New rules post firebreak Twitter Banners - Welsh

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Bydd y dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cychwyn Coronafeirws Nofel (COVID-19).

 

Mae'r Cyngor yn annog pob preswylydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor a'r canllawiau cyfredol sydd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

 

  warning-triangle-sign DIWEDDARIAD: Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4

 

 • Aros gartref

 • Cyfarfod pobl yr ydych yn byw gydanhw yn unig

 • Cadw pellter cymdeithasol

 • Golchwch eich dwylo'n rheolaidd

 • Gweithiwch o gartref os gallwch

 

Dylech hunanynysu os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

 

Os oes gennych symptomau, dylech gael prawf.

 

Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4

 

05/01/2021 - Ysgolion

Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â CLlLC a Cholegau Cymru, wedi cytuno y dylai pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol symud i ddysgu ar-lein tan Ionawr 18.

 

 • Disgyblion sy'n gymwys i fynychu ysgol

  Hyd nes y clywir yn wahanol, dim ond i ddisgyblion sy'n agored i niwed a nodwyd gan ysgolion unigol neu blant i weithwyr hanfodol y bydd ysgolion ar agor. Mae'n ofynnol i ysgolion roi sylw dyledus i'r rhestr o weithwyr hanfodol y gellir ei weld drwy'r ddolen ganlynol:

   

  Prawf cymhwysedd gweithwyr allweddol hanfodol

   

  Yn dibynnu ar gapasiti mewn ysgolion unigol, dylid rhoi blaenoriaeth i'r gweithwyr hanfodol canlynol:

  • Gweithwyr golau glas, gan gynnwys staff y GIG, yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân

  • Staff gofal cymdeithasol (gan gynnwys gweithwyr gofal)

  • Staff gofal plant neu addysg rheng flaen

   

  Dim ond un rhiant sydd angen bod yn weithiwr hanfodol i fod yn gymwys i allu cyrchu’r ddarpariaeth. Yn achos disgyblion sy'n agored i niwed, bydd ysgolion unigol yn pennu ac yn cysylltu â rhieni / gofalwyr yn uniongyrchol.  

   

  Mae dysgwyr bregus y gallai fod angen iddynt gyrchu darpariaeth ar safle yn cynnwys:

   

  • Plant sy'n derbyn gofal (LAC) lle yr aseswyd bod lleoliad mewn perygl o fethu

  • Disgyblion ar y gofrestr amddiffyn plant

  • Gofalwyr ifanc

  • Disgyblion sydd angen gofal a chymorth gan ofal cymdeithasol

  • Disgyblion â datganiadau o anghenion addysgol arbennig

 • Oriau agor ysgolion

  Oriau agor ysgolion fydd yr oriau ysgol arferol o hyd.  Nid yw darpariaeth clwb brecwast ar gael ar hyn o bryd.

 • Arlwyo Ysgolion

  Oherwydd y sefyllfa bresennol, ni fydd Big Fresh yn cynnig gwasanaeth arlwyo arferol nes bydd mwyafrif y disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol.

   

  Yn y cyfamser, bydd detholiad o brydau wedi'u rhewi maethlon gyda diod a ffrwythau ffres ar gael i unrhyw ddisgybl sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a fydd yn mynychu'r ysgol.  

   

  Os yw rhieni unrhyw ddisgyblion sy'n agored i niwed neu deuluoedd gweithiwr allweddol yn dymuno prynu pryd o fwyd i'w plentyn, gellir trefnu hyn drwy'r ysgol hefyd, er mai'r trefniant a ffefrir fyddai i ddisgyblion ddod â phecynnau bwyd nes i ysgolion ailagor yn llawn lle bynnag y bo modd.  

 • Cardiau rhodd archfarchnad Prydau Ysgol am Ddim

  Er bod ysgolion yn parhau i fod ar gau i'r rhan fwyaf o ddisgyblion, bydd pob disgybl sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn derbyn cerdyn rhodd archfarchnad i brynu prydau bwyd. 

   

  Gwerth y cardiau rhodd yw £19.50 am bob wythnos lawn a gollwyd.  Dosbarthwyd cardiau rhodd cyn y Nadolig ar gyfer gwyliau'r ysgol a bydd cerdyn rhodd pellach yn cael ei anfon at rieni disgyblion cymwys drwy'r dull arferol Ddydd Gwener 08 Ionawr ar gyfer pythefnos gyntaf y tymor.

 • Cludiant Ysgol

  Dylai rhieni disgyblion sy'n gymwys i fynychu'r ysgol a hefyd yn gymwys i gael cludiant gysylltu ag ysgol eu plentyn yn uniongyrchol os ydynt yn dymuno cael cludiant i'r ysgol yn ystod y cyfnod hwn.

   

  Gan y bydd ysgolion yn agor ac yn cau ar adegau arferol, glynir wrth amserlenni presennol bysiau ysgol:

   

   

  Bydd gweithredwr eu gwasanaeth arferol yn cysylltu â'r disgyblion hynny sydd ag angen cludiant sydd fel arfer yn cael eu casglu a'u gollwng yn y cyfeiriad cartref er mwyn cadarnhau amseroedd casglu'r bore (a fydd yn agored i newid os bydd gostyngiad yn nifer y disgyblion sy'n teithio).

 

 • 19/01/2021 - Casgliadau Bagiau Du
  Bydd y cynnydd dros dro i bedwar bag du yn dod i ben ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.

  O ddydd Llun 01 Chwefror, byddwn yn dychwelyd i'r terfyn 2 fag du fesul cartref.
 • 23/12/2020 - Rheoli Adeiladau

  Bydd y tîm Rheoli Adeiladau yn parhau i weithio drwy'r cyfnod clo. Mae hyn yn cynnwys derbyn taliadau dros y ffôn/ar-lein a delio ag ymholiadau, yn ogystal â chynnal archwiliadau.  


  Gellir dod o hyd i rifau ffonau symudol arolygwyr ar y dudalen cysylltiadau neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch:

  • 01446 704609/01446 704829

   

  Fel arall gallwch e-bostio:

   

 • 21/12/2020 - Cytiau Traeth
  Mae’r holl Gytiau Traeth nawr ar gau nes clywir yn wahanol.  Byddwn yn cysylltu'n uniongyrchol â deiliaid pàs blynyddol i drefnu ad-daliad.
 • 21/12/2020 - Canolfannau Hamdden

   

  Mae’r holl ganolfannau hamdden nawr ar gau nes clywir yn wahanol.  

   

  leisurecentre.com

 • 21/12/2020 - Llyfrgelloedd

  Mae’r holl lyfrgelloedd nawr ar gau nes clywir yn wahanol. Bydd y gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael o hyd yn ystod y cyfnod hwn.

   

 • 21/12/2020 - Swyddfeydd y Cyngor

  Mae’r holl swyddfeydd y cyngor nawr ar gau nes clywir yn wahanol.
 • 18/12/2020 - Canolfannau Cymunedol

  Mae Canolfannau Cymunedol ym Mro Morgannwg ar gau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol nes yr hysbysir fel arall. Bydd grwpiau chwarae hanfodol/gofal plant yn parhau i fod ar gael. Cysylltwch â'ch canolfan gymunedol leol i gael rhagor o wybodaeth.

 • Taliadau Cymorth Hunanynysu


  Mae'r cynllun cymorth hunanynysu wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly byddant yn colli enillion pan dywedir wrthynt i hunanynysu gan gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.


  Cyngor Bro Morgannwg fydd yn gyfrifol am gynnal y gwiriadau perthnasol a gwneud y taliad sefydlog o £500 i'r rhai sy'n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd.  Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.


  Cymhwysedd Dyfarniad Safonol

  Rhaid cyflwyno eich cais o fewn 14 diwrnod o’r dyddiad y daw eich hunanynysu i ben.

   

  I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn cael budd-dal cymwys:

  • Credyd Cynhwysol

  • Credyd Treth Gwaith

  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

  • Cymhorthdal Incwm

  • Budd-dal Tai neu Gredydau Pensiwn

   

  A rhaid i chi hefyd:

  • bod wedi cael gwybod i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 

  • bod yn gyflogedig neu hunangyflogedig

  • methu gweithio o gartref felly yn colli incwm o ganlyniad i hunanynysu

  Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. 

   

  Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 19 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);

  • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellach;

  • Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:

  • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;

  • yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad;

  • (y ceisydd neu ei bartner) yn derbyn ar hyn o bryd, Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.;

  • Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

   

  Dyfarniad yn ôl Disgresiwn

   

  Os ydych yn bodloni’r holl meini prawf cymhwysedd ond heb fod yn derbyn un o'r budd-daliadau cymhwyso efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael taliad disgresiwn o £500.  Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ystyried eich cais am y ddau gynllun yn awtomatig. Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. 

   

  Gwnewch Gais Nawr

   

  Hysbysiad Preifatrwydd

   

 • 08/12/20 – Canllawiau Digwyddiadau  

  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi atal yr holl ddigwyddiadau awyr agored ar ei dir mewn ymateb i bandemig y coronafeirws ac er budd diogelwch y cyhoedd. Mae'r penderfyniad yn golygu na all digwyddiadau a gynhelir fel arfer gan y Cyngor a gan sefydliadau preifat ar dir y Cyngor fynd rhagddynt ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch digwyddiadau yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig. Darllenwch y canllawiau hynny'n ofalus. 

   

  Rheoliadau Coronafeirws: Cyngor ar Ddigwyddiadau 

   

  Bydd sefydliadau sydd am gynnal digwyddiadau ar dir preifat eleni yn cael cyngor gan y Cyngor i gysylltu â Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Cyngor y Fro cyn hynny a bydd yn rhaid i drefnwyr ddarparu mesurau asesu a rheoli risg Covid-19 cynhwysfawr i ddiogelu'r cyhoedd.  Os ydych am gynnal digwyddiad yn y Fro – cysylltwch â Swyddog Digwyddiadau'r Cyngor - events@valeofglamorgan.gov.uk am wybodaeth a chyngor.

 • 22/10/20 - Cynllunio

  Oherwydd effaith y pandemig Coronafeirws, mae adran Gynllunio Cyngor Bro Morgannwg wediaddasu’r ffordd rydym yn gweithio.

   

  Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio gartref ac mae moddcysylltu â nhw drwy eu manylion cyswllt arferol.

   

  O ran ymholiadau cyffredinol:

   

  neu ffoniwch y swyddog cynllunio ar ddyletswydd ar: 

  • 01446 704681

   

  Gallai gymryd yn hirach na’r arfer i ymateb i ymholiadau’n ystod y cyfnod hwn a diolchwn ichi am eich amynedd.

   

  Byddwn yn dal i dderbyn ceisiadau cynllunio newydd a cheisiadau am gyngor cyn cais, a phenderfynuar y ceisiadau hyn lle y bo’n bosibl. Ond, ni fyddwn yn cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar yradeg hon.

   

  Ni allwn warantu yr ymdrinnir â cheisiadau neu wybodaeth ychwanegol a anfonir drwy'r post ar hyn o bryd.

   

  Byddwn yn dal i wneud gwaith gorfodi, monitro cydymffurfiaeth ag amodau cynllunio agweithredu’n erbyn tor-amodau rheolaeth cynllunio.

   

  Os oes gennych ymholiad penodol ar achos, cysylltwch â’r swyddog achos.

   

 • 22/10/20 - Budd-dal Plant

  Peidiwch â cholli allan, hawlio Budd-dal Plant dros y ffôn neu'r post. Os na allwch gofrestru genedigaeth eich plentyn oherwydd coronafirws (COVID-19), gallwch barhau i wneud cais i dderbyn Budd-dal Plant. 

   

  Sut i hawlio Budd-daliadau Plant

   

 • 22/10/20 - Tai a Chymorth Tai

  Homes4U

  Mae tîm Homes4U yn parhau i weithredu fel yr arfer. Gall unrhyw un sydd ag ymholiad yn gysylltiedig â Homes4U gysylltu â nhw ar:

   

  • 01446 700111

   

  Mae'r hysbyseb Homes4U hefyd yn parhau i gael ei gyhoeddi, ond bydd amlder yr hysbysebion yn dibynnu ar y tai cymdeithasol sydd ar gael. Dim ond yn ddigidol y mae'r hysbyseb ar gael nawr a gellir ei weld ar dudalennau gwe a Facebook Cyngor Bro Morgannwg.

   

  Hefyd, bydd ymgeiswyr sydd wedi cofrestru i dderbyn diweddariadau'r Cyngor hefyd yn cael gwybod pan fydd hysbysebion yn 'mynd yn fyw'.

   

  Cyswllt UnFro


  Digartrefedd (Atebion Tai) 

  Mae'r Gwasanaeth Atebion Tai yn dal i weithredu yn ôl yr arfer, heblaw bod cyfweliadau dros y ffôn ar hyn o bryd yn lle rhai wyneb yn wyneb. 

   

  Dylai pawb sy'n ddigartref neu’n credu eu bod mewn perygl o ddod yn ddigartref gysylltu â'r Gwasanaeth Atebion Tai:

  • 01446 700111

   

  Ar gyfer unrhyw argyfyngau tai y tu allan i'n horiau gwaith (Llun – Iau 8:30 i 17:00 a dydd Gwener 8:30 i 16:30) gellir cysylltu â gwasanaeth y tu allan i oriau’r Cyngor:

   

  • 01446 721534

  Tai Cymorth

  Yn parhau i weithredu gyda nifer lai o staff er mwyn sicrhau mesurau ymbellhau cymdeithasol.

   
  Mae'r tîm yn parhau i dderbyn atgyfeiriadau i Tai Cymorth a chaiff asesiadau addasrwydd eu cynnal dros y ffôn lle y bo'n bosibl.  

