Children-Leaving-School

Trafnidiaeth Ysgol

Mae gan Awdurdodau Addysg Lleol ddyletswydd statudol i ddarparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim i ddisgyblion o oed ysgol statudol sy'n byw y tu hwnt i'r pellter cerdded i'r ysgol briodol agosaf.  

 

Nid yw’r Cyngor yn darparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim i blant oed meithrin oni bai am y rheiny â Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig (AAA).  

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg bolisi disgresiwn sy'n rhoi help ariannol tuag at deithio i'r coleg ac adref.  

 

Os yw eich plentyn yn gymwys am drafnidiaeth i’r ysgol am ddim, fel arfer rhoddir caniatâd iddo deithio ar gerbyd contract arbennig os oes un yn gwasanaethu’ch ardal. Mewn achosion eraill darperir pas bws i deithio ar y rhwydwaith gwasanaeth.  

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn darparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim ar gyfer:  

 • Disgyblion o oedran cynradd sy’n byw dwy filltir neu fwy o'u hysgol dalgylch ddynodedig agosaf o'r fath. 
 • Disgyblion o oedran uwchradd sy’n byw tair milltir neu fwy o'u hysgol dalgylch ddynodedig agosaf o'r fath. 

 

Trefniadau Trafnidiaeth Ysgolion Prif Ffrwd ar Gyfer 2022-23

Bydd rhieni/gofalwyr yn cael llythyrau, fel sy’n arferol dros yr haf, yn rhoi gwybod iddynt am y gwasanaeth y bydd eu plant wedi’u neilltuo iddo, gyda rhybudd y dylent fynd i’r dudalen we trafnidiaeth ysgol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Gwybodaeth Pwysig 

 

Disgyblion â hawl

Mae disgyblion o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 11 yn cael eu hasesu’n awtomatig ar gyfer trafnidiaeth ysgolion prif ffrwd am ddim. Mae disgyblion oedran ysgol gynradd yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol am ddim os ydynt yn byw mwy na 2 filltir i ffwrdd o’u hysgol ddalgylch, neu’r un agosaf nesaf os yw un y dalgylch yn llawn. Mae disgyblion oedran ysgol uwchradd yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol am ddim os ydynt yn byw mwy na 3 filltir i ffwrdd o’u hysgol ddalgylch, neu’r un agosaf nesaf os yw un y dalgylch yn llawn.  

 

Nid oes angen cwblhau na llofnodi unrhyw ffurflenni a chaiff llythyrau/pasiau/amserlenni eu hanfon yn uniongyrchol i gyfeiriadau cartref erbyn dydd Gwener 19 Awst 2022.  

 

Dim ond disgyblion sydd wedi cofrestru’n hwyr, sydd wedi symud i gyfeiriad newydd neu a fydd yn dechrau cyrsiau addysg ôl-16 (Blwyddyn 12) ym mis Medi fydd yn gorfod cysylltu â’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol:

 

 • Derbyniadau Newydd - Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 

  Mae’r holl ddisgyblion yn y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 wedi’u hasesu a chaiff llythyr/pàs bws ei (h)anfon i gyfeiriad cartref y disgyblion cymwys erbyn dydd Gwener 19 Awst 2022. Felly os oes unrhyw broblemau, bydd gennym ddigon o amser i wneud newidiadau dros wyliau’r haf. Os nad ydych wedi derbyn eich pàs bws neu lythyr erbyn dydd Gwener 19 Awst 2022, cysylltwch â’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol:

   

   

 • Blwyddyn 1 i Flwyddyn 11 

  Bydd yr holl ddisgyblion sydd wedi cael trafnidiaeth ysgol am ddim eleni’n derbyn llythyr/pàs bws yn awtomatig a gaiff ei anfon i gyfeiriad y rhiant/gwarcheidwad (cysylltwch â ni os ydych wedi symud yn ddiweddar) ynghyd â chrynodeb o’r polisi, y cod ymddygiad teithio ac amserlen y llwybr. Os nad ydych wedi derbyn eich pàs bws neu eich llythyr erbyn dydd Gwener 19 Awst 2022, cysylltwch â’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol:

   

 • Disgyblion Ôl-16 (Blwyddyn 12 i Flwyddyn 13) 

  Bydd angen i ddisgyblion sy’n dechrau ym Mlwyddyn 12 ac sydd am barhau gyda’u hastudiaethau o fis Medi 2022 ymlaen (yn eu hysgol ddalgylch neu yng Ngholeg Dewi Sant) roi gwybod i’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol erbyn dydd Llun 29 Awst 2022 fan pellaf er mwyn derbyn eu pàs ar gyfer dechrau mis Medi.  

   

  E-bostiwch 2021schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk cyn gynted â phosibl gyda’r wybodaeth ganlynol:  

  • Enw’r plentyn

  • Dyddiad geni 

  • Cyfeiriad

  • Rhif cyswllt

  • Ysgol

  • Rhif y llwybr (os yw’n hysbys)

   

   TRAFNIDIAETH YSGOL ÔL-16, 2022-23

   

   

  Sylwer: Mae’r disgyblion hynny sy’n gymwys am drafnidiaeth ysgol am ddim yn cytuno i gydymffurfio â pholisi trafnidiaeth Ysgolion Cyngor Bro Morgannwg a chod ymddygiad teithio Llywodraeth Cymru.

   


 

Disgyblion Heb Hawl  

 • Prynu pàs bws ar wasanaeth ysgol a gontractir  

   

   

   

   

   

   

   

  Prynu Tocyn Bws Ysgol ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2021/22 (h.y. y Flwyddyn Gyfredol)

  Os ydych am brynu sedd sbâr ar fws ysgol dan gontract yna llenwch Ffurflen Gais Tocyn Prynu Trafnidiaeth Ysgol 2021-22 a'i dychwelyd i schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Prynu Tocyn Bws Ysgol ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2022/23 (h.y. Dechrau Medi 2022) 

  Bydd manylion am sut y gallwch wneud hyn yn cael eu rhyddhau yma bythefnos cyn diwedd tymor yr Haf 2022.   Peidiwch â defnyddio ffurflen gais 2021/22 nac unrhyw ffurflen o flynyddoedd blaenorol i geisio gwneud cais ymlaen llaw, gan na fyddant yn cael eu derbyn.

   

  Sylwer (yn amodol ar newid 2022-23):

  • Cost pàs yw £300 fesul blwyddyn academaidd (h.y. 2021-22).  Fodd bynnag, oherwydd sefyllfa pandemig Covid-19, byddwch yn cael anfoneb o £100 tuag at ddiwedd pob tymor academaidd rhag ofn y gorfodir rhagor o gyfyngiadau symud neu gau ysgolion a bod angen ail-gyfrifo’r taliadau pro rata.  Bydd peidio â thalu am bàs a brynir erbyn diwedd pob tymor yn golygu eich bod yn fforffedu'r lle a neilltuwyd ar gyfer y tymor/tymhorau canlynol.

  • Mae’r Cyngor yn gorfod neilltuo lle i ddisgyblion ôl-16 y mae’n bosibl na fyddent yn penderfynu dod yn ôl i’r ysgol/coleg tan ar ôl diwrnod canlyniadau yn hwyr ym mis Awst. Felly, mae'n bosibl na fydd y Cyngor yn gallu dyrannu ceisiadau am bàs a brynir hyd at drydedd wythnos mis Medi 2021, fan gynharaf.

  • Oherwydd Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus (PSVAR), ni all y Cyngor werthu capasiti sbâr ar rai gwasanaethau (h.y. y cerbydau hynny nad ydynt yn cydymffurfio â PSVAR neu sydd wedi cael caniatâd dros dro tan 31 Rhagfyr 2021 gan yr Adran Dafnidiaeth). O dan amgylchiadau o'r fath, byddwn yn rhoi cyngor ar ôl i chi gyflwyno'ch cais.  Ar hyn o bryd nid yw’n hysbys a fydd yr Adran Drafnidiaeth yn dyfarnu eithriadau pellach heibio 31 Rhagfyr 2021, felly efallai na fydd yn bosibl gwerthu seddi rhydd ar rai gwasanaethau. Caiff gwybodaeth am hyn ei hanfon allan pan fydd gan y Cyngor benderfyniad yr Adran Drafnidiaeth.

   

  Dylid e-bostio ffurflenni cais wedi eu cwblhau i:

   

   

 • Gwasanaethau Talu Ffïoedd


   

   

   

   

   

   

  Os ydych yn dymuno prynu pàs ar gyfer gwasanaeth sy’n codi ffi, cysylltwch â gweithredwr yn uniongyrchol.

   

 

 

 

Pas Bws Ysgol Am Ddim 

Os ydych am holi am drafnidiaeth ysgol am ddim (gan gynnwys Coleg Caholig dewi Sant a myfyrwyr blwyddyn 12/13 eraill), anfonwch e-bost gyda'r wybodaeth ganlynol:

 • Enw'r plentyn:
 • Dyddiad Geni:
 • Cyfeiriad:
 • Rhif Cyswllt:
 • Ysgol:
 • Rhif y llwybr deithio (os yn wybydus):

 

Nodwch: Ni fyddwn yn darparu trafnidiaeth ysgol am ddim os, o ganlyniad i ddewis rhieni, fod eich ysgol yn mynychu ysgol nad hi yw’r ysgol agosaf neu’r ysgol ddalgylch ddynodedig.

Prynu Pas Bws Ysgol 

 

Prynu Tocyn Bws Ysgol ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2021/22 (h.y. y Flwyddyn Gyfredol)

Os ydych am brynu sedd sbâr ar fws ysgol dan gontract yna llenwch Ffurflen Gais Tocyn Prynu Trafnidiaeth Ysgol 2021-22 a'i dychwelyd i schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk

Prynu Tocyn Bws Ysgol ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2022/23 (h.y. Dechrau Medi 2022) 

Bydd manylion am sut y gallwch wneud hyn yn cael eu rhyddhau yma bythefnos cyn diwedd tymor yr Haf 2022.   Peidiwch â defnyddio ffurflen gais 2021/22 nac unrhyw ffurflen o flynyddoedd blaenorol i geisio gwneud cais ymlaen llaw, gan na fyddant yn cael eu derbyn.

 

Dylid e-bostio ffurflenni cais wedi eu cwblhau i:

 

Os hoffech brynu pàs am wasanaeth talu ffioedd, cysylltwch â gweithredwr y Bws yn uniongyrchol.

 

Pas Bws Newydd 

Gellir cael pasys newydd gan yr Uned Cludiant Teithwyr am ffi weinyddol o £10 ar gyfer pob pas newydd.