Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD IAU, 7 MEDI, 2023 AM 2.00 P.M.

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

AGENDA

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb a natur y fath fuddiannau o dan God Ymddygiad a Cyngor.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro neu’r Gwasanaethau Democrataidd o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Adroddiad Monitro Cynllun Cyflawni Blynyddol: Perfformiad Chwarter 4 2022/23 – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant, 13 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

5.         Diweddariad Chwarter 4 y Gofrestr Risg Gorfforaethol - Pwyllgor Llywodraethu Ac Archwilio: 17 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

6.         Polisi Cyfarfodydd Aml-leoliad Diwygiedig - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd: 17 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

7.         O'r Siarter i'r Hunanasesiad, Esblygiad Siarter Cymru ar gyfer Cynorthwyo a Datblygu Aelodau – Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd: 17 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

8.         Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arfaethedig ar gyfer Eithriadau i Derfyn Cyflymder Diofyn 20mya Cymru a Gweithredu Terfynau Cyflymder Ategol – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 18 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

9.         Cryfhau Cymunedau - Rôl Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol – Cydbwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol: 25 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau o Gyfarfodydd –

10.      Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – 5 Mehefin, 2023.

[Gweld Cofnod]

11.      Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir – 25 Gorffennaf, 2023.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r y Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

12.      Adroddiad Monitro Cynllun Cyflawni Blynyddol: Perfformiad Chwarter 4 2022/23.

[Gweld Cofnod]

13.      Hunanasesiad Blynyddol drafft Cyngor Bro Morgannwg 2022/2023.

[Gweld Cofnod]

14.      Monitro Cyfalaf am y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2023.

[Gweld Cofnod]

15.      Chwarter 1 Monitro Refeniw 2023/24.

[Gweld Cofnod]

16.      Chwarter 1 Monitro Rheolaeth Trysorlys 2023/24.

[Gweld Cofnod]

17.      Strategaeth Fuddsoddi nad yw'n Drysorlys.

[Gweld Cofnod]

18.      Diweddariad ar Fentrau Cydweithio Strategol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Lefydd Cynaliadwy –  

19.       BSC2 Contract Gwaith Adeiladu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg –

20.      Cynnig i Gynyddu Capasiti Addysg Cyfrwng Cymraeg trwy Ehangu Ysgol Iolo Morganwg.

[Gweld Cofnod]

21.      Diweddariad ar y Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (CCgD) a'r Diwygiad Arfaethedig i Raglen Amlinellol Strategol (RAS) Band B CCgD.

[Gweld Cofnod]

22.      Gwaredu Tir dros ben yn Ysgol Gyfun St Cyres, Penarth.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth ac Adeiladu –

23.       Adroddiad Gwrthwynebiad: Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arfaethedig (GRhT) ar gyfer Eithriadau i Derfyn Cyflymder Diofyn 20mya Cymru a Gweithredu Terfynau Cyflymder Ategol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

24.      Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2022/2023.

[Gweld Cofnod]

 

25.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

26.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

1 Medi, 2023

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i M. Swindell Ffôn: 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet –  

Y Cynghorydd L. Burnett (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Berfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Lefydd Cynaliadwy)

Y Cynghorydd R.M. Birch (Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg)

Y Cynghorydd M.R. Wilson (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth ac Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd S. Sivagnanam (Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol)

Y Cynghorydd G. John (Aelod Cabinet dros Hamdden, Chwaraeon a Lles)

1 Sedd Wag – (Aelod Cabinet dros Dai Sector Cyhoeddus a Chynnwys Tenantiaid – bydd materion sy’n dod o dan y portffolio hwn yn cael eu rhannu rhwng yr Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Berfformiad ac Aelod Cabinet dros Hamdden, Chwaraeon a Lles)

 

SYLWCH: Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â  Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor ac mae manylion ym mharagraffau 21.2 a 21.3 ynghylch pa gyfarfodydd fydd yn cael eu cynnal ar sail hybrid ac o bell yn unig.

 

Bydd cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg hefyd yn cael eu ffrydio'n fyw, ac eithrio pan fo materion Rhan II yn cael eu hystyried yn llwyr neu'n rhannol, yn unol â Pholisi Cyfarfodydd Aml-Leoliad y Cyngor.

 

Os ydych chi'n cymryd rhan, mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich recordio'n weledol ac mewn sain gyda'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar y rhyngrwyd. Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn. Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/.  Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Bydd cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal ar sail hybrid yn cael eu cynnal yn Siambr y Cyngor ac ar-lein.  Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus yn y Siambr.  Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar gyfer ffrydio’n fyw neu at ddibenion hyfforddi.

 

Cyfarfodydd a gynhelir o Bell

 

Gall Aelod sy’n dymuno mynychu’r Swyddfeydd Dinesig e.e., o Siambr y Cyngor, er mwyn cael mynediad/mynychu cyfarfod o bell, drwy ddefnyddio dyfais y Cyngor. Gan ddefnyddio rhwydwaith TGCh y Cyngor i ymuno â’r cyfarfod wneud hynny.  Hysbysu'r Gwasanaethau Democrataidd cyn y cyfarfod yn enwedig pan gynhelir y cyfarfod gyda'r nos fel y gellir hysbysu diogelwch adeiladau.

 

Bydd aelodau o'r cyhoedd a allai ddymuno arsylwi darllediad byw o drafodion cyfarfod a gynhelir ar sail cyfarfod o bell ac nad ydynt yn gallu gwneud hynny o gartref, yn gallu gweld y darllediad byw o ardal ddynodedig yn y Swyddfeydd Dinesig. yn y Barri,  yn amodol ar dderbyn hysbysiad o bresenoldeb dim hwyrach nag un diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx