Cost of Living Support Icon

Cyngor ar Dai i Bobl Ifanc 

Cyngor ar Dai i Bobl Ifanc rhwng 16 a 25 oed a’u rhieni neu eu Gofalwyr. Os ydych yn cael trafferth gartref, mae help ar gael i chi.

 

Mae Gwasanaeth Tai y Cyngor, Gwasanaethau Plant a Llamau wedi cyfuno i agor stop un siop yn arbennig i chi.

 

Llamau

236 Holton Road

Y Barri

Vale of Glamorgan

  • 01446 748852

 

Maent yn cynnig gwasanaeth cyfryngu fydd yn ceisio eich ailgysylltu chi gyda’ch teulu fel y gallwch aros yn eich cartref (os yw’n ddiogel i chi wneud hynny) yn barhaol neu nes bod trefnu symud wedi ei gynllunio gyda chi. 

 

Gallant hefyd gynnig asesiad gan Gwasanaethau Plant a Thai i weld pa gefnogaeth ychwanegol sydd ei hangen arnoch neu rydych yn ei dymuno, megis atgyfeiriadau i lety â chymorth, help wrth gyrchu budd-daliadau a chynllunio ar gyfer llety parhaol. Yn ychwanegol, gallwn eich helpu drwy brosiect Learning4Life a gyda Gyrfa Cymru i gyrchu addysg, hyfforddiant, cyflogaeth a chyfleoedd gwirfoddol.

 

Os ydych yn rhiant neu ofalwr ar berson ifanc gallant gynnig cyngor ymarferol os ydych yn cael trafferth. 

 

Rhifau ffôn a chyfeiriadau rhai cyfleusterau lleol a llinellau cymorth cenedlaethol y mae’n bosibl y byddwch yn eu gweld yn ddefnyddiol:

 

Canolfan Byd Gwaith

9 Heol Holltwn, Y Barri CF63 4HA

  • 01446 444048

 

www.jobseekers.direct.gov.uk

 

 

Shelter Cymru - Mae Shelter yn rhoi cyngor i bobl y mae angen tai arnynt.

Caerdydd

  • 01446 73392

 

www.sheltercymru.org.uk      

     

            
Atal Y Fro - Mae Atal Y Fro yn cynnig cymorth i bobl ifanc sy’n dioddef trais domestig.

198 Holton Road, Y Barri, CF63 4HN

  • 01446 744755

 

www.atalyfro.org    

 

 

Dechrau'n Deg – Y bwriad yw cefnogi teuluoedd i roi dechrau gwell i blant mewn bywyd. 

Skomer Road, Y Barri, CF62 9DA

  • 01446 732180

 

Llamau

236 Heol Holltwn, Y Barri CF63 4HS

  • 01446 748852

 

www.llamau.org.uk

 

 

Canolfan Cyngor ar Bopeth - Cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb.

119 Broad Street, Y Barri, CF62 7TZ

  • 08444 772020

 

www.adviceguide.org.uk

 

 

Mind - yn rhoi cymorth a chefnogaeth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

29 Heol Tynewydd, Y Barri, CF62 8HB 

  • 01446 746191

 

www.mind.org.uk

 

 

Canolfan Amy Evans  - Yn cynnig gwasanaethau lleol i helpu pobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl  

190 Heol Holltwn, Y Barri CF63 4HN

  • 01446 733331

 

 

Newland – Yn cynnig cymorth ar gyfer y rhai sy’n gaeth i gyffuriau ac alcohol. 

26 Newland Street, Y Barri, CF62 8EA

  • 01446 701501