Ymgynghoriad ar deithio llesol 2020/21

Bydd yr Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio Gweithredol yn cael ei gynnal mewn tri cham, gan ddechrau ym mis Rhagfyr 2020 ac yn para tan fis Rhagfyr 2021

 

Rydym am greu rhwydwaith ym Mro Morgannwg sy’n sicrhau mai cerdded a beicio fydd y ffordd fwyaf naturiol ac arferol o deithio’n lleol.  A thrwy wneud felly, hyrwyddo iechyd a lles pawb a sicrhau bod trefi a phentrefi’n haws byw ynddynt.

 

Sustrans image urban
Group of women walking

 

                                                                                          Credyd delwedd: Sustrans Cymru

 

Rhaid i’r holl Awdurdodau Lleol yng Nghymru ailgyflwyno eu Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (MRhTLl) i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2021.

 

Rydym yn adolygu’r rhwydwaith Teithio Llesol cyfredol yn y Barri, y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth, y Rhws, Sain Tathan a Sili i nodi llwybrau newydd a llwybrau cyfredol y mae angen eu gwella. Bydd eich adborth a’ch syniadau yn helpu i ystyried mapiau rhwydwaith newydd ar gyfer y rhwydwaith Teithio Llesol yn y dyfodol ar gyfer Bro Morgannwg, a gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2021.

 

Rhennir yr ymgynghoriad yn dri cham a bydd yn cynnig llawer o gyfleoedd i’r cyhoedd gyfrannu at y Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol:

 

  1. Ymgynghoriad Mis Rhagfyr - Mis Ionawr 2021: Adborth ar rwystrau i gerdded a beicio: Beth yw eich barn ar y seilwaith cyfredol? Ymhle y cewch anawsterau wrth gerdded a beicio? A beth hoffech ei weld yn y dyfodol?

  2. Ymgynghoriad Mis Chwefror - Mis Mawrth 2021: Dilysu’r rhwydwaith drafft: Ar sail eich adborth o’r ymgynghoriad cyntaf byddwn yn llunio map rhwydwaith drafft ac am gael eich barn ar y cynlluniau arfaethedig. 

  3. Ymgynghoriad 2 Awst 2021 - 24 Hydref 2021: Ymgynghoriad statudol olaf ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol arfaethedig, a fydd wedi ystyried yr adborth o’r ddau ymgynghoriad cyntaf. Ar ôl hyn, caiff y map rhwydwaith terfynol ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo.  Gellir gweld ein cynigion drwy ddilyn y ddolen hon: Ymgynghoriad Statudol Map Rhwydwaith Teithio Llesol

 

Beth rydym yn ceisio ei gyflawni trwy'r ymgynghoriad hwn?

Rydym am nodi llwybrau y mae angen eu gwella er mwyn cael mwy o bobl i gerdded a beicio mwy ac i beidio â defnyddio eu car i gyrraedd pen eu taith.

 

Dweud eich dweud 

Cyflwynwch unrhyw sylwadau sydd gennych drwy e-bost: