Children-Leaving-School

Trafnidiaeth Ysgol

Mae gan Awdurdodau Addysg Lleol ddyletswydd statudol i ddarparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim i ddisgyblion o oed ysgol statudol sy'n byw y tu hwnt i'r pellter cerdded i'r ysgol briodol agosaf.  

 

Nid yw’r Cyngor yn darparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim i blant oed meithrin oni bai am y rheiny â Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig (AAA).  

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg bolisi disgresiwn sy'n rhoi help ariannol tuag at deithio i'r coleg ac adref.  

 

Os yw eich plentyn yn gymwys am drafnidiaeth i’r ysgol am ddim, fel arfer rhoddir caniatâd iddo deithio ar gerbyd contract arbennig os oes un yn gwasanaethu’ch ardal. Mewn achosion eraill darperir pas bws i deithio ar y rhwydwaith gwasanaeth.  

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn darparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim ar gyfer:  

  • Disgyblion o oedran cynradd sy’n byw dwy filltir neu fwy o'u hysgol dalgylch ddynodedig agosaf o'r fath. 
  • Disgyblion o oedran uwchradd sy’n byw tair milltir neu fwy o'u hysgol dalgylch ddynodedig agosaf o'r fath. 

 

 

NODYN PWYSIG:

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn ystried dileu gwasanaeth cludinat ysgol â thâi, a all gael eu tynnu'n ôl ar ôl mis Gorffennaf 2020.  Bydd cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol ar gael i blant cymwys o hyd.  

 

 

 

 

Pas Bws Ysgol Am Ddim 

Os ydych am holi am drafnidiaeth ysgol am ddim (gan gynnwys Coleg Caholig dewi Sant a myfyrwyr blwyddyn 12/13 eraill), anfonwch e-bost gyda'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw'r plentyn:
  • Dyddiad Geni:
  • Cyfeiriad:
  • Rhif Cyswllt:
  • Ysgol:
  • Rhif y llwybr deithio (os yn wybydus):

 

Nodwch: Ni fyddwn yn darparu trafnidiaeth ysgol am ddim os, o ganlyniad i ddewis rhieni, fod eich ysgol yn mynychu ysgol nad hi yw’r ysgol agosaf neu’r ysgol ddalgylch ddynodedig.

Prynu Pas Bws Ysgol 

Ni ddarperir trafnidiaeth i'r ysgol am ddim, o ganlyniad i ddewis rhieni, mae eich plentyn yn mynychu ysgol arall yn hytrach na'r ysgol agosaf neu’r ysgol ddalgylch ddynodedig.

 

Cost: £300 y flwyddyn

 

 

Mae ceisiadau wedi’i gwblhau yn gallu cael eu danfon trwy’r post neu drwy ebost.

 

Tîm Trafnidiaeth Teithwyr 

Cyngor Bro Morgannwg 

Depo a Swyddfeydd Alps 

Alps Quarry Road

Gwenfô

CF5 6AA

 

 

Os hoffech brynu pàs am wasanaeth talu ffioedd, cysylltwch â gweithredwr y Bws yn uniongyrchol.

 

Pas Bws Newydd 

Gellir cael pasys newydd gan yr Uned Cludiant Teithwyr am ffi weinyddol o £10 ar gyfer pob pas newydd.