Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o Gyfarfod    Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser        DYDD LLUN, 9 RHAGFYR 2019 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD. 

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.        Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.         Adroddiad Blynyddol y Pwyllgorau Craffu Mai 2017 – Ebrill 2018.     

(Ar gyfer cyfeirio haws yn y dyfodol, darperir yr Adroddiad Blynyddol fel dogfen ar wahân a gellir dod o hyd iddo yng nghefn yr agenda.)

[Gweld Cofnod]

 

6.         Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2019

[Gweld Cofnod]

18 Tachwedd, 2019

C141

(b)       Adolygiad ar Ddosbarthiadau Etholiadol, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio: Cynigion Terfynol y Swyddog Cofrestru Etholiadol

[Gweld Cofnod]

18 Tachwedd, 2019

C147

(c)       Cynllun Gostyngiad Treth Gyngor

[Gweld Cofnod]

2 Rhagfyr, 2019

C161

(d)       Ail-lunio Gwasanaethau: Diweddariad Prosiect Arlwyo

[Gweld Cofnod]

18 Tachwedd, 2019

C146

 

O.N. Mae'r adroddiad sy'n destun y cyfeiriad mewn perthynas ag Eitem 6(a) i (d) uchod ar y Rhaglen eisoes wedi'i gylchredeg i'r Aelodau sydd ag agenda'r Cabinet ar gyfer 18 Tachwedd a 2 Rhagfyr, 2019.

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn ôl y gofyn**. 

 

Adroddiad y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

7.         Adolygiad o Gyfansoddiad y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

 

8.         I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Drafft Ymgynghori Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (NDF) 2020-2040 - Ymateb i Lywodraeth Cymru

[Gweld Cofnod]

21 Hydref, 2019

C127(2)

(b)       Cynllun Corfforaethol Drafft Bro Morgannwg 2020 - 25

[Gweld Cofnod]

21 Hydref, 2019

C129(3)

(c)        Amcanion Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru - Ymateb Ymgynghoriad Drafft

[Gweld Cofnod]

18 Tachwedd, 2019

C143(3)

(d)       Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021-2022

[Gweld Cofnod]

2 Rhagfyr, 2019

C165(4)

 

9.         I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

10.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

            Derbyniwyd 16 cwestiwn.

[Gweld Cwestiynau ac Atebion Cyhoeddus]

[Gweld Cofnod]

             

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Rhagfyr, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: JERees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk