Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD IAU, 19 IONAWR, 2023 AM 2.00 P.M.

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

AGENDA

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr, 2022 a 5 Ionawr, 2023.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Strategaeth Tai Pobl Hŷn Ddrafft – Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 7 Rhagfyr, 2022.

[Gweld Cofnod]

5.         Diweddariad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Gorfforaethol – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 12 Rhagfyr, 2022.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Craffu Cynllun Llesiant Drafft BGC – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaetho: 14 Rhagfyr, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd Gweithredol a’r Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau –

7.         Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet – Hydref i Ragfyr 2022 a Ionawr i Mawrth 2023.

[Gweld Cofnod]

8.         Defnyddio Pwerau Argyfwng y Prif Weithredwr.

[Gweld Cofnod]

9.         Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd, 2022.

[Gweld Cofnod]

10.       Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd 2022.

[Gweld Cofnod]

11.       Cyllideb 2023/24 ar gyfer Ymgynghori a Diweddariad Pellach o'r CATC.

[Gweld Cofnod]

12.       Cyngor Bro Morgannwg – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2023/2024.

[Gweld Cofnod]

13.       Cynigion Rhaglen Gyfalaf Drafft 2023/24 i 2027/28.

[Gweld Cofnod]

14.       Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 2 2022/23.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg –

15.      Pecyn Cymorth Cynhwysiant Trawsrywiol Drafft a Dogfen Ganllaw ar gyfer Ysgolion a Lleoliadau Eraill.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth ac Adeiladu –

16.      Adroddiad Gwrthwynebiadau - Ffordd Dryden, Penarth Mesurau Arfaethedig Arafu Traffig a Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Unffordd.

[Gweld Cofnod]

17.      Adroddiad Gwrthwynebiad: Rhoose Way Y Rhws – Gwahardd Aros, Llwytho, a Dadlwytho Arfaethedig Ar Unrhyw Adeg a Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 9:30am a 2:30pm i 4pm Gorchymyn Rheoleiddio Traffig.

[Gweld Cofnod]

18.      Gwaredu Tir y tu cefn i 42 a 46 Fonmon Park Road.

[Gweld Cofnod]

19.      Newidiadau i'r Gwasanaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff 2023/24.

[Gweld Cofnod]

20.      Strategaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff (2022-2032).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai Sector Cyhoeddus a Chynnwys Tenantiaid –

21.       Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol –

22.      Ymateb y Cyngor i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Papur Gwyn Gweinyddu Etholiadol a Diwygio.

[Gweld Cofnod]

 

23.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Cyfeiriad –

24.      Astudiaeth Genedlaethol Archwilio Cymru: Dysgu o Ymosodiadau Seiber – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 12 Rhagfyr, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

25.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

13 Ionawr, 2023

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i M. Swindell Ffôn: 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet –  

Y Cynghorydd L. Burnett (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Lefydd Cynaliadwy)

Y Cynghorydd R.M. Birch (Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg)

Y Cynghorydd M.R. Wilson (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth ac Adeiladu)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai Sector Cyhoeddus a Chynnwys Tenantiaid)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd S. Sivagnanam (Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol)

Y Cynghorydd G. John (Aelod Cabinet dros Hamdden, Chwaraeon a Lles)

 

 

SYLWCH: Mae'r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd. Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu'n gyson yn seiliedig ar ganllawiau sy’n dod i law gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor.

 

Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor ac mae manylion ym mharagraffau 21.2 a 21.3 ynghylch pa gyfarfodydd fydd yn cael eu cynnal ar sail hybrid ac o bell yn unig.

 

Bydd cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg hefyd yn cael eu ffrydio'n fyw, ac eithrio pan fo materion Rhan II yn cael eu hystyried yn llwyr neu'n rhannol, yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor.

 

Os ydych chi'n cymryd rhan, mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich recordio'n weledol ac mewn sain gyda'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar y rhyngrwyd. Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn. Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/.  Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Bydd cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal ar sail hybrid yn cael eu cynnal yn Siambr y Cyngor ac ar-lein.  Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus yn y Siambr.  Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar gyfer ffrydio’n fyw neu at ddibenion hyfforddi.

 

Cyfarfodydd a gynhelir o Bell

 

Gall Aelod sy’n dymuno mynychu’r Swyddfeydd Dinesig e.e., o Siambr y Cyngor, er mwyn cael mynediad/mynychu cyfarfod o bell, drwy ddefnyddio dyfais y Cyngor. Gan ddefnyddio rhwydwaith TGCh y Cyngor i ymuno â’r cyfarfod wneud hynny.  Hysbysu'r Gwasanaethau Democrataidd cyn y cyfarfod yn enwedig pan gynhelir y cyfarfod gyda'r nos fel y gellir hysbysu diogelwch adeiladau.

 

Bydd aelodau o'r cyhoedd a allai ddymuno arsylwi darllediad byw o drafodion cyfarfod a gynhelir ar sail cyfarfod o bell ac nad ydynt yn gallu gwneud hynny o gartref, yn gallu gweld y darllediad byw o ardal ddynodedig yn y Swyddfeydd Dinesig. yn y Barri, yn amodol ar dderbyn hysbysiad o bresenoldeb ddim hwyrach na 24 awr cyn amser cychwyn y cyfarfod.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx