Cost of Living Support Icon

Cartref Porthceri Residential Home

Salisbury Road, Y Barri, CF62 6PU

 • 01446 739438
 
Mae Cartref Porthceri, sydd wedi'i leoli yng Ngorllewin y Barri, yn gartref preswyl stori dwbl wedi'i adeiladu yn bwrpasol i bobl hŷn. O flaen yr adeilad mae maes parcio bach ac ardal lawnt gyda gwasgariad o goed aeddfed steil-berllan.

 

Mae Cartref Porthceri yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn darparu gwasanaethau sy'n seiliedig ar werth, yn canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer ei breswylwyr. Mae gwasanaethau yn seiliedig ar anghenion a dewisiadau a aseswyd.

 

Cyfleusterau

Mae gan Cartref Porthceri 30 o ystafelloedd gwely sengl, ar gael ar gyfer galwedigaeth sengl. Defnyddir un o'r ystafelloedd i ddarparu gwasanaeth seibiant.

 

Gall y cartref ddarparu llety, gofal a chymorth i:

 • Bobl hŷn agored i niwed dros 60 oed 

 • Pobl hŷn dros 60 oed sy'n byw gyda Dementia

 • Pobl hŷn dros 60 oed sydd ag Anabledd Dysgu

 • Pobl hŷn dros 60 oed sy'n byw gyda Salwch Meddwl  

 

 

Cefnogaeth a gwasanaethau

Mae'r gwasanaeth yn medru darparu cefnogaeth gyda:

 • Roi meddyginiaeth bresgripsiwn

 • Gofal personol

 • Chynnal diddordebau personol a datblygu rhai newydd

 • Chael mynediad i weithgareddau hamdden ac adloniant a chyfleusterau cymunedol

 • Datblygu a chynnal perthynas

 • Cynnal a chynyddu annibyniaeth

 • Chymorth i sicrhau bod anghenion ysbrydol a diwylliannol yn cael eu diwallu.

 

Cyfleusterau Ychwanegol

Nid yw yn darparu gofal nyrsio, ond mae gan breswylwyr fynediad i:

 • Wasanaethau iechyd cymunedol fel Meddyg Teulu

 • Therapydd galwedigaethol a ffisiotherapydd

 • Ddeintydd

 • Optegydd

 • Chiropodydd

 • Nyrs Ardal 

 • Wasanaeth Cymorth Seiciatrig Cymunedol a Dementia

 
Gweld y Datganiad o Ddiben llawn