Cost of Living Support Icon

Teithio Llesol  Active Travel VOG logo

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio ar hybu a gwella cyfleoedd ar gyfer teithio llesol o fewn ardal yr ardal awdurdod lleol.

 

 

Ynghylch Teithio Llesol

Ystyr Teithio Llesol ywcwblhau teithiau bob dydd byr drwy gerdded a seiclo, er enghraifft teithiau i'r ysgol, i'r gwaith, i siopau neu i wasanaethau.  Nid yw Teithio Llesol yn cynnwys teithiau at ddibenion hamdden a chymdeithasu.

 

 

 

Ym mis Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Mae hon yn ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio llwybrau Teithio Llesol addas mewn anheddau penodol, yn ôl yr hyn y mae Llywodraeth Cymru'n ei nodi.

 

Cyflwynodd y Cyngor eu Mapiau Rhwydwaith Integredig ym mis Tachwedd 2017 a oedd yn nodi dyheadau'r Awdurdod ar gyfer gwella llwybrau teithio egnïol ledled y Sir dros y 15 mlynedd nesaf.

 

Roeddent yn cynnwys llwybrau a oedd yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd ond efallai nad oeddent wedi cyrraedd safon y llwybrau Teithio Gweithredol, neu roeddent yn llwybrau nad oeddent yn bodoli ond a nodwyd o fewn cynlluniau strategol eraill, neu a nodwyd trwy'r broses ymgynghori.

 

Sustrans image urban

Credyd llun: Sustrans

Mae Adran 4 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i'r rhifyn nesaf o'r INM gael ei gyflwyno gan awdurdodau lleol dair blynedd yn dilyn y rhifyn blaenorol, neu heb fod yn hwyrach na dyddiad a bennir gan Weinidogion Cymru.  O ystyried pandemig Covid-19, roedd y Gweinidogion o'r farn ei bod yn briodol ymestyn y gwaith o gyflwyno'r cylch nesaf o fapiau rhwydweithiau integredig a diweddaru mapiau llwybrau presennol hyd at 31 Rhagfyr 2021.

 

Cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg ymgynghoriad eang â'r cyhoedd drwy gydol 2021, a chymeradwywyd y Map Rhwydwaith Teithio Llesol newydd gan Lywodraeth Cymru ym mis Awst 2022.

 

Ym mis Tachwedd 2023 cytunodd y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd i ymestyn y dyddiad nesaf i bob awdurdod lleol gyflwyno fersiynau diwygiedig o’u Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (MRhTLl), i 1 Rhagfyr 2026. Bydd hyn yn galluogi awdurdodau lleol i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau newydd. llwybrau a gwelliannau i'w rhwydweithiau, cyn iddynt ddechrau'r broses o adolygu eu mapiau eto. 

 

  

Map Rhwydwaith Teithio Llesol

 

Rhaid i holl awdurdodau lleol Cymru gynhyrchu mapiau o rwydweithiau cerdded a beicio yn eu ardaloedd lleol, a adnabyddir fel Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (MRhTLl).

 

Mae canllaw defnyddwyr Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn egluro sut i gael mynediad at a defnyddio’r mapiau ar-lein.

 

Mae canllaw gwybodaeth gefndirol Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn esbonio Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (a sut i'w dehongli).

 

  

Cyllid teithio llesol

 

Mae'r Cyngor wedi derbyn swm o arian gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd â nifer o welliannau Teithio Llesol, gan gynnwys prosiectau dichonoldeb, dylunio ac adeiladu bach ledled Bro Morgannwg.

 

Mae manylion cynlluniau teithio llesol, sydd wedi’u hariannu ar hyn o bryd, i'w gweld ar ein tudalen Teithio Llesol a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a rhestrir manylion y Dyraniad Craidd Teithio Llesol isod.

 

 

 

Os hoffech gysylltu â ni ar faterion yn ymwneud â Theithio Llesol ym Mro Morgannwg, e-bostiwch: