Cynlluniau Teithio Llesol a Phrosiectau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Dyma'r cynlluniau Teithio Llesol a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a ddatblygir gan y Cyngor yn bresennol.

 

Sustrans - Children with bikes

Daw cyllid Teithio Llesol gan Lywodraeth Cymru ar ffurf grant wedi’i neilltuo, a elwir yn ddyraniad craidd, a grantiau mwy ar gyfer prosiectau penodol y mae'n rhaid i awdurdodau lleol wneud cais amdano mewn proses gystadleuol.

Yn ogystal, mae'r Cyngor yn derbyn cyfraniadau ariannol Adran 106 trafnidiaeth gynaliadwy, pan gaiff datblygiadau newydd eu hadeiladu, a ddefnyddir i wella gwasanaethau teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus mewn ardal leol.

 

Mae Teithio Llesol yn ymwneud â chysylltu pobl â'u cymunedau.  Rydym am i bobl fod yn falch o’r lle y maent yn dod ohono, a theimlo'n ddiogel yn cerdded neu'n beicio o amgylch eu cymdogaethau lleol.  Mae hefyd yn ymwneud â gofalu am ein hamgylchedd.  Mae Teithio Llesol yn ffordd hawdd o gynnwys ymarfer corff yn eich diwrnod, a fydd yn helpu i wella eich iechyd meddwl a chorfforol.

 

Rydym am sicrhau mai opsiynau teithio llesol yw dewis cyntaf trigolion Bro Morgannwg.  Dyma'r cynlluniau yr ydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd:

 

 • Llwybr Teithio Llesol Sain Tathan

  Mynegwyd pryderon am yr amgylchedd priffyrdd yn yr ardal hon, yn benodol i gerddwyr, a'r disgyblion ysgol hynny a fydd yn cerdded, yn sgwtera neu'n beicio i'r ysgol.  Mewn ymateb i hyn, mae swyddogion y Cyngor wedi ymchwilio i ffyrdd o wneud gwelliannau a fydd yn helpu i greu amgylchedd cerdded, beicio ac olwynio diogelach.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad 23 Mehefin - 8 Gorffennaf 2021 a dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Awst (i'w gwblhau ym mis Mawrth 2022)   

   

 • Llwybr Teithio Llesol Eglwys Brewis

  Mae Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru wedi'i roi i edrych ar ddyluniad ac ymarferoldeb llwybr teithio llesol yn Eglwys Brewis.  Ar hyn o bryd nid oes darpariaeth ar gyfer beicwyr ar hyd y ffordd hon ac nid yw llwybrau troed i gerddwyr yn cyrraedd safonau dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. 

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar dri opsiwn rhwng 30 Gorffennaf a 25 Awst 2021 ac o'r canlyniadau a dderbyniwyd penderfynwyd y byddai gwaith ar opsiwn llwybr A yn parhau.

   

  Rydym bellach wedi cwblhau cynllun cysyniad ar gyfer y llwybr hwn ac yn croesawu eich barn ar ein cynnig.  Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg rhwng 15 Rhagfyr a 12 Ionawr a gellir ei weld yma:   https://eglwysbrewisactivetravel.commonplace.is/cy-GB  (nodwch na fydd y dudalen we yn agor yn iawn drwy Internet Explorer felly defnyddiwch borwr cyfredol fel Chrome)

       

   

   

   

 • Ffordd Llan-faes, Llanilltud Fawr – gwelliannau i gerddwyr a beicwyr

  Mae Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru wedi'i roi i edrych ar ddyluniad ac ymarferoldeb llwybr beicio a cherdded a rennir 1.1km oddi ar y ffordd ar hyd Ffordd Llan-faes, Llanilltud Fawr, gan gysylltu Cyfnewidfa Llanilltud Fawr â Ffordd Bro Tathan.

   

  Byddai'r llwybr teithio llesol arfaethedig yn gwella mynediad i ganol tref Llanilltud Fawr, Ysgol Gynradd Illtud Sant, Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr, Ysgol Dewi Sant, Ysgol y Ddraig, meddygfeydd a’r Ganolfan Hamdden.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad rhwng 25 Awst a 22 Medi 2021.

   

  Dogfennau ymgynghori:

  Dogfen ymgynghori

  Cynllun llwybr - taflen 1

  Cynllun llwybr - taflen 2

   

   

   

 • Llwybr teithio llesol o’r Barri i Ddinas Powys

  Dyfernir cyllid Dyraniad Craidd Teithio Llesol i'r Cyngor bob blwyddyn ariannol y gellir ei ddefnyddio i brynu nwyddau a gwasanaethau sy'n ymwneud â chynlluniau Teithio Llesol a nodwyd ym Mro Morgannwg.  Mae rhagor o fanylion am y cyhoeddiad am gyllid ar gael yma:

   

  Grantiau'r gronfa teithio llesol a ddyfarnwyd ar gyfer 2021-2022

   

  Mae’r llwybr teithio llesol o'r Barri i Ddinas Powys yn un o'r rhai mwyaf heriol ac o bwysigrwydd strategol o fewn Map Rhwydwaith Teithio Llesol y Cyngor wrth iddo agor cyswllt o'r Barri drwodd i Gaerdydd.

   

  Darparwyd cyllid ar gyfer blwyddyn ariannol 21/22 i gwblhau'r canlynol:

  • Asesiad o ganlyniadau llifogydd
  • Ymchwiliad perchnogaeth tir
  • Arfarniad opsiynau o lwybrau teithio llesol i mewn i Gaerdydd
  • Ymgynghori ar y cynllun arfaethedig 

   

 • Ffordd Caerdydd, gwella teithio llesol y Barri

  Mae Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru wedi'i roi i edrych ar ddyluniad ac ymarferoldeb llwybr beicio a cherdded a rennir 1.7km oddi ar y ffordd ar hyd Ffordd Caerdydd, y Barri.  Bydd y cynllun yn cysylltu llwybr teithio llesol sydd eisoes yn bodoli ar Ffordd y Mileniwm â llwybr teithio llesol newydd posibl o gylchfan Biglis i Ddinas Powys neu â'r llwybr presennol i Sili/Penarth.  Byddai cysylltu'r cynlluniau hyn â'i gilydd yn darparu rhan fawr o droedffordd/beicffordd a rennir o Ynys y Barri i Gaerdydd.

   

  Darparwyd cyllid dylunio cysyniadau drwy Deithio Llesol Craidd yn 20/21.  Bydd cyllid drwy 21/22 yn cwblhau dyluniad manwl y llwybr hwn ac yn cynnal ymgynghoriad pellach.

   

  Cynhelir ymgynghoriad ar y dyluniad arfaethedig rhwng 15 Medi a 12 Hydref 2021.  Mae gwybodaeth ar gael ar y dolenni canlynol:

   

 

 • Waycock Cross i lwybr teithio llesol maes awyr Caerdydd

  Darparwyd Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru ym mlwyddyn ariannol 21/22 i barhau ag arolygon a dylunio gwaith ar gyfer llwybr teithio llesol arfaethedig o Waycock Cross, y Barri i Faes Awyr Cymru Caerdydd.  Trwy ddarparu’r llwybr hwn, byddai modd cysylltu beicffordd/troedffordd Croes Cwrlwys i’r Barri â llwybr cyswllt y Rhws i Faes Awyr Caerdydd, yn ogystal â’r Lôn Pum Milltir i’r A48.

   

  Mae'r gwaith yn cynnwys cyswllt troedffordd/beicffordd 1.7 milltir o gylchfan Waycock Cross, Port Road, y Barri i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a gwaith cysylltiedig i gynnwys cyfleusterau croesi a gwella cyffyrdd. 

 • Gwella teithio llesol Sili i Cosmeston (ymgynghoriad yn fyw 17/2/22 - 10/3/22)

  Darparwyd Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru ym mlwyddyn ariannol 21/22 i gwblhau astudiaeth dichonoldeb a dylunio cysyniadau (gan gynnwys arolwg topograffig, arolwg ecoleg ac archwiliad diogelwch ar y ffyrdd) o lwybr teithio llesol gwell o Sili i Cosmeston. 

   

  Mae'r gwaith yn cynnwys cyswllt troedffordd/beicffordd 1.6 milltir Sili i Cosmeston a gwaith cysylltiedig i gynnwys cyfleusterau croesi a gwelliannau i gyffyrdd. 

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar opsiynau llwybrau rhwng 17 Chwefror 2022 a 10 Mawrth 2022.

   

  Ceir manylion llawn drwy ddilyn y ddolen hon: Tudalen we'r ymgynghoriad

   

  Os hoffech drafod y cynllun hwn, cystylltwch â activetravel@valeofglamorgan.gov.uk a gofynnwch am alwad yn ôl

    

   

   

   

   

 • Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - Ysgol Gynradd Fairfield

  Ers blynyddoedd lawer bu problemau gyda thagfeydd a pharcio ar Dryden Road a'r strydoedd cyfagos ac mae'r rhain yn rhwystr i breswylwyr, rhieni, myfyrwyr a'r ysgol. 

