Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD MERCHER, 27 CHWEFROR 2019 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                      SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2018.

[Gweld Cofnod]

           

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.         Enwebu’r Darpar Faer a’r Darpar Ddirprwy Faer ar gyfer Blwyddyn Cyngor 2019/20.

[Gweld Cofnod]

6.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

7.         Ymgynghoriad â Threthdalwyr Annomestig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

8.         Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

9.         Diwygiadau Cofrestru Comonau I Gofrestru.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Diweddariad Band B Sefyllfa Gyfredol

[Gweld Cofnod]

7 Ionawr, 2019

C539

(b)       Polisi Tâl Cyflogeion

[Gweld Cofnod]

4 Chwefror, 2019

C571

(c)       Datganiad Egwyddorion Deddf Hapchwarae 2005 2019-2022

[Gweld Cofnod]

18 Chwefror, 2019

C578

(d)       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2019/20

[Gweld Cofnod]

18 Chwefror, 2019

C580

(e)       Cyigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2019/20

[Gweld Cofnod]

18 Chwefror, 2019

C581

(f)        Strategaeth Gyfalaf 2019/20 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2019/20 i 2023/24

[Gweld Cofnod]

18 Chwefror, 2019

C582

(g)       Y Dreth Gyngor Preswylfeydd Gwag

[Gweld Cofnod]

18 Chwefror, 2019

C586

(h)       Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2019/20 a'r Diweddariad ar gyfer 2018/19

[Gweld Cofnod]

18 Chwefror, 2019

C587

 

O.N.  Mae’r adroddiadau y cyfeirir atynt parthed Eitemau Agenda 10(a) a (h) uchod eisoes wedi eu dosbarthu i Aelodau gydag Agenda’r Cabinet ar gyfer 4 a 18 Chwefror, 2019.  Fodd bynnag, i gynorthwyo Aelodau i ystyried y cynigion ar gyfer y gyllideb, mae copïau pellach o’r adroddiadau mewn perthynas â 10(d) i (f) wedi’u cynnwys yn yr agenda.

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn ôl y gofyn**.  

 

11.       Gosod Treth Gyngor 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

12.      I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru 2018/19 - 2020/21: Diweddariad (Rhan I)

[Gweld Cofnod]

7 Ionawr, 2019

C541

(b)       Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru 2018/19 - 2020/21: Diweddariad (Rhan II)

[Gweld Cofnod]

7 Ionawr, 2019

C545

(c)        Diwygiad Papur Gwyn o Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru – Ymateb y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

4 Chwefror, 2019

C572

 

13.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

14.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

           Derbyniwyd 14 o gwestinya ac maent ynghlwm.

[Gweld Cofnod]

 

15.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Chwefror, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: JERees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk