Children-Leaving-School

Trafnidiaeth Ysgol

Mae gan Awdurdodau Addysg Lleol ddyletswydd statudol i ddarparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim i ddisgyblion o oed ysgol statudol sy'n byw y tu hwnt i'r pellter cerdded i'r ysgol briodol agosaf.  

 

Nid yw’r Cyngor yn darparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim i blant oed meithrin oni bai am y rheiny â Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig (AAA).  

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg bolisi disgresiwn sy'n rhoi help ariannol tuag at deithio i'r coleg ac adref.  

 

Os yw eich plentyn yn gymwys am drafnidiaeth i’r ysgol am ddim, fel arfer rhoddir caniatâd iddo deithio ar gerbyd contract arbennig os oes un yn gwasanaethu’ch ardal. Mewn achosion eraill darperir pas bws i deithio ar y rhwydwaith gwasanaeth.  

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn darparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim ar gyfer:  

 • Disgyblion o oedran cynradd sy’n byw dwy filltir neu fwy o'u hysgol dalgylch ddynodedig agosaf o'r fath. 
 • Disgyblion o oedran uwchradd sy’n byw tair milltir neu fwy o'u hysgol dalgylch ddynodedig agosaf o'r fath. 

 

 

NODYN PWYSIG:

 

Trefniadau Cludiant Ysgol o 29 Mehefin 2020 - Llythyr at Rieni a Gofalwyr

 

Darparu Trafnidiaeth Ysgol ar gyfer Ceisiadau Hwyr (29 Mehefin i 20 Gorffennaf 2020)

Cofiwch mai ein bwriad yw diwygio ein rhestrau ar gyfer darparu trafnidiaeth i'r ysgol ymhellach yn ystod 3 wythnos olaf tymor yr haf 2020 fel y nodir isod, mewn perthynas ag unrhyw geisiadau ychwanegol am drafnidiaetth hwyr a gafwyd fel a ganlyn:

 • Wythnos 1 (29-Meh i 03-Gor)  Bydd y wybodaeth ddiweddaraf a dderbyniwyd erbyn 14:00 heddiw (29-Meh-2020) yn cael ei phrosesu a'i chyflawni lle bo modd. Darparwyd rhestrau wedi'u diweddaru i ysgolion a gweithredwyr ar 15:00 heddiw (29-Meh-2020).
 • Wythnos 2 (06-Gor i 10-Gor) Bydd y wybodaeth ddiweddaraf a dderbyniwyd erbyn 16:00 Dydd Iau (09-Gor-2020) yn cael ei phrosesu a'i chyflawni lle bo modd. Darparwyd rhestrau wedi'u diweddaru i ysgolion a gweithredwyr ar 12:00 hanner dydd, dydd Gwener 10-Gor-2020.
 • Wythnos 3 (13-Gor i 17-Gor, a dydd Llun 20-Gor) Bydd y wybodaeth ddiweddaraf a dderbyniwyd erbyn 16:00 Dydd Iau (16-Gor-2020) yn cael ei phrosesu a'i chyflawni lle bo modd. Darparwyd rhestrau wedi'u diweddaru i ysgolion a gweithredwyr ar 12:00 hanner dydd, dydd Gwener 17-Gor-2020.

Cofiwch mai'r dewis, fel yr argymhellir gan ganllawiau Llywodraeth Cymru, yw i ddisgyblion gerdded neu feicio a/neu gael eu cymryd gan eu rhieni, gan mai dim ond 20% o'u capasiti arferol y bydd cerbydau yn gallu ei ddarparu i sicrhau'r pellter cymdeithasol 2 fetr.

 

Newidiadau i Gludiant Ysgol sy'n Codi Ffi o fis Medi 2020 

 

 

 

 

Pas Bws Ysgol Am Ddim 

Os ydych am holi am drafnidiaeth ysgol am ddim (gan gynnwys Coleg Caholig dewi Sant a myfyrwyr blwyddyn 12/13 eraill), anfonwch e-bost gyda'r wybodaeth ganlynol:

 • Enw'r plentyn:
 • Dyddiad Geni:
 • Cyfeiriad:
 • Rhif Cyswllt:
 • Ysgol:
 • Rhif y llwybr deithio (os yn wybydus):

 

Nodwch: Ni fyddwn yn darparu trafnidiaeth ysgol am ddim os, o ganlyniad i ddewis rhieni, fod eich ysgol yn mynychu ysgol nad hi yw’r ysgol agosaf neu’r ysgol ddalgylch ddynodedig.

Prynu Pas Bws Ysgol 

 

NODYN PWYSIG: 

Oherwydd pandemig COVID-19, ni fydd pasiau’n cael eu gwerthu nes rhoddir rhybudd pellach.  Mae hyn oherwydd ei bod yn debygol y bydd angen unrhyw leoedd dros ben i alluogi mesurau ymbellhau cymdeithasol pan fydd ysgolion yn agor eto.  Mae hyn yn ychwanegol at y 'Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Teithwyr' newydd y mae bellach angen eu hystyried wrth werthu lleoedd dros ben ar wasanaethau trafnidiaeth i'r ysgol. 

 

 

Tîm Trafnidiaeth Teithwyr 

Cyngor Bro Morgannwg 

Depo a Swyddfeydd Alps 

Alps Quarry Road

Gwenfô

CF5 6AA

 

 

Os hoffech brynu pàs am wasanaeth talu ffioedd, cysylltwch â gweithredwr y Bws yn uniongyrchol.

 

Pas Bws Newydd 

Gellir cael pasys newydd gan yr Uned Cludiant Teithwyr am ffi weinyddol o £10 ar gyfer pob pas newydd.