Cost of Living Support Icon

Cynlluniau Teithio Llesol a Phrosiectau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Dyma'r cynlluniau Teithio Llesol a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a ddatblygir gan y Cyngor yn bresennol.

 

Sustrans - Children with bikes

Daw cyllid Teithio Llesol gan Lywodraeth Cymru ar ffurf grant wedi’i neilltuo, a elwir yn ddyraniad craidd, a grantiau mwy ar gyfer prosiectau penodol y mae'n rhaid i awdurdodau lleol wneud cais amdano mewn proses gystadleuol.

Yn ogystal, mae'r Cyngor yn derbyn cyfraniadau ariannol Adran 106 trafnidiaeth gynaliadwy, pan gaiff datblygiadau newydd eu hadeiladu, a ddefnyddir i wella gwasanaethau teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus mewn ardal leol.

 

Mae Teithio Llesol yn ymwneud â chysylltu pobl â'u cymunedau.  Rydym am i bobl fod yn falch o’r lle y maent yn dod ohono, a theimlo'n ddiogel yn cerdded neu'n beicio o amgylch eu cymdogaethau lleol.  Mae hefyd yn ymwneud â gofalu am ein hamgylchedd.  Mae Teithio Llesol yn ffordd hawdd o gynnwys ymarfer corff yn eich diwrnod, a fydd yn helpu i wella eich iechyd meddwl a chorfforol.

 

Rydym am sicrhau mai opsiynau teithio llesol yw dewis cyntaf trigolion Bro Morgannwg.  Dyma'r cynlluniau yr ydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd:

 

 • Llwybr Teithio Llesol Sain Tathan (prosiect wedi'i gwblhau ym mis Mawrth 2022)

  Mynegwyd pryderon am yr amgylchedd priffyrdd yn yr ardal hon, yn benodol i gerddwyr, a'r disgyblion ysgol hynny a fydd yn cerdded, yn sgwtera neu'n beicio i'r ysgol.  Mewn ymateb i hyn, mae swyddogion y Cyngor wedi ymchwilio i ffyrdd o wneud gwelliannau a fydd yn helpu i greu amgylchedd cerdded, beicio ac olwynio diogelach.

    

   

   

 • Llwybr Teithio Llesol Eglwys Brewis (diweddaru 23.06.2023)

  Mae Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru wedi'i roi i edrych ar ddyluniad ac ymarferoldeb llwybr teithio llesol yn Eglwys Brewis.  Ar hyn o bryd nid oes darpariaeth ar gyfer beicwyr ar hyd y ffordd hon ac nid yw llwybrau troed i gerddwyr yn cyrraedd safonau dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. 

   

  Roedd ymgynghoriad dylunio llwybr ar gael rhwng 15 Rhagfyr 2021 a 12 Ionawr 2022 ac mae adroddiad yr ymgynghoriad ar gael yma: Adroddiad llwybr Eglwys Brewis

     

   

   

   

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar ddyluniad terfynol y llwybr rhwng mis Rhagfyr a mis Ionawr 2023 a gellir darllen yr adroddiad yma: Adroddiad ymgynghori dylunio terfynol Eglwys Brewis.

    

   

  Mae’r gwaith o adeiladu’r llwybr wedi dechrau ac amcangyfrifir y bydd wedi’i gwblhau ym mis Chwefror 2024. 

   

   

   

   

 • Ffordd Llan-faes, Llanilltud Fawr – gwelliannau i gerddwyr a beicwyr

  Mae Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru wedi'i roi i edrych ar ddyluniad ac ymarferoldeb llwybr beicio a cherdded a rennir 1.1km oddi ar y ffordd ar hyd Ffordd Llan-faes, Llanilltud Fawr, gan gysylltu Cyfnewidfa Llanilltud Fawr â Ffordd Bro Tathan.

   

  Byddai'r llwybr teithio llesol arfaethedig yn gwella mynediad i ganol tref Llanilltud Fawr, Ysgol Gynradd Illtud Sant, Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr, Ysgol Dewi Sant, Ysgol y Ddraig, meddygfeydd a’r Ganolfan Hamdden.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad rhwng 25 Awst a 22 Medi 2021.

   

  Adroddiad ymgynghori: Consultation report Llanmaes Road Cymraeg

   

  Ni chyflwynwyd hyn ar gyfer cyllin yn 22/23.  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Llwybr teithio llesol o’r Barri i Ddinas Powys (diweddaredig 23.06.23)

  Defnyddir cyllid Dyrannu Craidd Teithio Llesol i barhau â dyluniad y llwybr teithio llesol hwn.   

   

   

   

  Mae ymgynghoriad opsiwn llwybrau bellach wedi dod i ben ac mae'r adroddiad ymgynghori ar gael.

   

   

  Bydd gwaith a gynllunnir yn ystod BA23-24 yn cynnwys arolygon ecolegol, modelu llifogydd ac ymchwiliadau perchnogaeth tir. Cynhelir ymgynghoriad pellach pan fo'n briodol.

   

   

   

 • Ffordd Caerdydd, gwella teithio llesol y Barri

  Mae Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru wedi'i roi i edrych ar ddyluniad ac ymarferoldeb llwybr beicio a cherdded a rennir 1.7km oddi ar y ffordd ar hyd Ffordd Caerdydd, y Barri.  Bydd y cynllun yn cysylltu llwybr teithio llesol sydd eisoes yn bodoli ar Ffordd y Mileniwm â llwybr teithio llesol newydd posibl o gylchfan Biglis i Ddinas Powys neu â'r llwybr presennol i Sili/Penarth.  Byddai cysylltu'r cynlluniau hyn â'i gilydd yn darparu rhan fawr o droedffordd/beicffordd a rennir o Ynys y Barri i Gaerdydd.

   

  Darparwyd cyllid dylunio cysyniadau drwy Deithio Llesol Craidd yn 20/21.  Bydd cyllid drwy 21/22 yn cwblhau dyluniad manwl y llwybr hwn ac yn cynnal ymgynghoriad pellach.

   

  Cynhelir ymgynghoriad ar y dyluniad arfaethedig rhwng 15 Medi a 12 Hydref 2021.  

   

  Adroddiad ymgynghori

   

  Ni chyflwynwyd y cynllun hwn i'w ariannu ym mlwyddyn ariannol 22/23.

   

   

   

 

 • Waycock Cross i lwybr teithio llesol maes awyr Caerdydd (diweddarwyd 22.11.22)

  Darparwyd Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru ym mlwyddyn ariannol 21/22 i barhau ag arolygon a dylunio gwaith ar gyfer llwybr teithio llesol arfaethedig o Waycock Cross, y Barri i Faes Awyr Cymru Caerdydd.  Trwy ddarparu’r llwybr hwn, byddai modd cysylltu beicffordd/troedffordd Croes Cwrlwys i’r Barri â llwybr cyswllt y Rhws i Faes Awyr Caerdydd, yn ogystal â’r Lôn Pum Milltir i’r A48.

   

  Mae'r gwaith yn cynnwys cyswllt troedffordd/beicffordd 1.7 milltir o gylchfan Waycock Cross, Port Road, y Barri i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a gwaith cysylltiedig i gynnwys cyfleusterau croesi a gwella cyffyrdd. 

   

  Roedd ymgynghoriad cyhoeddus y llwybr yma rhwng 11 Hydref a 1 Tachwedd 2022.  Mae'r adroddiad ymgynghori ar gael yma: Adroddiad ymgynghori Teithio Llesol

 • Gwella teithio llesol Sili i Cosmeston (diweddarwyd 23.06.23)

  Darparwyd Cyllid Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru ym mlwyddyn ariannol 21/22 i gwblhau astudiaeth dichonoldeb a dylunio cysyniadau (gan gynnwys arolwg topograffig, arolwg ecoleg ac archwiliad diogelwch ar y ffyrdd) o lwybr teithio llesol gwell o Sili i Cosmeston. 

   

  Mae'r gwaith yn cynnwys cyswllt troedffordd/beicffordd 1.6 milltir Sili i Cosmeston a gwaith cysylltiedig i gynnwys cyfleusterau croesi a gwelliannau i gyffyrdd. 

   

  Roedd ymgynghoriad opsiynau llwybr ar gael rhwng 17 Chwefror a 10 Mawrth 2022.  Adroddiad ymgynghori opsiynau llwybr.  Mae'r gwaith o gynllunio'r llwybr ar hyd yr hen reilffordd wedi'i gwblhau ac rydym bellach yn ymgynghori ar y dyluniad hwn.

