Cost of Living Support Icon

Ymgynghoriad ar deithio llesol 2020/21

 

Rhedodd yr Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio Gweithredol (ATNM) trwy gydol 2021 ac mae bellach wedi cau.

 

Rydym am greu rhwydwaith ym Mro Morgannwg sy’n sicrhau mai cerdded a beicio fydd y ffordd fwyaf naturiol ac arferol o deithio’n lleol.  A thrwy wneud felly, hyrwyddo iechyd a lles pawb a sicrhau bod trefi a phentrefi’n haws byw ynddynt.

 

Sustrans image urban
Group of women walking

 

                                                                                          Credyd delwedd: Sustrans Cymru

 

Roedd yn rhaid i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru ailgyflwyno eu ATNMs i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2021.

 

Rydym wedi adolygu'r rhwydwaith Teithio Gweithredol presennol yn y Barri, y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth, Rhws, Sain Tathan a Sili ac wedi nodi llwybrau newydd a llwybrau presennol sydd angen eu gwella. Fe wnaethom gynnal tri cham o ymgynghori cyhoeddus gan ddarparu llawer o gyfleoedd i'r cyhoedd fwydo i'r ATNMs: 

 

  1. Ymgynghoriad Mis Rhagfyr - Mis Ionawr 2021: Adborth ar rwystrau i gerdded a beicio.

  2. Ymgynghoriad Mis Chwefror - Mis Mawrth 2021: Dilysu’r rhwydwaith drafft. 

  3. Ymgynghoriad 2 Awst 2021 - 24 Hydref 2021: Ymgynghoriad statudol olaf ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol arfaethedig, a fydd wedi ystyried yr adborth o’r ddau ymgynghoriad cyntaf.

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu'r mapiau a byddant ar gael ar borth Llywodraeth Cymru o'r enw DataMapWales yn 2022.

 

Dweud eich dweud 

Gellir anfon unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ar Deithio Gweithredol ym Mro Morgannwg trwy e-bost: