Coronafeirws (COVID-19)

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Bydd y dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cychwyn Coronafeirws Nofel (COVID-19).

 

Diweddariad ar ysgolion 03/06/2020

Mae’r Gweinidog dros Addysg wedi cyhoeddi heddiw y bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar 29 Mehefin. Y bwriad yw i bob disgybl fynychu’r ysgol am gyfnod o amser rhwng 29 Mehefin a diwedd y tymor sydd wedi ei ymestyn am un wythnos tan 27 Gorffennaf. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau’r wythnos nesaf.

 

Yn y cyfamser, bydd y Cyngor yn gweithio gyda'i ysgolion i ddatblygu dull cyson o ailgyflwyno disgyblion i ysgolion ledled Bro Morgannwg. Cyfeiriwyd at ddim mwy na thraean o ddisgyblion yn mynychu’r ysgol ar unrhyw adeg, fodd bynnag, mae’r Cyngor am ei wneud yn glir y bydd nifer y disgyblion sy’n mynychu’r ysgolion unigol yn gyfyngedig i’r hyn a ystyrir yn ddiogel gennym ni. 

 

Pan fydd y canllawiau’n glir, bydd ysgolion yn cysylltu â rhieni i rannu cynlluniau ac i ragweld p’un a yw rhieni’n bwriadu anfon eu plant yn ôl i’r ysgol.   

Mae'r Cyngor wedi bod yn cydlynu ymateb i bandemig COVID-19 yn ystod yr wythnosau diwethaf ac mae ganddo drefniadau ar waith i flaenoriaethu'r gwasanaethau hynny sy'n cefnogi'r rhai mwyaf bregus.

 

Mae'r Cyngor yn annog pob preswylydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor a'r canllawiau cyfredol sydd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Wrth i ragor o benderfyniadau gael eu gwneud, bydd y rhain yn cael eu cyfleu drwy ein gwefan a ffrydiau’r cyfryngau cymdeithasol.

 

 • Gwybodaeth wedi'i ddiweddaru ar Lwybrau Cyhoeddus

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys, (Rheoliadau Amddiffyn Iechyd (Y Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Cerdded a Thir Mynediad) (Cymru) 2020), sy’n nodi bod angen i awdurdodau lleol gau llwybrau cerdded a hawliau tramwy cyhoeddus eraill lle bydd eu defnydd yn peri risg uchel o ledaenu’r coronafeirws.

   

  Mae nifer o lwybrau cerdded yn cael eu cau o amgylch Coleg yr Iwerydd, Cosmeston, Bae Dwnrhefn, Aberogwr a Porthceri:

  • Llwybr ceffylau 9, Sain Dunwyd

  • Cilffordd gyfyngedig 10, Sain Dunwyd

  • Llwybr cerdded 12, Penarth

  • Cilffordd gyfyngedig 13, 14, Penarth

  • Llwybrau cerdded 3, 4, Larnog

  • Llwybr cerdded 2, Sili

  • Llwybrau cerdded 16, 18, Saint-y-brid

  • Llwybrau cerdded 38, 44, Saint-y-brid

  • Llwybrau cerdded 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73, Y Barri

  • Llwybrau cerdded 7, 8, Porthceri

  • Llwybr cerdded 17, 20, Pen-marc

  • Cilffordd gyfyngedig 6, Porthceri

   

  Gellir gweld pob llwybr a fydd yn cau ar y mapiau canlynol:

 • Gwybodaeth i yrwyr tacsi ym Mro Morgannwg

  Dim ond adnewyddiadau gyrwyr tacsi y byddwn yn eu prosesu ar hyn o bryd.

   

  Mae’n rhaid i chi ddarparu’r holl ddogfennaeth h.y. gan ffurflen hunan-ddatgan feddygol, tystiolaeth o’r hawl i aros yn y DU a Thystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) (lle y bo’n berthnasol) 

   

  Os na allwch chi wneud hyn nawr (h.y. oherwydd nad ydych yn gweithio neu’n methu gweithio), byddwch yn gallu cyflwyno eich cais yn ddiweddarach heb gosb h.y. cyhyd â bod eich holl ddogfennau’n ddilys, ac nad oes gennych unrhyw gollfarnau pellach, cewch eich ail-drwyddedu o’r dyddiad y cymeradwyir eich cais.

   

  Anfonwyd llythyrau atgoffa i’r holl yrwyr sydd ar fin dod i ben hyd at wythnos gyntaf mis Mehefin a byddwn yn parhau i anfon llythyrau atgoffa.  Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl am unrhyw newid i’ch cyfeiriad neu’ch manylion cyswllt.

   

  Mae eich llythyr yn esbonio’r hyn sydd ei angen ar gyfer pob cais penodol.  Darllenwch y wybodaeth yn ofalus cyn i chi gyflwyno eich cais.

   

  Os nad oes angen tystysgrif feddygol neu GCG eleni, gallwch e-bostio’ch ffurflen gais, ynghyd â chopi o flaen eich trwydded yrru DVLA i licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Os nad oes ar yrwyr angen gwiriad meddygol neu GDG eleni, gallant e-bostio eu ffurflen gais, ynghyd â chopi o flaen eu trwydded yrru DVLA i  licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Hefyd mae’n rhaid i chi ddarparu cod gwirio’r DVLA i ni ei brosesu.

   

  Os bydd angen GDG arnoch, neu os bydd angen i chi gadarnhau eich Hawl i Weithio, dilynwch y weithdrefn a ddisgrifir ym mhecyn y llythyr atgoffa.  Gofynnir i chi sganio eich dogfennau GDG a/neu’r dogfennau hawl i weithio i ni. 

   

  Ni fydd angen anfon y ddogfennaeth wreiddiol yn ddiweddarach oni bai bod gennym ragor o ymholiadau.

   

  Pan fyddwn wedi derbyn cais dilys byddwn yn  cysylltu â chi gyda manylion ynghylch sut i dalu’r ffi.

   

  Bydd angen i chi fod â’ch bathodyn gyrrwr wrth law pan fyddwch yn talu oherwydd bod angen rhif eich bathodyn gyrrwr ar gyfer eich Cyfeirnod.

   

  Pan fydd y cais wedi’i ddilysu, caiff trwydded ei hanfon atoch drwy e-bost.  Bydd ffotogerdyn y gyrrwr yn dilyn yn ddiweddarach pan fyddwn mewn sefyllfa i wneud hynny.           Dilëwch hyn pan fyddwch mewn sefyllfa i wneud hynny.

   

  Cewch hefyd bostio cais, gyda’r wybodaeth y cyfeirir ati uchod, i:

   

  Trwyddedu

  Swyddfeydd Dinesig

  Heol Holltwn

  Y Barri

  CF63 4RU

   

  Fodd bynnag, gan fod mynediad cyfyngedig at wasanaethau post ar hyn o bryd, mae hyn yn debygol o oedi eich cais felly ceisiwch wneud cais cyn gynted ag y bo modd.  Eto, byddwn yn cysylltu â chi i esbonio sut i dalu ffi’r drwydded. 

   

  Ni chaiff unrhyw yrrwr presennol na all gael trwydded oherwydd na all gyflwyno’r ddogfennaeth sydd ei hangen neu nad yw’n dymuno gweithio yn ystod argyfwng Covid 19 ei gosbi.  Pan fyddwch yn gwneud cais dilys, caiff ei roi o dan y gweithdrefnau presennol e.e. mae’r broses adnewyddu hwyr gyfredol wedi’i hatal.

   

  Mae’n bosibl y bydd yn cymryd mwy o amser i ymholiadau e-bost ond mae ein blwch post licensing@valeofglamorgan.gov.uk  yn cael ei fonitro

   

  Os byddwch yn defnyddio’r ganolfan gyswllt Cyswllt Un Fro, gadewch gyfeiriad e-bost os oes gennych un.

   

  Mae’n bosibl y bydd angen i ni uwchraddio’r wybodaeth hon o bryd i’w gilydd a byddwn yn postio unrhyw newidiadau i’r prif wefan o dan Adran diweddariadau Covid 19 yn www.valeofglamorgan.gov.uk

   

   

  Gweler adran 2 ar dystysgrifau meddygol Grŵp 2 os yw’n bryd i chi gyflwyno tystysgrif feddygol eleni.

 • Trefniadau meddygol grŵp 2

  Mae'r Adran Drafnidiaeth yn ymwybodol o'r anawsterau presennol o ran cael adroddiadau archwiliadau meddygol, a ddefnyddir ar gyfer hawliadau Cerbydau Nwyddau Trwm a gyrwyr bysiau Grŵp 2, y mae llawer o awdurdodau trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat hefyd yn cynnal eu hasesiadau yn seiliedig arnynt.

   

  Dros dro, mae'r Llywodraeth wedi llacio'r gofyniad i yrwyr bysiau a lorïau gyflwyno adroddiad meddygol gan feddyg er mwyn adnewyddu eu trwydded.   Gan fod gofynion meddygol Cyngor Bro Morgannwg yn adlewyrchu gofynion Grŵp 2 DVLA, bydd y llacio hwn hefyd yn berthnasol i yrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat y mae angen adroddiad meddygol arnynt i adnewyddu eu trwydded yn y cyfnod yn arwain at 30 Mehefin 2020.

   

  Bydd gofyn i'r gyrrwr lenwi ffurflen hunan-ddatganiad a fydd yn cael ei chofnodi yn y lle cyntaf ar y gronfa ddata gan nodi y bydd yn dod i ben dri mis o’r dyddiad y cafodd ei chymeradwyo.  Caiff y broses hon ei hadolygu yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth ar y cyfyngiadau cymdeithasol a hunanynysu a chaiff y dyddiad ei ymestyn os bydd angen.

   

  Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y llacio, NI DDYLAI’R gyrrwr fod ag unrhyw gyflyrau iechyd hysbysadwy presennol.

   

  Dylai'r gyrwyr hynny y mae angen archwiliad meddygol arnynt lenwi'r ffurflen hunan-ddatganiad a'i dychwelyd gyda'u cais. 

   

  Bydd hyn yn gymwys i drwyddedau sy’n para am un flwyddyn yn unig i gyd-fynd â phroses y DVLA.

   

 • Delio â phrofedigaeth a galar yn ystod pandemig Covid-19

  Mae gan wefan AtaLoss.org wybodaeth i helpu i gefnogi pobl sy'n colli anwyliaid yn ystod y cyfnod anodd hwn:

  • · Beth i'w wneud os ydych yn cael profedigaeth yn ystod y pandemig coronafeirws, gan gynnwys llinellau cymorth a dolenni defnyddiol

  • · Angladdau yn y DU - sut i’w trefnu a'r hyn y gallwch ei wneud os na allwch fynychu

  • · Sut i gefnogi rhywun sy'n cael profedigaeth yn ystod y pandemig coronafeirws

  • · Sut i gynnal eich digwyddiad coffa eich hun

  • · Llinellau cymorth defnyddiol i gysylltu â nhw

   

  www.ataloss.org/covid-19

 • Gwasanaeth Cofrestrwyr 

  Nod Gwasanaeth Cofrestru Bro Morgannwg yw trin y rhai sydd mewn galar gyda gofal a thosturi, gan sicrhau urddas a pharch i'r ymadawedig.   Er mwyn helpu i barhau â'r broses Cofrestru Marwolaethau ac yn unol â deddfwriaeth frys, bydd y broses Cofrestru Marwolaethau a Genedigaethau Marw-anedig  yn cael blaenoriaeth dros bob gwasanaeth cofrestru arall.

   

  Mae teuluoedd mewn profedigaeth yn cael eu hysbysu y bydd y ddeddfwriaeth frys yn ei gwneud yn bosibl i hysbysiadau marwolaeth gael eu hanfon yn uniongyrchol oddi wrth y Meddyg Teulu sy'n ardystio, Ymarferydd Meddygol yr Ysbyty a/neu'r Crwner i’r Gwasanaeth Cofrestru a fydd yn cysylltu â'r perthynas agosaf neu'r hysbysydd penodedig i gofrestru dros y ffôn.  Gan na fydd unrhyw gofrestriadau wyneb yn wyneb, bydd y ffurflen Claddu/Amlosgi yn cael ei hanfon yn uniongyrchol o Wasanaeth y Cofrestrwyr at y Trefnwr Angladdau sydd wedi ei benodi i gynnal yr angladd.

   

  Ni fydd Tystysgrifau Marwolaeth yn cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd. Bydd y rhain ar gael i’w prynu’n hwyrach.   Bydd y Cofrestrwyr yn hysbysu’r perthynas agosaf neu'r hysbysydd pryd y bydd hyn, yn ystod y broses gofrestru dros y ffôn.

   

  Gofynnir i gwsmeriaid felly gysylltu â'r Gwasanaeth Cofrestru dim ond os yw'n ymwneud â Chofrestru Marwolaeth, Cofrestru Genedigaeth Farw-anedig neu Drwydded Gyffredinol Cofrestrydd tan y dywedir yn wahanol.  

   

  Mae pob Gwasanaeth Cofrestru arall wedi ei atal tan y nodir yn wahanol.  Ni fydd Cofrestriadau Genedigaeth/Ailgofrestru Genedigaeth, Rhybudd Priodas/Partneriaeth Sifil, Seremonïau Priodasau Sifil, Cofrestriadau Partneriaethau Sifil, Seremonïau Dinasyddiaeth, apwyntiadau dilysu Preswylio’n Sefydlog yr UE ar gael.

   

  Sylwer, pan fo apwyntiad wedi'i ohirio gan y Gwasanaeth Cofrestru yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng, bydd yn dal yn ofynnol i gwsmeriaid wneud apwyntiad arall e.e. i gofrestru genedigaeth. Gofynnir felly i gwsmeriaid fonitro tudalen we'r Cofrestrwyr a fydd yn rhoi gwybod i chi pryd y byddwch yn gallu ail-drefnu apwyntiad. Y rheswm dros hyn yw na allwn ad-drefnu apwyntiadau tan i ni wybod pryd bydd y Swyddfeydd Dinesig yn ailagor. Gofynnwn i chi hefyd fod yn ymwybodol ei bod yn debygol y bydd rhestr aros o gofrestriadau yn cronni yn ystod y cyfnod argyfwng.

   

  Hysbysir cwsmeriaid hefyd y gallant bellach wneud cais am Fudd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol cyn i'r enedigaeth gael ei chofrestru, pan nad yw cwsmeriaid wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau brys sydd wedi eu rhoi ar waith gan Lywodraeth y DU.

   

  Ni dderbynnir unrhyw geisiadau am gopïau o dystysgrifau yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng oni bai eu bod yn gysylltiedig ag achosion/gorchmynion llys a materion yn ymwneud â Gwasanaethau Cymdeithasol.

 • Cynllunio

  Oherwydd effaith y pandemig Coronafeirws, mae adran Gynllunio Cyngor Bro Morgannwg wediaddasu’r ffordd rydym yn gweithio.

   

  Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio gartref ac mae moddcysylltu â nhw drwy eu manylion cyswllt arferol.

   

  O ran ymholiadau cyffredinol:

   

  neu ffoniwch y swyddog cynllunio ar ddyletswydd ar:

   

  • 01446 704681

   

  Gallai gymryd yn hirach na’r arfer i ymateb i ymholiadau’n ystod y cyfnod hwn a diolchwn ichi am eich amynedd.Byddwn yn dal i dderbyn ceisiadau cynllunio newydd a cheisiadau am gyngor cyn cais, a phenderfynuar y ceisiadau hyn lle y bo’n bosibl.

   

  Ond, ni fyddwn yn cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar yradeg hon. Byddwn hefyd yn annog ein cwsmeriaid i ddefnyddio e-bost neu gyflwyno gwybodaethdrwy ein porth cynllunio ar yr adeg hon i reoli’r llwyth gwaith yn effeithlon.

   

  Byddwn yn dal i wneud gwaith gorfodi, monitro cydymffurfiaeth ag amodau cynllunio agweithredu’n erbyn tor-amodau rheolaeth cynllunio.

   

  Fel nifer o bwyllgorau eraill, ni fydd Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor yn cwrdd am y dyfodolrhagweladwy. Ond, mae modd penderfynu ar y rhan fwyaf o geisiadau drwy bwerau dirprwyedigswyddogion. Os oes gennych ymholiad penodol ar achos, cysylltwch â’r swyddog achos.

   

   

  Porthladd Cynllunio

 • Treth y Cyngor

  Nid yw ein llinell ffôn Treth Gyngor ar gael ar hyn bryd.

   

  Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â counciltax@bromorgannwg.gov.uk a bydd y tîm yn ffonio’n ôl gynted ag y gallant.

   

  Mae’n ddrwg gennym am hyn.

   

  Treth y Cyngor

   

 • Cytiau Traeth

  Mae pob cwt traeth ar gau. 

   

  Os oes gennych drwydded flynyddol, codir y swm pro rata arnoch yn unig. 

   

   

 • Meysydd Parcio

  I gefnogi ymbellhau cymdeithasol mae'r meysydd / llefydd parcio canlynol ar gau:

  • Meysydd parcio Ynys y Barri

  • Maes parcio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

  • Maes parcio Parc Gwledig Porthceri

  • Yr holl feysydd parcio ger y traethau sy’n eiddo i’r Cyngor

  • Bydd Paget Road a Friars Road ar gau ar gyfer parcio -  Mynediad yn unig.

   

 • Parciau a Gerddi

  Bydd y parciau canlynol ar gau:

  • Parc Romilly - Y Barri

  • Parc Canolog - Y Barri

  • Parc Fictoria – y Barri

  • Parc Bassett – y Barri

  • Parc Milburn – y Rhws

  • Parc Alexandra – Penarth

  • Parc Belle Vue – Penarth

  • Parc Pen Penarth – Penarth

  • Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

  • Parc Gwledig Porthceri

  • Mae'r holl fannau chwarae ar gau

  • Mae pob ardal chwarae amlddefnydd ar gau

  Mae'r holl barciau a'r meysydd hamdden eraill ym Mro Morgannwg ar agor ar gyfer cerddwyr a'r rhai sy'n gwneud ymarfer corff. Dilynwch Canllawiau’r Llywodraeth os ydych yn gwneud ymarfer corff yn yr awyr agored.

 • Ysgolion

  Mae Consortiwm Canolbarth y De wedi ysgrifennu llythyr, dyddiedig 4 Mai 2020, at bob rhiant a gofalwr gyda diweddariad ar y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer dysgu o bell.

   

  Rydym wedi rhoi arweiniad i bob ysgol ym Mro Morgannwg ar sut i weithredu o ddydd Llun 23 Mawrth.

   

  Yn absenoldeb unrhyw wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am sut mae’n diffinio gweithwyr allweddol, rydym wedi cynghori ysgolion i ddilyn cyngor Llywodraeth y DU. 

   

  Heddiw mae pob ysgol yn y Fro yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i ganiatáu i blant gweithwyr allweddol a’r rhai sy'n agored i niwed fynychu ddydd Llun. Mae trefniadau hefyd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod y plant hynny sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn eu cael. 

   

  Bydd ysgolion yn cysylltu â phob rhiant yn uniongyrchol. Bydd ein hysgolion dan bwysau sylweddol i ddarparu lle diogel i blant gweithwyr allweddol fel y gall eu rhieni weithio i'n cadw ni i gyd yn ddiogel. 

   

  Peidiwch ag anfon eich plant i'r ysgol oni bai bod gwir angen. 

    


  Gweithwyr Allweddol

  Rydym wedi cyhoeddi canllawiau pellach i rieni sy'n cael eu cyflogi mewn swyddi gweithwyr allweddol. Pum peth sydd angen i chi eu gwybod am anfon eich plentyn i'r ysgol, gweithwyr allweddol ac ymbellhau cymdeithasol:

   

  Canllawiau Gweithwyr Allweddol

 • Cyfleusterau Chwaraeon a Hamdden

  Mae pob Pafiliwn Chwaraeon, Clwb Cymdeithasol a Chlwb Bowlio sy'n cael eu gweithredu'n uniongyrchol gan y Cyngor neu sy'n gweithredu o safle'r Cyngor ar gau.  

   

  I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ganolfannau hamdden, ewch i wefan y ganolfan hamdden. 

   

  leisurecentre.com/coronavirus 

 • Catrefi Gofal

  Ar gau.

   

 • Mannau cyhoeddus

  I gefnogi ymbellhau cymdeithasol bydd y canlynol ar gau o ddydd Mawrth 24 Mawrth:

  • Meysydd parcio Ynys y Barri

  • Meysydd parcio parciau gwledig Cosmeston a Porthceri

  • Penarth Pier

  • Yr holl feysydd parcio ger y traethau sy’n eiddo i’r Cyngor

  • Yr holl barciau â gatiau 

    

  • Ardaloedd chwarae

    

  • Toiledau cyhoeddus 

    

  • Cytiau Traeth (os oes gennych drwydded flynyddol, codir y swm pro rata yn unig)

  • Bydd Paget Road a Friar’s Road ar gau ar gyfer parcio -  Mynediad yn unig.

 • Ysgolion 

  Rydym wedi rhoi arweiniad i bob ysgol ym Mro Morgannwg ar sut i weithredu o ddydd Llun 23 Mawrth.

   

  Yn absenoldeb unrhyw wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am sut mae’n diffinio gweithwyr allweddol, rydym wedi cynghori ysgolion i ddilyn cyngor Llywodraeth y DU.

   

  Heddiw mae pob ysgol yn y Fro yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i ganiatáu i blant gweithwyr allweddol a’r rhai sy'n agored i niwed fynychu ddydd Llun.

   

  Mae trefniadau hefyd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod y plant hynny sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn eu cael.

   

  Bydd ysgolion yn cysylltu â phob rhiant yn uniongyrchol.

   

  Bydd ein hysgolion dan bwysau sylweddol i ddarparu lle diogel i blant gweithwyr allweddol fel y gall eu rhieni weithio i'n cadw ni i gyd yn ddiogel.

   

  Peidiwch ag anfon eich plant i'r ysgol oni bai bod gwir angen.

   

  Diweddariad 03/06/2020: Mae’r Gweinidog dros Addysg wedi cyhoeddi heddiw y bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar 29 Mehefin. Y bwriad yw i bob disgybl fynychu’r ysgol am gyfnod o amser rhwng 29 Mehefin a diwedd y tymor sydd wedi ei ymestyn am un wythnos tan 27 Gorffennaf. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau’r wythnos nesaf.

   

  Yn y cyfamser, bydd y Cyngor yn gweithio gyda'i ysgolion i ddatblygu dull cyson o ailgyflwyno disgyblion i ysgolion ledled Bro Morgannwg. Cyfeiriwyd at ddim mwy na thraean o ddisgyblion yn mynychu’r ysgol ar unrhyw adeg, fodd bynnag, mae’r Cyngor am ei wneud yn glir y bydd nifer y disgyblion sy’n mynychu’r ysgolion unigol yn gyfyngedig i’r hyn a ystyrir yn ddiogel gennym ni. 

   

  Pan fydd y canllawiau’n glir, bydd ysgolion yn cysylltu â rhieni i rannu cynlluniau ac i ragweld p’un a yw rhieni’n bwriadu anfon eu plant yn ôl i’r ysgol.    

   

   


  Gweithwyr Allweddol

  Rydym wedi cyhoeddi canllawiau pellach i rieni sy'n cael eu cyflogi mewn swyddi gweithwyr allweddol. Pum peth sydd angen i chi eu gwybod am anfon eich plentyn i'r ysgol, gweithwyr allweddol ac ymbellhau cymdeithasol:

   

  Canllaw i Weithwyr Allweddol

 • Ailgylchu a Gwastraff

  Mae nifer o newidiadau i'r gwasanaethau ailgylchu a gwastraff:

  • Casgliadau Gwastraff Gardd - Bydd casgliadau gwastraff gardd yn cychwyn eto'r wythnos gan ddechrau ddydd Llun 13 Ebrill 2020. Os yn bosibl, storiwch unrhyw wastraff gardd yn eich gardd nes i'r casgliadau ddechrau.

  • Casgliadau bagiau du - Rydym yn gofyn i breswylwyr i geisio sticio i’r cyfyngiad o ddau o fagiau lle bo’n bosibl, drwy barhau i ailgylchu. Os ydych chi’n cael trafferth â’r cyfyngiad o ddau fag du, rydym yn cynyddu’r cyfyngiad i bedwar ar sail dros dro. Os nad ydych yn siŵr os oes modd ailgylchu rhywbeth, defnyddiwch ein chwiliwr ailgylchu A i Y defnyddiol.

  • Darnau pren - Rydym yn atal ein gwasanaethau torri pren am ddim nes y ceir rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi    

  • Canolfannau Ailgylchu - Ar gau

  • Bagiau a chynwysyddion ailgylchu - Cofiwch archebu dim ond os yw'n gwbl hanfodol. Gan fod swyddfeydd y Cyngor ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, gall preswylwyr archebu bagiau neu gynwysyddion ailgylchu i'w hailddefnyddio i'w dosbarthu. Yn syml, Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein i wneud cais. Byddwn yn ceisio eu cyflawni o fewn 14 diwrnod. 

 • Cartrefi Gofal

  Ar gau.

 • Dydd Gwener 2 Mawrth - Datganiad gan y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg

  Yn dilyn fy neges yn gynharach yn yr wythnos, roeddwn am roi'r newyddion ddiweddaraf i chi ynglŷn â'r hyn y mae'r Cyngor wedi bod yn ei wneud mewn ymateb i ledaeniad y Coronafeirws.

   

  Yn amlwg, mae hwn yn gyfnod anodd i bawb ac yn un sydd wedi cyflwyno heriau eithriadol i'r Awdurdod wrth i ni geisio darparu gwasanaethau allweddol mewn amgylchiadau eithriadol o anodd.

   

  Yn wyneb yr adfyd hwnnw, mae ein staff ymroddgar yn gwneud eu gorau glas i gynnal y gwasanaethau mwyaf hanfodol y mae preswylwyr yn dibynnu arnynt.


  Mae'r ymdrechion hyn yn canolbwyntio ar ein cyfrifoldeb dros yr aelodau hynny o’n cymunedau sydd fwyaf agored i niwed. Rydym wedi gweithredu camau arwyddocaol i amddiffyn y bobl hyn.


  Heddiw, rydym wedi rhoi canllawiau i bob ysgol ym Mro Morgannwg ar sut i weithredu o ddydd Llun 23 Mawrth. 


  Yn absenoldeb unrhyw wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am sut mae’n diffinio gweithwyr allweddol, rydym wedi cynghori ysgolion i ddilyn cyngor Llywodraeth y DU. 


  Heddiw mae pob ysgol yn y Fro yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i ganiatáu i blant gweithwyr allweddol, y rhai sy'n agored i niwed, a'r rhai sydd ar hyn o bryd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim fynychu ddydd Llun.


  Bydd ein hysgolion dan bwysau sylweddol i ddarparu lle diogel i blant gweithwyr allweddol fel y gall eu rhieni weithio i'n cadw ni i gyd yn ddiogel. 


  Peidiwch ag anfon eich plant i'r ysgol oni bai bod gwir angen. Bydd unrhyw blentyn sy'n gymwys am Brydau Ysgol am Ddim nad yw'n dod i'r ysgol yn gallu casglu pryd am ddim yn ystod y dydd, drwy drefniant gyda'r ysgol. 


  Anfonwyd llythyrau at ddefnyddwyr gwasanaethau gofal preswyl, eu teuluoedd a llu o bobl eraill y mae gennym gyfrifoldeb gofal cymdeithasol drostynt er mwyn rhoi sicrwydd meddwl iddynt bod eu hanghenion gwasanaeth yn cael eu blaenoriaethu.


  Mae tîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos gyda'n staff i gymryd camau a fydd yn sicrhau bod y ddarpariaeth mewn meysydd hollbwysig o'r fath yn parhau er gwaethaf pwysau eraill.


  Mae gwasanaethau eraill sydd hefyd wedi eu pennu’n rhai hanfodol ac a fydd yn cael blaenoriaeth debyg yn cynnwys: Tai Gwarchod, asesiadau o Anghenion Cymhleth, Amddiffyn Plant a gwaith i fynd i'r afael â digartrefedd.

   

  Rydym yn y broses o ddyrannu adnoddau ychwanegol i wasanaethau blaenoriaeth uchel drwy hyfforddi ac adleoli staff o rannau eraill o'r sefydliad a bu’r cynigion o gymorth gan fusnesau a'n cymuned yn galonogol iawn.

   

  Mewn mannau eraill, er mwyn parhau i gasglu gwastraff ailgylchu, bwyd a bagiau du fel yr arfer, rydym yn atal casglu gwastraff gwyrdd dros dro. Rydym yn annog preswylwyr i barhau i ailgylchu cymaint â phosibl, ond byddwn yn caniatáu hyd at bedwar bag du i bob cartref bob pythefnos. 


