Teithio Llesol

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio ar hybu a gwella cyfleoedd ar gyfer teithio llesol o fewn ardal yr ardal awdurdod lleol.

 

Bike-on-cycle-route


Ystyr Teithio Llesol ywcwblhau teithiau bob dydd byr drwy gerdded a seiclo, er enghraifft teithiau i'r ysgol, i'r gwaith, i siopau neu i wasanaethau.  Nid yw Teithio Llesol yn cynnwys teithiau at ddibenion hamdden a chymdeithasu.  

 

Cyllid teithio llesol

Dyfarnwyd swm o arian i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru i gyflawni nifer o welliannau Teithio Llesol, gan gynnwys projectau dichonoldeb, dylunio ac adeiladu bach ledled Bro Morgannwg.

 

 

Ym mis Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Mae hon yn ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio llwybrau Teithio Llesol addas mewn anheddau penodol, yn ôl yr hyn y mae Llywodraeth Cymru'n ei nodi.

 

Mae’r Cyngor bellach yn gweithio tuag at gyflwyno ei Fapiau Rhwydwaith Integredig sy’n amlinelli nodau’r Cyngor o ran gwella llwybrau Teithio Llesol ledled y Sir dros y 15 o flynyddoedd nesaf. Byddant yn cynnwys llwybrau a ddefnyddir ar hyn o bryd, nad ydynt o bosibl yn cyrraedd safon llwybrau Teithio Llesol. Efallai yr ydynt yn llwybrau nad ydynt yn bodoli sydd wedi cael eu nodi mewn Cynlluniau Strategol eraill, neu sydd wedi cael eu hadnabod drwy'r broses ymgynghori.

 

Mae camau Mapiau Rhwydwaith Integredig a gaiff eu dilyn yn cynnwys y canlynol:

 

  • Casglu Gwybodaeth

  • Mapio Teithiau

  • Asesu Llwybrau

  • Nodi Mapiau a Chynllun Rhwydwaith Integredig Drafft

  • Dilysu

  • Cynllun Terfynol a Blaenoriaethu