   

  Ym mis Medi 2020 dyfarnwyd contract i Sustrans Cymru trwy Gronfa Teithio Llesol Dyrannu Craidd Llywodraeth Cymru i ddarparu Cynllun Stryd Cymunedol yn Ysgol Gynradd Fairfield.  Nod y prosiect hwn yw annog a hwyluso teithio llesol i'r ysgol trwy gyfuno gwelliannau i seilwaith a newid ymddygiad er mwyn creu amgylchedd mwy diogel.

   

  Rhoddwyd arian drwy gronfa Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru ym mlwyddyn ariannol 21/22 i barhau â'r prosiect hwn a chreu amgylchedd i annog teithio llesol.

   

  Mae rhagor o fanylion am y prosiect hwn ar gael drwy ddilyn y ddolen hon: 

   

  fairfield-sustrans-uk.hub.arcgis.com

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar welliannau arfaethedig yn ystod mis Hydref 2021 a gellir gweld yr adroddiad ymgynghori terfynol yma: Consultation report - Fairfield School SRiC 16.11.21

   

  Dryden Road yn dangos cyn delwedd gyda cheir ac ar ôl delwedd heb geir

   (credyd delwedd Sustrans Cymru)

 

 • Llwybr Teithio Llesol y Bont-faen i Ystradowen
  Derbyniwyd cyllid teithio llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng y Bont-faen ac Ystradowen.
  Ymgynghorir yn gyhoeddus ar opsiynau llwybr yn gynnar yn 2022.
 •  Llwybr Teithio Llesol y Bont-faen i Lanilltud Fawr
  Derbyniwyd cyllid teithio llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Llanilltud Fawr a'r Bont-faen.
 •  Llwybr Teithio Llesol Sain Tathan i'r Rhws

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Sain Tathan a'r Rhws. 

   

  Ymgynghorir yn gyhoeddus ar opsiynau llwybr yn gynnar yn 2022.

   

   

 •  Croes Cwrlwys i Lwybr Teithio Llesol Sant Nicholas

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol o opsiynau llwybr yr A48 rhwng Croes Cwrlwys a'r Five Mile Lane.rhwng i Colwinston a llangan


  Ymgynghorir yn gyhoeddus ar opsiynau llwybr yn gynnar yn 2022.

 •  Teithio Llesol yr A48 i Langan a Dregolwyn (Tregolwyn - ymgynghoriad yn fyw 21/2/22 - 23/3/22 a Langan - ymgynghoriad yn fyw 2/3/22 - 23/3/22)

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol Ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar welliannau teithio llesol rhwng yr A48 a Dregolwyn a Llangan.

   

  Tregolwyn - ymgynghoriad a gynhaliwyd 17 Chewfror - 23 Mawrth 2022:

   

  Bellach mae gennym dri opsiwn llwybr posibl ar gael i'r cyhoedd edrych arnynt a'n helpu i ddewis pa un i'w gymryd i'r cam nesaf o ddylunio.

   

  Opsiwn llwybr A

  Opsiwn llwybr B

  Opsiwn llwybr C

  Dogfen ymgynghori

   

   

  Os hoffech drafod y cynllun hwn, cystylltwch â activetravel@valeofglamorgan.gov.uk a gofynnwch am alwad yn ôl.

   

  Llangan - ymgynghoriad a gynhaliwyd 2 Mawrth - 23 Mawrth 2022:

   

  Bellach mae gennym dri opsiwn llwybr posibl ar gael i'r cyhoedd edrych arnynt a'n helpu i ddewis pa un i'w gymryd i'r cam nesaf o ddylunio.

   

  Opsiwn llwybr A

  Opsiwn llwybr B

  Opsiwn llwybr C

  Dogfen ymgynghori

   

   

  Os hoffech drafod y cynllun hwn, cystylltwch â activetravel@valeofglamorgan.gov.uk a gofynnwch am alwad yn ôl.

   

 •  Ffordd Penarth i Deithio Llesol Llandochau

  Derbyniwyd cyllid teithio llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Heol Penarth a The Merrie Harrier, Llandochau.


  Ymgynghorir yn gyhoeddus ar opsiynau llwybr yn gynnar yn 2022.

 •  Teithio Llesol Ffordd Redlands
  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau teithio llesol ar hyd Redlands Road, Penarth. 

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch unrhyw beth o’r uchod, cysylltwch â