Ymgynghoriad ar deithio llesol 2020/21

Mae Ymgynghoriad Map y Rhwydwaith Teithio Gweithredol yn dechrau Rhagfyr 2020 a bydd yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2021

 

Rydym am greu rhwydwaith ym Mro Morgannwg sy’n sicrhau mai cerdded a beicio fydd y ffordd fwyaf naturiol ac arferol o deithio’n lleol.  A thrwy wneud felly, hyrwyddo iechyd a lles pawb a sicrhau bod trefi a phentrefi’n haws byw ynddynt.

 

Sustrans image urban

                                                                                                             Credyd delwedd: Sustrans Cymru

 

Rhaid i’r holl Awdurdodau Lleol yng Nghymru ailgyflwyno eu Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (MRhTLl) i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2021.

 

Rydym yn adolygu’r rhwydwaith Teithio Llesol cyfredol yn y Barri, y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth, y Rhws, Sain Tathan a Sili i nodi llwybrau newydd a llwybrau cyfredol y mae angen eu gwella. Bydd eich adborth a’ch syniadau yn helpu i ystyried mapiau rhwydwaith newydd ar gyfer y rhwydwaith Teithio Llesol yn y dyfodol ar gyfer Bro Morgannwg, a gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2021.

 

Rhennir yr ymgynghoriad yn dri cham a bydd yn cynnig llawer o gyfleoedd i’r cyhoedd gyfrannu at y Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol:

 

  1. Ymgynghoriad Mis Rhagfyr - Mis Ionawr 2021: Adborth ar rwystrau i gerdded a beicio: Beth yw eich barn ar y seilwaith cyfredol? Ymhle y cewch anawsterau wrth gerdded a beicio? A beth hoffech ei weld yn y dyfodol?

  2. Ymgynghoriad Mis Chwefror - Mis Mawrth 2021: Dilysu’r rhwydwaith drafft: Ar sail eich adborth o’r ymgynghoriad cyntaf byddwn yn llunio map rhwydwaith drafft ac am gael eich barn ar y cynlluniau arfaethedig. 

  3. Ymgynghoriad Mis Gorffennaf - Mis Hydref 2021: Ymgynghoriad statudol olaf ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol arfaethedig, a fydd wedi ystyried yr adborth o’r ddau ymgynghoriad cyntaf. Ar ôl hyn, caiff y map rhwydwaith terfynol ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo. 

 

Beth rydym yn ceisio ei gyflawni yn rhan gyntaf ein hymgynghoriad?

Rydym yn dechrau ein hymgynghoriad ym mis Rhagfyr 2020.  Rydym am nodi llwybrau y mae angen eu gwella er mwyn cael mwy o bobl i gerdded a beicio mwy ac i beidio â defnyddio eu car i gyrraedd pen eu taith.

 

Mae dweud eich dweud yn hawdd 

Drwy ein porth mapio ar-lein:

 

Valeofglamorgan.commonplace.is

 

Fel arall, os hoffech gyflwyno'ch sylwadau drwy e-bost, neu os oes angen unrhyw gymorth arnoch ar ddefnyddio'r map, cysylltwch â: