Cost of Living Support Icon

Cymorth Tai

A ydych yn rhentu'n preifat, yn dal tenantiaeth Tai Cymdeithasol neu yn byw gyda theulu neu ffrindiau, mae'r tîm Datrysiadau Tai yn darparu cyngor a cymorth i'r rhai sydd yn ddigartref, dan fygythiad o ddigartrefedd neu cartrefu'n annigonol.  

Yn ystod yr apwyntiad, bydd eich swyddog datrysiadau tai yn datblygu a chytuno ar Gynllun Tai Personol (CTP) a fydd yn cynnwys set o gamau rhesymol i chi'ch dau i gyflawni. Bydd y camau hyn unwaith y cânt eu cymryd yn eich cynorthwyo i ddatrys eich trafferthion tai. Gallwn helpu drwy:

 • Gofrestru ar ein  Homes4u
 • Trafod datrysiadau amgen i dai megis rhentu'n breifat (VATS)
 • Cyfryngu gyda teulu / ffrindiau / landlordiaid er mwyn eich galluogi i aros yn eich cartref, pan fo hynny’n briodol ac ymarferol
  • Cyfeirio at asiantaethau cymorth perthnasol   

 

Cais Cymorth Landlord

 

 

Cyswllt ty allan o oriau

 • 01446 721534

 

 

 

Siop Cyngor Un Stop

Mae’r Siop Cyngor Un Stop yn cynnig cyngor i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed a’u rhieni neu eu Gofalwyr.  Os ydych yn cael trafferth gartref, mae help ar gael i chi. Maent yn cynnig:

 

 • Gwasanaeth cyfryngu i'ch helpu i ailgysylltu â’ch teulu

 • Asesiad gan y Gwasanaethau Plant a Thai i gael gwybod pa gymorth ychwanegol yr ydych ei angen/eisiau.

 • Cymorth tra eich bod mewn llety amgen

 • Atgyfeiriadau i lety â chymorth

 • Help gyda chael budd-daliadau

 • Cynllunio ar gyfer llety parhaol

Yn ychwanegol, gall eich helpu drwy brosiect Learning4life a gyda Gyrfa Cymru i gyrchu addysg, hyfforddiant, cyflogaeth a chyfleoedd gwirfoddol.

 

236 Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

 

 • 01446 748852

 

Ceir rhifau ffôn a chyfeiriadau rhai cyfleusterau lleol a llinellau cymorth cenedlaethol y mae’n bosibl y byddwch yn eu gweld yn ddefnyddiol isod:

 

Canolfan Byd Gwaith

9 Heol Holltwn, Y Barri CF63 4HA

 • 01446 444048

 

www.jobseekers.direct.gov.uk

 

 

Shelter Cymru – yn cynnig cyngor i bobl y mae angen tŷ arnynt.

Caerdydd 

 • 02920 556120

 

www.sheltercymru.org.uk      

     

            
Atal Y Fro - yn cynnig cymorth i bobl sy’n dioddef trais domestig.

121 Broad Street, Y Barri, CF63 4HS

 • 01446 744755

 

www.atalyfro.org    

 

 

Dechrau'n Deg – y bwriad yw cefnogi teuluoedd i roi dechreuad gwell i blant mewn bywyd. 

Skomer Road, Y Barri, CF62 9DA

 • 01446 732180

 

Llamau

236 Heol Holltwn, Y Barri CF63 4HS

 • 01446 748852

 

www.llamau.org.uk

 

 

Canolfan Cyngor ar Bopeth – Cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb.

119 Broad Street

Y Barri

CF62 7TZ

 • 03444 772020

 

www.adviceguide.org.uk

 

 

Mind - yn cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

29 Tynewydd Road, Y Barri, CF62 8HB

 • 01446 746191

 

www.mind.org.uk

 

 

Canolfan Amy Evans – yn darparu gwasanaethau lleol i helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. 

Ysbyty Y Barri, Heol Colcot CF62 8YH

 • 01446 733331

 

 

Newlands – yn cynnig cymorth i’r rhai sy’n gaeth i gyffuriau ac alcohol. 

26 Newland Street, Y Barri, CF62 8EA

 • 01446 701501

 

Shelter Cymru

 • Llinell Cyngor  – 03450755005 | Swyddfa Caerdydd  – 02920 556120