Cost of Living Support Icon

Gwneud Cais Cynllunio

Gwybodaeth ac arweiniad ar sut mae cyflwyno Cais Cynllunio ym Mro Morgannwg.

 

Gwneud Cais Cynllunio

Cyflwyno cais cynllunio ar-lein

Y ffordd gyflymaf a hawsaf o gyflwyno cais cynllunio yw ar-lein trwy’r ddolen isod:

 

Porthol Cynllunio

 

Cyflwyno cais cynllunio drwy’r post neu dros e-bost 

Lawrlwythwch ffurflenni cais trwy’r ddolen isod:

 

Ffurflenni Cais

  

 

Ffioedd Ceisiadau Cynllunio

 

 

 

Gallwch dalu'r ffi am eich cais cynllunio ar-lein gyda cherdyn credyd neu ddebyd

 

Talu Ar-lein

 

Neu Dalu dros y Ffôn

  • 01446 700111

   

Cyngor ar wneud cais cynllunio

 

Rhestr Wirio ar gyfer Dilysu 

Sut mae Penderfyniadau’n Cael eu Gwneud

Y Prif Swyddog Cynllunio sy’n penderfynu ar y rhan fwyaf o geisiadau. Y Pwyllgor Cynllunio sy’n penderfynu ar geisiadau mwy neu a allai fod yn fwy dadleuol. 

 

Asesir ceisiadau cynllunio yn erbyn polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol y gellir eu gwirio. 

 


Oes Angen Caniatâd Cynllunio Arnaf?

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyngor ac arweiniad ar ei gwefan ynghylch Datblygu a Ganiateir ar gyfer aelwydydd: 

 

Cyngor Llywodraeth Cymru ar Ddatblygu a Ganiateir

 Cyngor Llywodraeth Cymru ar Brojectau Cyffredin

 

Gwasanaethau Cyn Gwneud Cais

Ni all y Cyngor gynnig cyngor ysgrifenedig anffurfiol ar yr angen am ganiatâd cynllunio a bydd angen cais ffurfiol arno ar gyfer penderfyniadau o’r fath.

 

Cyflwynwch ffurflen ymholi am gyngor cyn gwneud cais ynghyd â’r ffi berthnasol:

  

•  Deiliad tŷ - £25

•  Datblygiad bach - £250

•  Datblygiad mawr - £600

•  Datblygiad sylweddol mawr - £1000

 

Am ffi ychwanegol o £160 (yn cynnwys TAW) bydd y Cyngor yn trefnu cyfarfod awr o hyd yn ôl disgresiwn y Cyngor.

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ymdrechu i ymateb yn ysgrifenedig i bob ymholiad cyn gwneud cais o fewn 21 diwrnod, oni bai y mae’r awdurdod a’r ymgeisydd wedi cytuno i ymestyn y cyfnod hwn

Gall ymgeiswyr am ddatblygiadau Deiliad Tŷ ddisgwyl derbyn y wybodaeth ganlynol o leiaf gyda'r ymateb ysgrifenedig: 

 

  • Hanes cynllunio perthnasol y safle

  • Y polisïau cynllun datblygu perthnasol yr asesir y cynnig datblygu yn eu herbyn

  • Canllawiau cynllunio atodol perthnasol (h.y. dylunio, cadwraeth ac ati)

  • Unrhyw ystyriaethau cynllunio materol eraill

  • Asesiad cychwynnol o’r datblygiad arfaethedig, yn seiliedig ar y wybodaeth uchod

 

Ar gyfer pob cynnig datblygu arall, dylai ymgeiswyr gael yr holl wybodaeth a amlinellir uchod yn ogystal â gwybodaeth ynghylch p’un ai a oes unrhyw gyfraniadau Adran 106 neu Ardoll Seilwaith Cymunedol yn debygol o gael eu ceisio, a syniad o gwmpas a maint y cyfraniadau hynny.

Ceisiadau Mawr

(10 neu fwy o anheddau, ardal safle o 0.5 hectar neu fwy, neu le llawr o fwy na 1000 metr sgwâr)
 

Ymgynghoriad Cyn Gwneud Cais

Rhaid i ddatblygwyr gyflwyno adroddiad Ymgynghori Cyn Gwneud Cais ar gyfer unrhyw ddatblygiad “mawr”.

 

Mae canllawiau manwl ar wefan Llywodraeth Cymru Adran 17 Deddf Gynllunio Cymraeg 2015 

 

I gynorthwyo datblygwyr i gynnal ymgynghoriadau, mae rhestr o'r holl Gynghorau Tref a Chymuned ar gael yma, Aelodau Ward yma, ac Ymgynghorai Arbenigoligol yma

 

Gall y Cyngor helpu datblygwyr i gadw gwybodaeth ar gyfer ei Ymgynghoriad Cyn Gwneud Cais os byddant yn gwneud cais ffurfiol am gyngor Cyn Gwneud Cais. 

 

Hysbysiad Dechrau Datblygu

Pan fo datblygwr am ddechrau datblygiad mawr, rhaid iddo gwblhau a chyflwyno ffurflen 'Hysbysiad Dechrau Datblygu'. 

 

 

Hefyd, rhaid arddangos hysbysiad safle a chynllun lleoliad yn y datblygiad o ddyddiad dechrau'r datblygiad. 

  

Noder: Wrth wneud cais cynllunio, bydd y ffurflenni, y cynlluniau a'r wybodaeth ategol ar gael i’r cyhoedd.