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 12 Ebrill a 3 mai 2023 are ddyluniad cysyniad y llwybr hwn.  Mae adroddiad yr ymgynghoriad yma.

   

  Bydd gwaith yn parhau yn unol ag argymhellion yr ymgynghoriad cyhoeddus drwy gydol Blwyddyn 23-23.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - Ysgol Gynradd Fairfield (prosiect wedi'i gwblhau ar Mai 2023)

  Ers blynyddoedd lawer bu problemau gyda thagfeydd a pharcio ar Dryden Road a'r strydoedd cyfagos ac mae'r rhain yn rhwystr i breswylwyr, rhieni, myfyrwyr a'r ysgol. 

   

  Ym mis Medi 2020 dyfarnwyd contract i Sustrans Cymru trwy Gronfa Teithio Llesol Dyrannu Craidd Llywodraeth Cymru i ddarparu Cynllun Stryd Cymunedol yn Ysgol Gynradd Fairfield.  Nod y prosiect hwn yw annog a hwyluso teithio llesol i'r ysgol trwy gyfuno gwelliannau i seilwaith a newid ymddygiad er mwyn creu amgylchedd mwy diogel.

   

  Rhoddwyd arian drwy gronfa Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru ym mlwyddyn ariannol 21/22 i barhau â'r prosiect hwn a chreu amgylchedd i annog teithio llesol.

   

  Mae rhagor o fanylion am y prosiect hwn ar gael drwy ddilyn y ddolen hon: 

   

  fairfield-sustrans-uk.hub.arcgis.com

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar welliannau arfaethedig yn ystod mis Hydref 2021 a gellir gweld yr adroddiad ymgynghori terfynol yma: Consultation report - Fairfield School SRiC 16.11.21

   

  Dryden Road yn dangos cyn delwedd gyda cheir ac ar ôl delwedd heb geir

   (credyd delwedd Sustrans Cymru)

 

 • Llwybr Teithio Llesol y Bont-faen i Ystradowen (diweddarwyd 20.10.22)

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng y Bont-faen ac Ystradowen. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar dri llwybr posibl yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2022.

  Mae canlyniadau’r ymgynghoriad wedi’u hystyried a byddwn yn parhau i ddatblygu llwybr teithio llesol ar hyd yr hen reilffordd rhwng y Bont-faen ac Ystradowen.

  Mae’r adroddiad ymgynghori i’w weld yma: Ymgynghoriad opsiynau llwybrau Teithio Llesol

  Gofynnwyd i'r cyhoedd am sylwadau ac awgrymiadau ar gyfer yr ardal o dan ffordd osgoi'r Bont-faen i'w hystyried ar gyfer gwariant trafnidiaeth gynaliadwy A106. Bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriad pellach ar y cynnig hwn yn unol ag argymhellion yr adroddiad: Adroddiad S106 Y Bont-faen

 •  Llwybr Teithio Llesol y Bont-faen i Lanilltud Fawr

  Derbyniwyd cyllid teithio llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Llanilltud Fawr a'r Bont-faen.


  Ni chyflwynwyd y cynllun hwn i'w ariannu ym mlwyddyn ariannol 22/23.

 •  Llwybr Teithio Llesol Sain Tathan i'r Rhws - DIWEDDARWYD 20.10.22

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Sain Tathan a’r Rhws. Rhoddwyd cyllid Dyraniad Craidd ar gyfer BA22/23 i barhau i ddatblygu llwybrau.

  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar dri llwybr posibl yn ystod mis Gorffennaf 2022.

  Mae’r adroddiad ymgynghori i’w weld yma: Ymgynghoriad opsiynau llwybrau Teithio Llesol

  Diweddarwyd 22 Medi 2022:

  Bydd gwaith yn dechrau ar Gam 1 o welliannau S106/Teithio Llesol ar hyd Heol Porthceri a Heol Fontygary ar 3 Hydref. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd tua 24 wythnos i'w gwblhau.

  Cliciwch ar y ddolen hon am fanylion y cynllun.

 •  Croes Cwrlwys i Lwybr Teithio Llesol Sant Nicholas (diweddaru 3.10.22)

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol o opsiynau llwybr yr A48 rhwng Croes Cwrlwys a'r Five Mile Lane.

  Mae darpariaeth teithio llesol wedi’i datblygu a chynhaliom ymgynghoriad cyhoeddus ar y cysyniad yn ystod mis Awst 2022. Mae canlyniadau’r ymgynghoriad wedi’u dadansoddi a gwnaed argymhellion: Adroddiad ymgynghori Sain Nicolas i Groes Cwrlwys •  Teithio Llesol yr A48 i Langan a Dregolwyn

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol Ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar welliannau teithio llesol rhwng yr A48 a Dregolwyn a Llangan.

  Tregolwyn - ymgynghoriad a gynhaliwyd 17 Chewfror - 23 Mawrth 2022:

  Consultation report - route options WELSH

  Llangan - ymgynghoriad a gynhaliwyd 2 Mawrth - 23 Mawrth 2022:

  Bellach mae gennym dri opsiwn llwybr posibl ar gael i'r cyhoedd edrych arnynt a'n helpu i ddewis pa un i'w gymryd i'r cam nesaf o ddylunio.

  Consultation report - route options FINAL

 •  Ffordd Penarth i Deithio Llesol Llandochau (diweddaredig 17.11.22)

  Derbyniwyd cyllid teithio llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau llwybrau teithio llesol rhwng Heol Penarth a The Merrie Harrier, Llandochau.

  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar yr opsiwn arfaethedig am y llwybr 22 Medi 2022-13 Hydref 2022 ac mae'r adroddiad ar gael: Adroddiad ymgynghori ar gynllun Teithio Llesol 

 •  Teithio Llesol Ffordd Redlands

  Derbyniwyd cyllid Teithio Llesol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021 i edrych ar opsiynau teithio llesol ar hyd Redlands Road, Penarth. 

  Ni chyflwynwyd y cynllun hwn i'w ariannu ym mlwyddyn ariannol 22/23.

 • Ffordd Gorsaf, Rhws (diweddaru 23.06.23)

  Mae gwaith ar gynllun S106/Teithio Llesol bellach wedi'i gwblhau ar Heol Porthceri a Heol Fontygary, Y Rhws.

   

  Mae cyllid wedi'i roi yn BA23/24 i gwblhau gwaith ar hyd Ffordd yr Orsaf, gan gysylltu Trwyn y Rhws, trwy'r gyfnewidfa drafnidiaeth, â'r pentref.

   

  Disgwylir i'r gwaith ddechrau Gorffennaf 2023 a'i gwblhau erbyn diwedd Tachwedd 2023.

   

  Mae dyluniad manwl y cynllun i'w weld yma: Station Road, Y Rhws

 • Teithio Llesol Gwenfo (diweddaru 23.06.23) 

  Mae cyllid wedi'i roi i gwblhau'r gwaith canlynol yn ystod 23-24:

  Gosod croesfan twcan ar gylchfan Castell Walston;

  Gwneud mân welliannau i'r llwybr cerdded/beicio presennol drwy bentref Gwenfô;

  Cwblhau astudiaeth dylunio ac ymarferoldeb i barhad y llwybr defnydd a rennir o Gastell Walston i Goldsland Walk.

 •  Gwelliannau Teithio Llesol - Dwyrain y Barri (diweddaru 12.2.24)

  Mae cyllid wedi'i roi i archwilio gwelliannau cerdded, seiclo ac olwynion yn nwyrain y Barri sy'n cysylltu ag ysgolion a chyrchfannau allweddol.  

   

  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 15 Rhagfyr 2023 a 10 Ionawr 2024 a gellir gweld yr adroddiad ymgynghori yma: Adroddiad ymgynghori Dwyrain y Barri.

   

  Mae'r gwelliannau arfaethedig, yn unol ag argymhellion yr adroddiad, wedi'u cyflwyno ar gyfer cyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ar gyfer BA24/25.

   

   

   

   

   

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar yr opsiwn arfaethedig am y llwybr 22 Medi 2022-13 Hydref 2022 ac mae'r adroddiad ar gael: Adroddiad ymgynghori ar gynllun Teithio Llesol   

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch unrhyw beth o’r uchod, cysylltwch â