  Rydym hefyd yn atal unrhyw weithredu mewn perthynas â pheidio â thalu'r Dreth Gyngor ac yn ildio’r gost £60 arferol am osod teleofal, gwasanaeth larwm a monitro 24 awr ar gyfer yr henoed a phobl sy'n agored i niwed. 


  Mae gwaith yn mynd rhagddo i gynnig cyngor cyfredol a chymorth i fusnesau, ac rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd ar ein gwefan a thrwy sianeli cyfryngau cymdeithasol am faterion sy’n ymwneud â’r Coronafeirws.


  Gofynnaf am eich dealltwriaeth ar yr adeg anodd hon ac i chi  ddefnyddio gwasanaethau ar-lein lle bynnag y bo modd.


  Mae ein staff yn gwneud popeth y gallant i gadw gwasanaethau'n rhedeg mewn ffordd mor arferol â phosibl yn ystod y sefyllfa ddigynsail hon.


  Rwy'n gwybod y byddant yn gwneud eu gorau glas i gynnig y cymorth sydd ei angen ar drigolion Bro Morgannwg. 

 • Cartrefi’r Fro

  Rydym yn gwybod y bydd hwn yn gyfnod llawn straen i'n tenantiaid wrth i’r sefyllfa gyda’r Coronafeirws Covid-19 barhau i ddatblygu.Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i gefnogi tenantiaid yn ystod yr amser anodd hwn. Rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu ein gwasanaethau mwyaf pwysig.

   

  Os ydych yn denant Cyngor Bro Morgannwg mae rhent yn dal i fod yn ddyledus. Serch hyn, os yw'ch incwm wedi stopio cysylltwch â ni. Bydd ein tîm o Ymgynghorwyr Arian yn hapus i siarad â chi am y gefnogaeth sydd ar gael.

   

  Gellir cysylltu â'n Hymgynghorwyr Arian yn ystod oriau swyddfa ar y rhifau isod:

  • Marc: 07739194963
  • Lisa: 07739194956
  • Charlotte: 07739194962

   

  Tai a Chefnogaeth Tai

   

 • Sgamiau Coronafeirws

  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael gwybod am nifer o sgamiau sy'n ymwneud â'r Coronafeirws. Cafwyd adroddiadau am becynnau profi ar gyfer y feirws yn cael eu cynnig gan werthwr wrth y drws.

   

  Dylai preswylwyr fod yn ymwybodol nad oes unrhyw brofion ar gael yn fasnachol ar gyfer y Coronafeirws a bod pob prawf yn cael ei gynnal gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

   

  Cyngor ar sgamiau Coronafeirws

 • Gosod Teleofal am ddim

  Mae Teleofal yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a thechnoleg i alluogi pobl sy’n agored i niwed i fyw gyda mwy o annibyniaeth a diogelwch yn eu cartrefi eu hunain. 

   

  Mae dyfeisiadau TeleV wedi'u cysylltu â Chanolfan fonitro 24 awr yn y Barri. Beth bynnag yw'r rheswm, os byddwch yn clywed sŵn yng nghanol y nos, os byddwch yn cael damwain neu ddigwyddiad yn y cartref neu'n dioddef argyfwng meddygol, bydd y gweithredwr yn trefnu help cyn gynted ag y bo modd.

   

  Sut mae TeleV yn gweithio

 • Cyrsiau'r Fro

  Bydd Cyrsiau'r Fro ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall, mae'r holl ddosbarthiadau wedi'u canslo.

 • Gwasanaeth Ieuenctid

  Bydd yr holl ddarpariaethau ieuenctid yn cael eu canslo nes bydd rhybudd pellach oherwydd y firws. Mae darpariaethau ieuenctid yn cynnwys:

  • Clybiau ieuenctid

  • Grwpiau cyfranogi ieuenctid

  • Clybiau ar ôl ysgol 

  • Dug Caeredin

  • V-Pod

  • Llysgenhadon Hawliau’r Fro

 • Llyfrgelloedd

  Mae Llyfrgelloedd y Fro i gyd wedi cau.

   

  Os ydych chi’n aelod llyfrgell byddwch yn dal yn gallu cael mynediad at nifer o wasanaethau ar-lein. 

   

   

   

   

  Llyfrgelloedd

 

Gwybodaeth LleoliadLleoliad Categori Statws Wedi diweddaru Sylwadau