  • 01446 709793


  Cymorth Tai 

  Yn parhau i weithredu dros y ffôn a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.  Dim ond gyda'r cleientiaid sydd fwyaf agored i niwed y cynhelir cymorth wyneb yn wyneb.  

   

  • 01446 709793


  Siop Un Stop

  Nid yw'r Siop Un Stop ar agor – mae cymorth yn cael ei roi dros y ffôn.  Mae'r gwasanaeth ar gyfer pobl sydd ag anghenion cymorth tymor byr.  

  • 01446 735444 / 07796 239784


  Gwasanaethau Atebion Llety

  Mae Llety Gofal Llai Dwys yn dal i gael ei drefnu ar gyfer pobl sy’n cael eu rhyddhau o'r ysbyty ac/neu i atal derbyniadau. Mae'r gwasanaethau isod yn cael eu cwblhau dros y ffôn i gefnogi rhyddhau o'r ysbyty ac atal derbyniadau i'r ysbyty:

  • Cyngor / Asesu Codi a Chario

  • Asesiadau ar gyfer addasiadau

  • Cyngor i weithwyr iechyd proffesiynol ar ryddhau o ysbytai mewn achosion cymhleth

  • Mae gwaith Glanhau a Chlirio'n cael ei gwblhau a'i gydlynu dros y ffôn ac e-bost.

  • 07976 221078

  Caiff y gwasanaethau hyn eu cwblhau'n bersonol os oes angen a/neu os oes risg uchel. Mae Asesiadau Therapi Galwedigaethol i gefnogi ceisiadau Homes4U yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb nawr.


  Gwasanaethau Rheoli Tai 

  Mae gwasanaethau Rheoli Tai yn dal i gael eu cynnal lle mae'n bosibl ymbellhau'n gymdeithasol, gyda rhai gwasanaethau wedi eu newid neu eu hatal dros dro. 

   

  Rhowch wybod i ni ymlaen llaw os oes rhywun yn eich cartref yn arddangos symptomau’r Coronafeirws.

  • Atgyweiriadau: Argyfwng yn unig a pheth atgyweiriadau allanol.

  • Gwiriadau Diogelwch Nwy a Thrydan: Gwasanaeth arferol ar gyfer profion nwy a thrydanol.

  • Gwasanaethau Glanhau: Mae gwasanaethau glanhau yn parhau mewn cynlluniau tai gwarchod.

  • Cynnal a Chadw Tiroedd: Mae ein gwasanaethau torri glaswellt yn parhau..

  • Cynlluniau a hostelau tai gwarchod/byw'n annibynnol: Mae pob cynllun a hostel ar gau i ymwelwyr nad ydynt yn hanfodol.

  • Gosod Tai: Mae’r gwaith o osod eiddo yn mynd rhagddo lle bo modd.

  • Bancio amser a Hyfforddiant a Chynnwys Tenantiaid: Mae pob gweithgaredd wedi'i atal ar hyn o bryd. 

  • Archwilio Ystadau:  Yn parhau, gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith.  

  • Dod â Thenantiaeth i Ben: Gallwch ddod â'ch tenantiaeth i ben trwy gysylltu â 01446 700111 i roi rhybudd a dychwelyd allweddi.

  • Datblygiadau: Mae gwaith ar safleoedd adeiladu yn mynd rhagddo gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith.

  • Cymorth gydag Arian: Mae ein tîm cyngor ariannol yn parhau i gynnig cyngor dros y ffôn, cysylltwch â Mark 07739194963, Lisa 07739194956 neu Charlotte 07739194962.

  • Swyddfeydd Dinesig a swyddfeydd a hybiau eraill y Cyngor: Mae pob swyddfa bellach ar gau i ymwelwyr.

   

 • Ailgylchu a Gwastraff

  Mae nifer o newidiadau i'r gwasanaethau ailgylchu a gwastraff:

   

  • Darnau pren - Rydym yn atal ein gwasanaethau torri pren am ddim nes y ceir rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

  • Bagiau a chynwysyddion ailgylchu - Cofiwch archebu dim ond os yw'n gwbl hanfodol. Gan fod swyddfeydd y Cyngor ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, gall preswylwyr archebu bagiau neu gynwysyddion ailgylchu i'w hailddefnyddio i'w dosbarthu. Yn syml, Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein i wneud cais. Byddwn yn ceisio eu cyflawni o fewn 14 diwrnod. 

   

  Archebu cynwysyddion ailgylchu

   

 

Speech bubbleSgyrsfot

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan COVID-19 ac yn meddwl eich bod yn gymwys am gymorth, defnyddiwch ein Sgyrsfot i ddysgu mwy.