-bost ar gael) bob pythefnos.

   

  Mae gan y talebau werth o £ 39 sy'n cyfateb i werth o £ 3.90 y dydd, 5 diwrnod yr wythnos, am 2 wythnos.

   

  Gellir ddefnyddio'r talebau hyn yn Asda, Tesco neu Filco (siop Llanilltud Fawr yn unig) yn dibynnu ar argaeledd.

   

  Ni ellir trosglwyddo'r talebau a rhaid eu defnyddio i brynu eitemau bwyd ar gyfer prydau bwyd eich plant yn unig. Bydd manylion penodol ar gwario talebau yn cael eu cynnwys pan fyddant yn cael eu hanfon. Os oes gennych unrhyw faterion brys, cysylltwch â: 

   

 • Gosod Teleofal am ddim

  Mae Teleofal yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a thechnoleg i alluogi pobl sy’n agored i niwed i fyw gyda mwy o annibyniaeth a diogelwch yn eu cartrefi eu hunain. 

   

  Mae dyfeisiadau TeleV wedi'u cysylltu â Chanolfan fonitro 24 awr yn y Barri. Beth bynnag yw'r rheswm, os byddwch yn clywed sŵn yng nghanol y nos, os byddwch yn cael damwain neu ddigwyddiad yn y cartref neu'n dioddef argyfwng meddygol, bydd y gweithredwr yn trefnu help cyn gynted ag y bo modd.

   

  Sut mae TeleV yn gweithio

   

 • Cynllunio

   

  Oherwydd effaith y pandemig Coronafeirws, mae adran Gynllunio Cyngor Bro Morgannwg wediaddasu’r ffordd rydym yn gweithio.

   

  Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio gartref ac mae moddcysylltu â nhw drwy eu manylion cyswllt arferol.

   

  O ran ymholiadau cyffredinol:

   

  neu ffoniwch y swyddog cynllunio ar ddyletswydd ar: 

   

  • 01446 704681

   

  Gallai gymryd yn hirach na’r arfer i ymateb i ymholiadau’n ystod y cyfnod hwn a diolchwn ichi am eich amynedd.Byddwn yn dal i dderbyn ceisiadau cynllunio newydd a cheisiadau am gyngor cyn cais, a phenderfynuar y ceisiadau hyn lle y bo’n bosibl.

   

  Ond, ni fyddwn yn cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar yradeg hon. Byddwn hefyd yn annog ein cwsmeriaid i ddefnyddio e-bost neu gyflwyno gwybodaethdrwy ein porth cynllunio ar yr adeg hon i reoli’r llwyth gwaith yn effeithlon.

   

  Byddwn yn dal i wneud gwaith gorfodi, monitro cydymffurfiaeth ag amodau cynllunio agweithredu’n erbyn tor-amodau rheolaeth cynllunio.

   

  Fel nifer o bwyllgorau eraill, ni fydd Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor yn cwrdd am y dyfodolrhagweladwy. Ond, mae modd penderfynu ar y rhan fwyaf o geisiadau drwy bwerau dirprwyedigswyddogion. Os oes gennych ymholiad penodol ar achos, cysylltwch â’r swyddog achos.

   

  Porthladd Cynllunio

 • Cytiau Traeth

  Mae pob cwt traeth ar gau. 

   

  Os oes gennych drwydded flynyddol, codir y swm pro rata arnoch yn unig.

 • Ysgolion

  Trefniadau Cludiant Ysgol o 29 Mehefin 2020 - Llythyr at Rieni a Gofalwyr

   

  Mae Consortiwm Canolbarth y De wedi ysgrifennu llythyr, dyddiedig 4 Mai 2020, at bob rhiant a gofalwr gyda diweddariad ar y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer dysgu o bell.

   

  Rydym wedi rhoi arweiniad i bob ysgol ym Mro Morgannwg ar sut i weithredu o ddydd Llun 23 Mawrth.

   

  Yn absenoldeb unrhyw wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am sut mae’n diffinio gweithwyr allweddol, rydym wedi cynghori ysgolion i ddilyn cyngor Llywodraeth y DU. 

   

  Heddiw mae pob ysgol yn y Fro yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i ganiatáu i blant gweithwyr allweddol a’r rhai sy'n agored i niwed fynychu ddydd Llun. Mae trefniadau hefyd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod y plant hynny sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn eu cael. 

   

  Bydd ysgolion yn cysylltu â phob rhiant yn uniongyrchol. Bydd ein hysgolion dan bwysau sylweddol i ddarparu lle diogel i blant gweithwyr allweddol fel y gall eu rhieni weithio i'n cadw ni i gyd yn ddiogel. 

   

  Peidiwch ag anfon eich plant i'r ysgol oni bai bod gwir angen. 

    


  Gweithwyr Allweddol

  Rydym wedi cyhoeddi canllawiau pellach i rieni sy'n cael eu cyflogi mewn swyddi gweithwyr allweddol. Pum peth sydd angen i chi eu gwybod am anfon eich plentyn i'r ysgol, gweithwyr allweddol ac ymbellhau cymdeithasol:

   

  Canllawiau Gweithwyr Allweddol

 • Cyfleusterau Chwaraeon a Hamdden

  Mae pob Pafiliwn Chwaraeon, Clwb Cymdeithasol a Chlwb Bowlio sy'n cael eu gweithredu'n uniongyrchol gan y Cyngor neu sy'n gweithredu o safle'r Cyngor ar gau.  

   

  I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ganolfannau hamdden, ewch i wefan y ganolfan hamdden. 

   

  leisurecentre.com/coronavirus 

 • Cartrefi’r Fro

  Rydym yn gwybod y bydd hwn yn gyfnod llawn straen i'n tenantiaid wrth i’r sefyllfa gyda’r Coronafeirws Covid-19 barhau i ddatblygu.Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i gefnogi tenantiaid yn ystod yr amser anodd hwn. Rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu ein gwasanaethau mwyaf pwysig.

   

  Os ydych yn denant Cyngor Bro Morgannwg mae rhent yn dal i fod yn ddyledus. Serch hyn, os yw'ch incwm wedi stopio cysylltwch â ni. Bydd ein tîm o Ymgynghorwyr Arian yn hapus i siarad â chi am y gefnogaeth sydd ar gael.

   

  Gellir cysylltu â'n Hymgynghorwyr Arian yn ystod oriau swyddfa ar y rhifau isod:

  • Mark: 07739194963
  • Lisa: 07739194956
  • Charlotte: 07739194962

   

  Cartrefir Fro

   

  Digartrefedd a Chyngor Tai

 • Sgamiau Coronafeirws

  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael gwybod am nifer o sgamiau sy'n ymwneud â'r coronafeirws. Cafwyd adroddiadau am becynnau profi ar gyfer y feirws yn cael eu cynnig gan werthwyr wrth y drws.

   

  Dylai preswylwyr fod yn ymwybodol nad oes unrhyw brofion ar gael yn fasnachol ar gyfer y coronafeirws a bod pob prawf yn cael ei gynnal gan weithwyr Gofal Iechyd proffesiynol.

   

  Cyngor ar sgamiau coronafeirws

 • Cronfa Ymateb Covid Trafnidiaeth Gynaliadwy Leol 2020-21

  Gwahoddodd Llywodraeth Cymru bob un o'r Awdurdodau Lleol yng Nghymru i wneud cais am arian i Gronfa Ymateb Covid Trafnidiaeth Gynaliadwy Lleol 2020-21.


  Cyflwynodd Cyngor Bro Morgannwg 12 cais am arian a llwyddwyd i roi £221,000 i ariannu 6 chynllun.  Bydd y gwaith ar y cynlluniau hyn yn dechrau'n syth.

   

  Os hoffech gynnig unrhyw syniadau, e-bostiwch activetravel@valeofglamorgan.gov.uk

   

   

  Cyllid Argyfwng Trafnidiaeth

 • Gwasanaeth Ieuenctid

  Bydd yr holl ddarpariaethau ieuenctid yn cael eu canslo nes bydd rhybudd pellach oherwydd y firws. Mae darpariaethau ieuenctid yn cynnwys:

  • Clybiau ieuenctid

  • Grwpiau cyfranogi ieuenctid

  • Clybiau ar ôl ysgol 

  • Dug Caeredin

  • V-Pod

  • Llysgenhadon Hawliau’r Fro

Gwybodaeth LleoliadLleoliad Categori Statws Wedi diweddaru Sylwadau