Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR YMDDEOL YN GYNNAR / DILEU SWYDDI

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 20 TACHWEDD, 2017 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Medi, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Penderfynu ar Diswyddo - Tîm A yn y Gwasanaeth Adfywio - W, L a J.

[Gweld Cofnod]

6.         Penderfynu ar Diswyddo - Tîm B yn y Gwasanaeth Adfywio – A,P, B, D, M, T a J.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth Adnoddau Dynol –

7.       Penderfyniad ar Ddiswyddo – W.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Tachwedd, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees Ffôn: (01446) 709413

E-bost: jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. R. Nugent-Finn;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;  

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, S.T. Edwards, G. John, Mrs. A. Moore ac N.C.Thomas.