Cost of Living Support Icon

Cynlluniau Teithio Llesol a Phrosiectau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Dyma'r cynlluniau Teithio Llesol a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a ddatblygir gan y Cyngor yn bresennol.

 

Sustrans - Children with bikes

Daw cyllid Teithio Llesol gan Lywodraeth Cymru ar ffurf grant wedi’i neilltuo, a elwir yn ddyraniad craidd, a grantiau mwy ar gyfer prosiectau penodol y mae'n rhaid i awdurdodau lleol wneud cais amdano mewn proses gystadleuol.

Yn ogystal, mae'r Cyngor yn derbyn cyfraniadau ariannol Adran 106 trafnidiaeth gynaliadwy, pan gaiff datblygiadau newydd eu hadeiladu, a ddefnyddir i wella gwasanaethau teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus mewn ardal leol.

 

Mae Teithio Llesol yn ymwneud â chysylltu pobl â'u cymunedau.  Rydym am i bobl fod yn falch o’r lle y maent yn dod ohono, a theimlo'n ddiogel yn cerdded neu'n beicio o amgylch eu cymdogaethau lleol.  Mae hefyd yn ymwneud â gofalu am ein hamgylchedd.  Mae Teithio Llesol yn ffordd hawdd o gynnwys ymarfer corff yn eich diwrnod, a fydd yn helpu i wella eich iechyd meddwl a chorfforol.

 

Rydym am sicrhau mai opsiynau teithio llesol yw dewis cyntaf trigolion Bro Morgannwg. 

 

Prosiectau cyfredol:

 • Llwybr Teithio Llesol o'r Barri i Ddinas Powys (**diweddaru gyda gwybodaeth am ymgynghoriad cyhoeddus 10.5.24)

  Mae cyllid Dyraniad Craidd Teithio Llesol Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i barhau i ddatblygu cyswllt cerdded/beicio rhwng y Barri a Dinas Powys.

   

  Ymgymerwyd ag ymgynghoriad llwybrau yn 2022 ac mae adroddiad yr ymgynghoriad ar gael.

   

  **Bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyluniad y llwybr ar agor rhwng dydd Gwener 17 Mai 2024 a dydd Sul Mehefin 2024.

   

  Gellir gweld y dogfennau ymgynghori a rhoi sylwadau arnynt yma: Ymgrynghori

   

  Mae digwydd wyneb y wyneb dydd Mawrth 21 Mai 2024 yn Neuadd a Plwyf Dinas Powys rhwng 1500-1900**

   

  Bydd gwaith a gynllunnir yn ystod BA24-25 yn cynnwys trafodaethau gyda thirfeddianwyr, Cyfoeth Naturiol Cymru ac adran gynllunio'r Cyngor. 

 • Llwybr Teithio Llesol Waycock Cross i Faes Awyr Caerdydd (diweddarwyd 22.4.24) 

  Mae cyllid Dyraniad Craidd Teithio Llesol Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i gwblhau dyluniad manwl llwybr cerdded a beicio o Waycock Cross i’r Maes Awyr.

   

  Drwy ddarparu’r llwybr hwn bydd yn galluogi defnyddwyr i feicio/cerdded o Groes Cwrlwys i’r Rhws, a hefyd o’r A48 Sycamore Cross ar hyd y Lôn Pum Millitir.

   

  Mae'r gwaith yn cynnwys llwybr troed/llwybr beicio 1.7 milltir. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig hwn rhwng 11 Hydref a 1 Tachwedd 2022.

   

  Mae adroddiad yr ymgynghoriad ar gael yma: Adroddiad ymgynghori Teithio Llesol.

   

  Bydd gwaith a gynllunnir yn ystod BA24-25 yn cynnwys trafodaethau gyda thirfeddianwyr a chwblhau dyluniad manwl yn barod ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Rhagfyr 2024. 

 • Gwella teithio llesol Sili i Cosmeston (diweddarwyd 22.4.24) 

  Mae cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru wedi’i ddyfarnu i gwblhau dyluniad manwl llwybr teithio llesol gwell sy’n cysylltu Sili â Cosmeston.

   

  Mae'r gwaith yn cynnwys llwybr troed/llwybr beicio 1.6 milltir o Sili i Cosmeston a gwaith cysylltiedig i gynnwys cyfleusterau croesi a gwelliannau i gyffyrdd.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar opsiynau llwybrau ym mis Mawrth 2022. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y llwybr arfaethedig ym mis Ebrill 2023.

   

  Argymhelliad o’r ymgynghoriad yn 2023 oedd archwilio’r hen reilffordd o Arlington Road i The Vineyard. Archwiliwyd hyn yn ystod BA23/24 a phenderfynwyd peidio â bwrw ymlaen â'r opsiwn hwn. Bydd y llwybr cerdded, olwynion a beicio gwell yn gadael Sili ar hyd Lavernock Road ac yn croesi i'r hen reilffordd yn The Vineyard. Bydd hwn wedyn yn cysylltu â'r llwybr presennol yn Railway Walk.

   

  Bydd gwaith a gynllunnir yn ystod BA24-25 yn cynnwy trafodaethau gyda thirfeddianwyr, Cyfoeth Naturio Cymru ac adran gynllunio'r Cyngor. 

 • Gwelliannau teithio llesol - i'r dwyrain o'r Barry (diweddarwyd 22.4.24) 

  Mae Cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru wedi’i ddyfarnu i wneud gwelliannau i sawl llwybr i gerddwyr a nodwyd ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol yn nwyrain y Barri – mae’r rhain yn cysylltu ag ysgolion a chyrchfannau allweddol.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Rhagfyr 2023 ar welliannau a nodwyd.

   

  Yn ystod 2024 bydd adroddiad opsiynau a dichonoldeb yn ystyried gwelliannau beicio i Coldbrook Road East. Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei lansio yn ystod haf 2024. 

 • Cau Strydoedd Ysgolion (diweddarwyd 22.4.24) 

  Mae cyllid Llwybrau Diogel mewn Cymunedau wedi'i ddyfarnu i lansio mwy o amser i gau strydoedd ysgolion ym Mro Morgannwg.

   

  Caewyd treialon ym mis Hydref 2023 yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr-y-fro ac yn Oak Field/Ysgol Gwaun y Nant. Bydd gweithrediad cau swyddfeydd yn barhaol yn cael ei archwilio yn ystod 2024.

   

  Mae gwelliannau i lwybau troed ar Langlands Road a Dobbins Road i fod i ddechrau ym mis Mai 2024. 

 

 Prosiectau sydd ar stop a hyn o bryd:

 • Heol Caerdydd, y Barri - gwella teithio llesol

  Rhoddwyd Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru yn BA21/22 i gwblhau dyluniad manwl o lwybr beicio oddi ar y ffordd 1.7km a rennir ar hyd Heol Caerdydd, y Barri. Bydd y cynllun yn cysylltu llwybr teithio llesol presennol ar Ffordd y Mileniwm â llwybr teithio llesol newydd posibl o gylchfan Biglis i Ddinas Powys neu â'r llwybr presennol i Sili/Penarth.

  Byddai cysylltu’r cynlluniau hyn â’i gilydd yn darparu rhan fawr o lwybr troed/beicffordd a rennir o Ynys y Barri i Gaerdydd.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y dyluniad arfaethedig ym mis Medi 2021

 • Heol Llanmaes, Llanilltud Fawr - gwelliannau i gerddwyr a beicwyr

  Caniatawyd Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru yn 21/22 i gwblhau dyluniad manwl llwybr beicio oddi ar y ffordd 1.1km a rennir ar hyd Heol Llanmaes, Llanilltud Fawr, gan gysylltu Cyfnewidfa Llanilltud Fawr â Ffordd Bro Tathan.

   

  Byddai'r llwybr teithio llesol arfaethedig yn gwella mynediad i ganol y dref, cyfnewidfa, Ysgol Gynradd Sant Illtyd, Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr, Ysgol Dewi Sant, Ysgol y Ddraig, Meddygfeydd a'r Ganolfan Hamdden.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y dyluniad arfaethedig rhwng 25 Awst 2021 a 22 Medi 2021

 • Llwybr teithio llesol o'r Bont-Faen i Ystradowen 

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng y Bont-faen ac Ystradowen. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar dri llwybr posibl yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2022.

   

  Ystyriwyd canlyniadau'r ymgynghoriad ac argymhellwyd cwblhau dyluniad cysyniad llwybr ar hyd yr hen reilffordd rhwng y Bont-faen ac Ystradowen.

   

  Mae’r adroddiad ymgynghori i’w weld yma: Ymgynghoriad opsiynau llwybrau Teithio Llesol.

   

  Gofynnwyd i'r cyhoedd am sylwadau ac awgrymiadau ar gyfer yr ardal o dan ffordd osgoi'r Bont-faen i'w hystyried ar gyfer gwariant trafnidiaeth gynaliadwy A106. Bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriad pellach ar y cynnig hwn yn unol ag argymhellion yr adroddiad: Adroddiad A106 Y Bont-faen.

 • Llwybr teithio llesol o'r Bont-Faen i Llanilltud Fawr

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Llanilltud Fawr a’r Bont-faen.

   

  Nid yw'r cynllun hwn yn parhau ar hyn o bryd.

 • Ffordd Penarth i Landochau (Barons Court) Llwybr Teithio Llesol 

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Heol Penarth a The Cogan Spur (cyffordd Barons Court).

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar yr opsiwn llwybr arfaethedig rhwng 22 Medi 2022-13 Hydref 2022 ac mae’r adroddiad ar gael: Adroddiad ymgynghori cynllun Teithio Llesol.

 • Gwelliannau Teithio Llesol Redlands Road, Penarth

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau teithio llesol ar hyd Heol Redlands, Penarth.

 • A48 - Croes Cwrlwys i Deithio Llesol Sain Nicholas 

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Croes Cwrlwys a’r Lôn Pum Milltir.

   

  Mae darpariaeth teithio llesol wedi’i ddatblygu a chynhaliom ymgynghoriad cyhoeddus ar y cysyniad yn ystod mis Awst 2022. Mae canlyniadau’r ymgynghoriad wedi’u dadansoddi a gwneud argymhellion: Adroddiad ymgynghori Sain Nicolas i Groes Cwrlwys.

 • A48 i Llangan Teithio Llesol 

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar welliannau teithio llesol o’r A48 i Langan, i gysylltu â’r ysgol a llwybrau bysiau.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad opsiynau llwybr 2 Mawrth - 23 Mawrth 2022 a bydd gwaith yn parhau ar y dyluniad cysyniad yn BA22/23.

   

  Adroddiad ymgynghori - opsiynau llwybr Llangan Ebrill22.

 • A48 i Deithio Llesol Colwinston

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar welliannau teithio llesol o’r A48 i Dregolwyn, i gysylltu â’r ysgol a llwybrau bysiau.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad yn gynnar yn 2022 a bydd dyluniad cysyniad o'r llwybr a ddewiswyd yn cael ei gwblhau yn BA22/23.

   

  Adroddiad ymgynghori - opsiynau llwybr TERFYNOL


 

 Prosiectau wedi'u cwblhau:

 • Llwybrau diogel mewn cymunedau - Ysgol Gynradd Fairfield ar gau (cwblhawyd ym mis Mai 2023)

  Am nifer o flynyddoedd bu problemau gyda thagfeydd a pharcio ar Dryden Road a'r strydoedd cyfagos. Roedd y rhain yn rhwystr i drigolion, rhieni, disgyblion a'r ysgol.

   

  Ym mis Medi 2020 gofynnwyd i Sustrans Cymru weithio gyda’r ysgol a thrigolion i ddarparu Dyluniad Stryd Cymunedol ar gyfer yr ardal. Nod y prosiect oedd annog a hwyluso teithio llesol i’r ysgol drwy gyfuno seilwaith a newid ymddygiad i greu amgylchedd mwy diogel.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y gwelliannau arfaethedig ym mis Hydref 2021 a dyfarnwyd cyllid yn BA22/23 drwy gronfa SRiC Llywodraeth Cymru i wneud y newidiadau seilwaith a galluogon ni lansio’r rhaglen cau strydoedd ysgol gyntaf yn y Fro. 

   

  SRiC Fairfield Primary - Dryden Road street closure 1.10.21

 • Llwybr Teithio Llesol Eglwys Brewys

  Dyfarnwyd cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2023 i gwblhau llwybr troed/llwybr beicio llawer gwell drwy Eglwys Brewys, lle nad oedd unrhyw ddarpariaeth bresennol ar gyfer beicwyr drwy’r ardal hon, ac nid oedd y llwybrau troed i gerddwyr yn bodloni safonau dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

 • Heol yr Orsaf, y Rhws (cwblhawyd Mawrth 2024) 

  Cwblhawyd gwaith ar gynllun S106/Teithio Llesol ar hyd Heol Porthceri a Heol Fontygary, y Rhws cyn belled ag Ysgol Gynradd y Rhws yn 2023.

   

  Dyfarnwyd Cyllid Teithio Llesol yn BA23/24 i gwblhau llwybr beicio/troedffordd a rennir ar hyd Ffordd yr Orsaf, gan gysylltu Trwyn y Rhws, drwy’r gyfnewidfa drafnidiaeth, â’r pentref.

   

  Photo of active travel route along Station Road April 2024

 • Gwelliannau Teithio Llesol Gwenfô

  Dyfarnwyd cyllid yn BA23/24 i gwblhau'r canynol:

  • Gosod croesfan twcan ar gylchfan Castell Walston sy’n cysylltu â’r llwybr troed/llwybr beicio a rennir yn bresennol ar hyd Port Road.
  • Gwneud gwelliannau i lwybrau troed drwy bentref Gwenfô.
  • Cwblhau’r cynllun cysyniad ac astudiaeth ddichonoldeb o barhad y llwybr troed/llwybr beicio a rennir ar hyd Port Road - y cyswllt coll o Gastell Walston i Goldsland Walk.

  Toucan Crossing Wenvoe - March 2024

 • Llwybr Beic/Troedffordf Teithio Llesol Sain Tathan (cwblhawyd Mawrth 2022) 

  Roedd pryderon wedi’u codi am yr amgylchedd priffyrdd yn yr ardal hon, yn benodol ar gyfer cerddwyr, a disgyblion ysgol yn cerdded, yn sgwtio neu’n beicio i’r ysgol. Mewn ymateb mae'r Cyngor wedi gwneud gwelliannau i greu amgylchedd cerdded, beicio ac olwynion mwy diogel.

   

  Cwblhawyd y gwaith o adeiladu llwybr troed/llwybr beicio defnydd a rennir ym mis Mawrth 2022. Arweiniodd y datblygiad hwn at roi cyllid pellach i gwblhau rhan o'r llwybr troed coll o flaen The Gathering Place, yn ogystal â pharhad llwybr beicio/troedffordd drwy Eglwys Brewys. 

 • Storio beiciau mewn ysgolion a lleoliadau cyhoeddus - wedi'i gwblhau ac yn parhau

  Defnyddir Cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru i ddarparu storfa feiciau a sgwteri mewn ysgolion a lleoliadau cyhoeddus ar draws Bro Morgannwg.

   

  Dyma rai lluniau o osodiadau diweddar: 

   

  Barry Dock Interchange Oct 2023

  St Athan Primary Cycle Shelter May22Gladstone Primary cycle shelter Feb21

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau am unrhyw un o'r uchod, cysyllwch â:                             

Active Travel VOG logo